GAZİ ŞİİRLERİ

GAZİ ŞİİRLERİ

Arpaeminizade Sami

Âsaf-i hân Ahmed-i gâzî vezîr-i bî-nazîr
Kim refâh-i kevne bâ’isdür vücûd-i nâfi’i

Hazret-i şâhenşehün dâmâd ü sadr-i a’zamı
Zıll-i Yezdânun çerâg-i pür-fürûg-i sâtı’ı

Sâhibü'l-hayrât İbrâhîm paşa kim odur
..

Devamını Oku
Arpaeminizade Sami

Şehenşâh-i cihân sultân Ahmed hân-i gâzî kim
Vücûd-i bî-nazîri mülk-i dîne oldı pîrâye

Yegâne-pâdşâh-i bahr ü ber hâkân-i ‘adl-âver
Cihânbân-i muzaffer tâcdâr-i âsmân-pâye

Hıdîv-i mesned-ârâ-yi mu’allâ-hâne-i ikbâl
..

Devamını Oku
Arpaeminizade Sami

Mülûk-i ‘âlemün ser-tâcı sultân Ahmed-i gâzî
Ki gerd-i âstânı bâ’is-i zîb oldı şâhâna

O şâh-i şevket-âyîn-i cihânbân-i mu’azzam kim
Şeref virdi vücûdı hânedân-i âl-i ‘Osmâna

Hudâvend-i ‘adâlet-kîş ü şâhenşâh-i hayr-endîş
..

Devamını Oku
Can Yücel

“Susurluk” ismi su sığırından geliyor
“Manda” demek yani
3 Kasım 1996`da
Susurluk yolunda
O iblis Mercedes`in
Masum kamyona çarpmasıyla
Gazi tarafından vaktiyle
..

Devamını Oku
Kemalettin Kamu

Sakarya'da ebedilik sırrına eren
Kahramanlar arasından geçiyor tren.
Hatırasız harabeler önünde durup
Duyuyoruz ruhumuzda hazin bir gurup.
Sonra yine tiren sesi, yine yolculuk,
Her saniye karşımızda başka bir ufuk!
Ey bu yolda sıralanan gazi tepeler!
..

Devamını Oku
Mithat Cemal Kuntay

Gene on beş sene evvel gibi Gazi geliyor,
Gene on beş sene evvelki kadar yükseliyor.
Gene başlarda oturmuş, gene göklerde başı;
Yıldırımlar gene bir eski silâh arkadaşı.
Ölümün bitmeyen ufkunda yatarken gene sağ;
Bir avuç toprak olurken gene yüksek, gene dağ.
Gene bir memleketin satveti bir tek emeli.
..

Devamını Oku
Yusuf Ziya Ortaç

Onu tarihe sorun, yoktur eminim bir eşi,
O güneş yüzlü, güneş sözlü, güneşler güneş!
Sözü halkın dilidir, gözleri hakkın ateşi,
O güneş yüzlü, güneş sözlü, güneşler güneşi! !
Yurdu sarmıştı karanlık, onu yırtıp atan O.
Soğuyan kanlara bir başka hararet katan O.
Kararan gözleri bir lâhzada aydınlatan O.
..

Devamını Oku
Seyrani

Şah olan gedaya eylemez cebri
Ama şahtan şikayetim çok benim
Beytullah gönlümün içine girdi
Bundan sonra kuldan davam yok benim

Kalb-i geda Yaradana gereksiz
Olsa idi yaratmazdı direksiz
..

Devamını Oku
Küçük İskender

yetiniyorum seslerin bıraktığı izlerde dolaşan hayaletinle,
ağaran günün içine yetişmek isteyen bir yolcuyum
defalarca eriyor ve tekrar katılaşıyorum bu göz yangınında
lastikleri yanan bir arabadayız: sen, ben ve hadisemizdeki mücevher!

arka arkaya fırlatılan iki havai fişek gibi çarpıştık
gökyüzünde;
..

Devamını Oku
Kayıkçı Kul Mustafa

Kalktı yelken eyledi Murat Reis,
Baş başa düşmana varırım demiş.
Vaktinize hazır olun gaziler,
Ya ser verir, ya ser alırım demiş.

Biz şaşırttık ol düşmanın yolunu
Kimse bilmez gazilerin halini,
..

Devamını Oku