İlham Qahraman Şiirleri

10

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

İlham Qahraman

Xanım-xatın arvadın
öldü, Hə sə n ə mi.
Cibində də rman nüsxə lə ri,
Evində bir qutu də rman
qaldı, Hə sə n ə mi.
Hirsinə , hikkə nə

Devamını Oku
İlham Qahraman

Ölə ndə saçımı dara, sevgilim,
Qə brimin içinə ə tir tök bir az.
Bə lkə çıxdım orda adam içinə ,
Ə zik kə fə nimə ütü çə k bir az.
Durram hüzurunda – mə ni mə lə klə r
Sorğuya-suala birdə n çə kə rlə r.

Devamını Oku
İlham Qahraman

At gedir, fırlanır araba çarxı,
Amma görə n deyir araba gedir.
Allahın arxayın bə ndə si, oyan,
Dur, durma, dur tə rpə n, dur, oba gedir.

Bə d xə bə r durnatə k dan üzü gə lir,

Devamını Oku
İlham Qahraman

Canım Gülsə nə m,
Sə ndə n nə lə r çə kmə dim…
Ə vvə l ə limi çə kdim,
Sonra gözümü çə kdim.
İndi də bala-bala
də rdini çə kirə m.

Devamını Oku
İlham Qahraman

İlahi, aşağı bir nə zə r yetir,
Bir gör nə gündə di adam dediyin.
Göydə nə göstə rdin - dağılır belə ,
Uçur başımıza bu dam dediyin.

Bu nə gün-saatdı - çörə k süngüdə ,

Devamını Oku
İlham Qahraman

Mə mmə d Nazimoğluna
1
Baltana nə zə r də ymə sin,
Başım üstə duran cə llad.
Kötüyün qansız olmasın,
Başım üstə duran cə llad.

Devamını Oku
İlham Qahraman

DARIXIB GƏ LMİŞƏ M
Qapını niyə açmırsan,
Ay zalım, darıxıb gə lmişə m.
Qoxma, bizi görə n olsa,
Deyə rə m, karıxıb gə lmişə m.

Devamını Oku
İlham Qahraman

Harda adları tutulsa;
Ruhları ə yan oğullar.
Başdaşları keşikçitə k,
Və tə nə hə yan oğullar.

Qə birlə r sə tir düzümü,

Devamını Oku