Esma-ül hüsna Şiiri - Hasan Turgut

Hasan Turgut
43

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

Esma-ül hüsna

Senden başka kimsem yok, senden başka yok ilah.
Sensin yüce yaratan, sensin en yüce, ALLAH

Sensin yüreklere nur,sensin dizlere derman
Esirgeyen, rahmet eden, merhametli,Er-RAHMÂN.

Rahmet verip bağışlarsın, böyle buyurur vahyin.
Sonsuz merhamet edensin.,bağışalayan,Er-RAHÎM

Yalan dünya malıyla, benliğimiz yitirdik.
Sensin Mülkün sahib,i saltanatı, El- MELİK

Eksiğimiz çok bizim, tek derdimiz, süsle püs.
Sen,herşeyden noksansızsın, El- KUDDÛS.

Sendedir tüm güzellik,sendedir, bütün kelam.
Afet ve kederden, uzak tutan, Es-SELÂM

Her ibadet sonunda,koruyor,beni rabbim
Kula emniyet veren, vadi sadık, El-MÜ’MİN.

En yüce mevki makam, enson korunan bu din.
Gözetip ve kollayan, bir tek El-MÜHEYMİN.

Kullar o kadar zayıf,kullar varki çaresiz.
Üstün kuvvet sahibi,güçlü, galip, El-AZÎZ.

Görmez duymaz olurda, nefsanidir duygular.
Azamet kudret sahibi,mutlak olan, El-CEBBÂR.

Sensin yüce,sensin tek, sensin rabbim, sensin bir.
Ululuk sahibisin, büyüksün, EL-MÜTEKEBBİR.

Yücelerin yücesi,varlığıyla tek ve ilk.
Yoktan varedensin sen, yüce sıfat, El-HÂLIK.

Kusursuzca var eder, uygun yaratan,Mer’î.
Gök yer hep tespihattta, niyazında,El –BÂRİ’

Her seyden arın artık, yüzünü ona çevir.
Şekil,suret, hususiyet veren,El-MUSAVVİR.

Mağfiret hep sendedir, sanadır tüm dualar.
Günahları bağışlayan, örten yüce, El-GAFFÂR.

Zalime zulmedene, büyük ceza,azap var.
Kahredipte mahveden,galip-hakim, El-KAHHÂR

Nimetler çeşit çeşit, kimse edemez hesab.
Sonsuz hazine sahibi,ihsan eden,El-VEHHÂB.

Nerden gelir sanırsın, bu yemişler, bu erzak.
İhtiyacı tam veren, rızık veren, Er-REZZÂK.

Gece güne kavuşur, dertler biter her sabah.
Kolaylık verip kurtaran,dert bitiren, El-FETTAH.

Merak edip sorarsın,nedir n’olacak halim.
İlmi ebedi olan, bilen, kuşatan,El-ALÎM.

Cümle yer gök onundur,hersey onadır maabid.
Sıkar darlık veripte, helak eder, El-KÂBID.

Her ibadet kolaydır, zorlaştırmaz çok basit.
Bolluk veripte açar, genişletir, El-BÂSIT.

Ayetlerle haber kılar,her beyanı bir vaid.
Azmışı alçaltıpta, yerle bir eden, El-HÂFID.

Makam mevkiler yalan, sana din gelir kâfi,
Derecelerle yükseltip,onurlandıran, Er-RÂFÎ.

O’dur en yücesi de, O’dur her şeye haiz.
Zelillikten kurtaran,izzet veren, El-MU’IZZ.

O’nu anmazsa aza, onu anmaz ise dil.
Hor ve hakir görerek, aşağılar El- MÜZİLL.

O’ki kendinden bile çok, anlıyor bil seni
Niyazları kabul eden, duyan işiten,Es-SEMİ’.

Sen önünü göremezken, kalbinde ve yüzde kir.
Cümle alemi gören, en yücesi, El-BASÎR.

Garip görür tüm gözler, kimi fena,kimi kem.
Alemi Gözetip kollayan, hükmeden, El-HAKEM.

Günah işlememek için, türlü ayet lerle ad’l.
Sensin,sonsuz adalet, sabihisin, ey El-ADL.

Rıfk ve suhuletle, bulunur sonsuz lutuf.
En ince incelikleri, bilen, gören,El- LÂTÎF

Kullar sapmış günahkar,hepsinde kin ve cabir.
Her bir seyden haberdar, herşeyi bilen, El –HABÎR.

Kullarına bakarsın,herkes olmuş bir zalim.
Yumuşak davranan o, hil’m sahibi,El-HALÎM.

Beşer içinde kalmış, herkes ayrı mu’tezim.
O her şeyden yücedir, o büyüktür, El-AZÎM

Bilse insanlar aslında, cennet bahçesi,kafur.
Çok bağışlayandır o, mağfiretli, El-GAFÛR

Bir hırs ile,nefs ile, beşer olmuşlar akur
Aksine o çok veren, iylikli, Eş-ŞEKÛR

Dünya içinde fani,para, pu,l servet, huliy.
Çok yüceler yücesi,hikmetlisi, El-ALİYY.

Alemi berzahta, sıkacak o dar kabir.
Pek büyük ve çok yüce olan, o,El- KEBÎR.

Kapında gezinmesin, boşuna o muhafız.
Afet beladan,tek koruyan, El-HAFÎZ.

Her aldığın nefeste, gidiyor biraz vakit.
Her canlının rızkını, tayin eden,El- MUKÎT.

Her bir şeyin sonunda, dersin illaki nasib.
Yaptıklarını bilen, hesaplayan, El-HASÎB.

Her yaradılış aslında, ona hastır,her delil.
Azamet sahibidir,uludur o, El-CELÎL.

O’na sarıl,O’nu an,bunu bil ve yap derim.
Çok ikram edicidir,o yücedir, El-KERÎM.

Kimse boy ölçüsemez,olamaz kimse rakip.
Gözeten,inceleyen,koruyandır, Er –RAKÎB.

Sanma her söz fanidir,sanma her dilek magib.
Dualar boş çevrilmez, kabul eyler, El –MUCÎB.

Nevarsa kazandığı,insan oluyor asi.
Lütuf izzet sahibi,o yücedir,El-VÂSİ’.

Düşün,bunca alemi, kim kurdu, yöneten kim.
Emir verip, hikmetiyle,düzenleyen, El-HAKÎM.

Her yaptığın hayır, şer, kaydedilipte madud.
Rızasına indiren, seven, yüce, El-VEDÛD

O’dur izzet sahibi, Odur yüce ve macid.
O’dur şan ve şerefi, üstün olan, El-MECÎD.

Ne kadar da günahkar olursan, olma, beis.
Kabrinden çıkaracak, diriltecek El-BÂİS.

Her uzvun o gün de, olacak sana sahit.
Her zaman ve her yerde, hazır, nazır,Eş-ŞEHÎD.

O gün bazı yüzler kara,bazısıda sütten ak.
Varlığı değişmeyen, duran daim olan,El-HAKK.

Kimse eş değil ona, odur tektir ve tekil.
Tevekkül edeni,koruyan dır,El-VEKÎL

İnsan arar bulurda,olursa hafiyy.
O’dur pek kuvetlisi,güçlü, El-KAVİYY.

Sığın ona baş eğip, diz çök yüce kudretin.
Pek güçlü ve sağlamdır,o yücedir,El-METÎN.

Ruhunu yüceltirsen, olursunda sen aliyy.
Seçkin kul dostu olan, destekçisi,EL-VELİYY.

Çaresizdir her insan, arar kendine amidd.
Bütün varlık diliyle, övülen,tek, El- HAMÎD.

Nedir,ne kadar,kimdir, nasılsıldır, insi,cinsi,
Her şeyin sayısını, tek tek bilen, El-MUHSÎ.

Bilir bu alemdende, kim geldi kimler geçti.
Maddesiz,örneksiz,yaratan, El-MUBDİ’.

Milyonlarca ceset, var milyona eştir said.
Yok ettikten sonra, tekrar yaratan, El- MUÎD.

Yaratan seviyor ki,etmiyor seni mahi.
İhya edip,sağlık veren,yüce, El-MUHYÎ.

Sabır vermiş kullarım, kesmesin diye ümit.
Ölüm leri yaratan, öldüren, El-MÜMÎT.

Onun emrindedir hep, arşı ala,güneş,ay.
Hayat sahibidir o,diridir,tamdır, El-HAYY.

Her zorluğa göğüs ger, her sıkıntıya göz yum.
Önde arkanda ne var, bilir görür, El-KAYYÛM.

İstediği ne varsa,istediği her vakit.
Bulup,koruyan,düzenleyen, El- VÂCİD.

Azamet sahibidir, azametlidir, mecid.
Kadri şanı büyüktür, yücedir o, El-MACÎD

Her işin esnasında,vermiyormusun ahid.
Ortağı benzeri olmayan, eşsiz,tek, El-VÂHİD

Her başlangıç ondadır, ondadır tüm selamed.
Herşey ona muhtaçtır,pek yücedir,Es –SAMED.

O’dur eşsiz benzersiz,O’dur tektir ve de bir.
İstediği gibi yaratan,noksansızdır, El-KÂDİR.

Hersey ölür ve biter, lakin O’hep diridir.
Tasarruf,kuvvet kudret ondadır,El-MUKTEDİR.

Her sey O’nda son bulur, her sey O’nadır takdim.
Öne alıp getiren, önde tutan, El-MUKADDİM

Odur Tecellül eden, hem batını, hem zahir.
Arkaya bıkarır, geri kor,adildir, El-MUAHHİR.

Ondan başka ulaşmaz, ne bir kanat ne bir el.
Her şeyden önce O’ydu,o vardı hep, El- EVVEL

Kulu dener,sınar ve imtihan eyler kahir.
Her seyden sonra tek, O, varolacak El-ÂHİR.

‘’O’’ dur, tüm düzeni kuran tek mahir.
Varlığı deliller ile ispatlı, açık olan, Ez-ZÂHİR.

Sırrı gizi saklıdır,onda her ma’kulatın.
İdrak edilemeyen, yüceliği gizli, El-BÂTIN.

Her şeyi kapsamıştır, cümle,beşer, ahali.
Tek başına idare eden, yüce, El-VÂLÎ.

Sırlarına mazhar değil,insanın türlü hali.
Aklın ermediği, pek yüce, El-MÜTEÂLÎ.

Onun emrindedir hep, cümle bitki ve beşer.
İyilik ihsanı bol, nimeti bol,yüce,El-BERR.

Emrinden çıkmaz isen,kazanırsın hep sevab.
Töveleri kabul eden, bağışlayan, El-TEVVÂB.

Doğru yoldan şaşarsa,ne olursa ve her kim.
Günahına cezayı tez veren,El-MÜNTEKÎM.

Yüce adaletiyle, nasiplenir her uzuv.
Mağfiret eyleyen,affeden,Yüce, El-AFÜVV.

Şerler sıra sıradır,beklemekteler Mahuf.
O’’ dur şefkat merhamet, eyleyen,Er-RAÛF.

O’nundur tüm hazine, tüm kainat,bütün mülk.
Mülkün teksahibidir, MALİK’ÜLMÜLK.

Her bir seyi lutfundan,eyler sayısız kiram.
Azamet fazl sahibi, ZÜL-CELÂLİ VE’L- İKRÂM.

Beşer toplum karsında, olabilirde makit.
O’dur hükmünde adaletli olan,El-MUKSİT.

Avuç açsan, kederlerden koruyan hami.
İstediği anda toplayan yüce, El-CÂMİ’.

Kulun kandıkları,rüya,yalan ve fani.
Muhtaç değil,çok zengindir, El-GANİYY.

Dilerse hızlı işler, tecellisi çok ani.
Dilediğine, zenginlik verir, El-MUĞNÎ.

Hayır verir kullanırına, kulu olursa kani.
Müsaade etmez,vermez,engeller,El-MÂNİ’.

Kul teslim olmalı,pervane etrafında sar.
Elem zarar vererek,hüsran eder,Ed-DÂRR.

Her ibadet hakkıykla yapılıyorsa kafi.
Hayır bereket verir,faydalandırır,En-NÂFÎ

Vakit tamam,İsrafil (a.s) üflenince ilk sur.
Dilediğine nur verir, nurlandırır, En- NÛR.

Duymazmısın bre gafil,ömrünce verilen nadi.
İcabet eylersen, hidayet eder, hayır verir,El-HÂDÎ

Ayetleri apaçıktır her ayette bir medi.
Hayret verici alem yaratandır,El-BEDÎ’.

Sen olursan haramdan, riyadan uzak taki.
Varlığın sonu olmayan kusatır, El-BÂKÎ

Değer verilmez, ruhunda teslimiyetsiz caris.
Varlığı devam eden,hakiki sahip,El-VÂRİS.

Ulu olandan kork ve ruhen bedenen Ra’şet,
Nizam hikmet üzere olan,yüce,Er-REŞÎD.

Kim olacak sevabına,hem kefil hemde sabir.
Çok sabreden,intikamı geç alan,Es-SABÛR

Hasan Turgut
Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.

Bu şiire henüz hiç kimse yorum yapmadı. İlk yorum yapan sen ol!