Kadı Burhaneddin Şiirleri - Şair Kadı Bu ...

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

Asıl ismi Burhaneddin Ahmed'dir. 1345 (hicri 755) yılında Kayseri'de dünyaya gelmiştir. XIII. yüzyıl başlarında Harzem'den Anadolu'ya göç eden Oğuzlar'ın Salur Boyu'na mensup Kayseri Kadısı görevinde bulunan Şemseddin Mehmed'in oğlu idi.
Kadı Burhaneddin çok yönlü bir kişidir. Bir taraftan (Anadolu'da, Mısır'da, Şam'da, Halep'te) çok iyi klâsik bir İslam eğitimi aldıktan sonra ilim ve eğitim ile uğraşmıştır. Sonra çok başarılı olarak ve halkça sevilerek Kayseri'de kadılık görevini îfa etmiştir. Eretna Beyliği devlet işleri ile çok yakın ...

Kadı Burhaneddin

Hüseynî lâ'lün içün ben kana boyanayum he mi?
Gözümün yaşı seyl olsun odına yanayum he mi?

Niçe bir kanaya gönlüm nigârâ leblerüniçün,
Hele şimdi ele girdi, lebünden kanayum he mi?

Devamını Oku
Kadı Burhaneddin

Gönülüme ben dedim ki kandesin
Gamzesinün oklarıyla kandasın

Gîsusiyle bende düşdüm dir gönül
Didüm ana n’ ola çünki bendesin

Devamını Oku
Kadı Burhaneddin

Hakk ne yazmış ise ezelde bolur
Göz neni ki görecek ise görür
İki’ âlemde Hak’ a sığınmışuz
Tohtamış ne ola yâ Ahsah Temur

Devamını Oku
Kadı Burhaneddin

Hevâ ki şol senemün zülfini müşevveş ider
Kohusını irürür bu dimâğuma hoş ider

Hevâsı varlığumun toprağın göğe savurur
Ağzının suyı yürekde yüz bin âteş ider

Devamını Oku
Kadı Burhaneddin

Ölmüş tenüme ‘ aşkı anun rûh değül mi
Gamzesi ile dil dahi mecrûh değül mi

‘ Aşkıyla kavuşdı gönülüm yolına anun
‘ Aşkıyla kahilan kapu meftûh değül mi

Devamını Oku