Necati Bey Şiirleri

5

ŞİİR


4

TAKİPÇİ

Hayatı hakkında az bilgi bulunan Necati Bey'in doğum tarihi de bilinmemektedir. Genel kanıya göre gerçek ismi "İsa"dır. Fakat bazı kaynaklarda ismi "Nuh" olarak geçmektedir. Doğum yerinin Kastamonu olduğu düşünülmektedir.
Diğer birçok divan edebiyatçısından farklı olarak özel bir eğitim görmemiş, kendi kendini yetiştirmiştir. Kısa zamanda eserleriyle halkın ilgisini ve beğenisini kazanmış, üne kavuşmuş ve dönemin ünlü isimleri tarafından övülmüştür. Üne kavuştuktan sonra Şehzade Abdullah'ın divan kâtipliğini yapmış, bir süre de sarayda çeşi ...

Necati Bey

Çıkalı göklere âhum şereri döne döne,
Yandı kandîl-i sipihrün ciğeri döne döne

Ayağı yir mi basar zülfüne ber-dâr olanun
Zevk ü şevk ile virür cân ü seri döne döne

Devamını Oku
Necati Bey

Gamzeler kim cân iline tîr-i müjgân yağdurur
Benzer ol Tâtâra kim sihr ile bârân yağdurur

Fürkatünden gözlerüm geh yaş akıdur gâh kan
Yoluna îsâr içün dürr ile mercan yağdurur

Devamını Oku
Necati Bey

Eşigüñden gider oldı dil-i âvâre meded
Dostlar olmaya mı bu gama bir çâre meded

Derdüm ol deñlü degildür k'ola şerbetle ‘ilâç
Beni size gerek ise meded ol yâre meded

Devamını Oku
Necati Bey

Eser itmez nidelim âh-ı seher-gâh sana
Meğer insaf vere dostum Allâh sana

Hoş olur sohbet-i mey gecede meh-tâb olıcak
Nûr saç meclise gel kim demişiz mâh sana

Devamını Oku
Necati Bey

Var iken canane gönlüm cana olmaz aşina
Şem’i koyup gayr ile pervane olmaz aşina

Can-ı yüreklendiren sinemdeki peykanıdur
Kalbi âhen olmayan meydana olmaz aşina

Devamını Oku