Cinaslı horyatlar Şiiri - Cuma Kasapoglu

Cuma Kasapoglu
40

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

Cinaslı horyatlar

Almasa
Altun dönmez almasa
Ona iğid deyilmez
Öz haqqını almasa

Almasdı
Altun değil almasdı
Eğer varlı olsaydım
Yarımı yad almazdı

Sağ eli
Qırılıptı sağ eli
Qırılsa şüşe gevil
Sanma tekrar sağalı

Dağı dayım
Gel gezeğ dağı dayım
Felek yevi hardadı
Top atım dağıdayım

Qaç erdi
Qaç qadındı, qaç erdi
Loqman derdim bilseydi
Diyar diyar qaçardı

Sağ elim
Qırılıptı sağ elim
Men dostlar düşkünyem
Ne ilaçla sağalım

Havası var
Yeli var havası var
Darmadağın etmeğe
Feleğin havası var

Gözü ne
Kaşı cellad gözü ne?
Gözive göz vuranın
Tene düşsün gözüne

Görmez arı
Uzağtan görmez arı
Dünyada mağrur olma
İbret al gör mezarı

Göz yanıdı
Sürme var göz yanıdı
Gel odada qonuşağ
Baxçedi göz yanıdı

Baxma zara
Atandav baxma zara
Dünya kimseyçin qalmaz
Göz qaldır bax mezara

Yarıma zar
Yaptırdım yarıma zar
Yarı sinemde gömün
Qaldırmaz yarı mezar

Yarmaz arı
Balını yarmaz arı
Yardan evvel öleydim
Olaydım yar mezarı

Qafesi var
Bülbülün qafesi var
Yadda şirin dil varsa
Çox kötü qafası var

Eski sini
Parlamaz eski sini
Yengi bir dost tutarsav
Unutma eskisini

Qara yazma
Yar bağlar qara yazma
Allah’a çox yalvarram
Baxtımı qara yazma

Oxunu
Yarım attı oxunu
Yazdım hayat defterin
O da bir gün oxunu

Ne yazım
Ne baharım ne yazım
Göz yaşı mürkebim
Ağ kağıda ne yazım

Bir tasa
Bal doldurdum bir tasa
Gün battı dost gelmedi
Aldı meni bir tasa

Köprü seni
Su seni köprü seni
Gece gündüz pasvanam
Beklerem Köprü seni

Oxu çox
Aç kitabı oxu çox
Keyf safa az görmüşem
Sinemde ğem oxu çox

Derdim deyim
Gülleri derdim deyim
Gözüm silmeden qaçar
Bıraxmaz derdim deyim

Kime derdim
Gülleri kime derdim
Aqlın fikrin unudu
Anlatsam kime derdim

Ya Duz’a
Ya Köprü’ye ya Duz’a
Toplansa hep Türkmenler
Qoymaz çıxsın yad üze

Demir dağlar
Demirçi demir dağlar
Mazide hayqırsaydım
Çökerdi demir dağlar

Derdim kime
Gülleri derdim kime
Her alem keyf safada
Men deyim derdim kime

Ya dağa
Ya deryaya ya dağa
Bu milletim üstüne
Yazığ olup yad ağa

Dilimle
Kes qavunu dilimle
Men Türkmen yurdum Türkmen
Qonuşur yar dilimle

Gül bağvan
Bağda eker gül bağvan
Çox ektiv bir dermediv
Bağu gelip gül bağvan

Cana yarım
Altun tax cana yarım
Sevdav aqlımı aldı
Gelimşem cana yarım

Yaşı sen
Sil gözünnen yaşı sen
Bu can sende ne candı
Zillet ile yaşısan

Ya dene
Ya buğdaya ya dene
İstiriğ toplanağın
Sele baxım yada ne

Yar dilimnen
Kes qavun yar dilimnen
Aşqı kötü söylesem
Keskinen yar dilimnen

Can ana
Sana qurban can ana
Bir ğarip can besledim
Armağandı canana

Can yarım
Kesilipti can yarım
Yar mene ne diyerse
Men diyerem can yarım

Oxu dama
Yaydan at oxu dama
Zulme qarşı quvvet yox
Şikatlan o xudama

Oxu damnan
Git endir oxu damnan
Mennen zalim mahşerde
Durarıx o xudamnan

Yada asıl
Ol çengel yada asıl
Yad da aslın bilmezdi
Biz verdiğ yada asıl

O deridi
O etti o deridi
Sevda aqıl aparı
Menimki öd eridi

Oynağam
Aşq yolunda oynağam
Qalbimde sıxılırsav
Çıx sinemde oyna ğem

Qafesine
Bülbülün qafesine
Menem kültür sahabı
Yad nedi qafası ne

Bir yanağ
Bin ağlıyağ bir yanağ
Ölsem üç şey qanlımdı
Bir göz bir qaş bir yanağ

Bağlı yazar
Bağını bağlı yazar
Baxtı bağlı atırı
Bir baxtı bağlıya zar

Qurda şanı
Gel verme qurda şanı
Yurdumda yad görendem
Seperem qurdaşanı

Dem ağı
Dem siyahı dem ağı
Yalan sevda yox etmiş
Başta fikir damağı

Sen de bele
Yeri git sen de bele
Men beşek derdim uşax
Oyatma sen de bele

Bir de bele
Gel gideğ bir de bele
Belediv derdim yattı
Oyatma bir de bele

Bina dama
Temeldi bina dama
Menim altı qızım var
Değişmem bin adama

Ala bağıv
Gül açıp ala bağıv
Yaram timar etmerem
İstemez ala bağıv

Aç apar
Bağlı gevlim aç apar
Men billem qılıç qaşıv
Bir gün meni ha çapar

Yandı dur
Çox yeridiv yandı dur
Evime ateş saldıv
Qomşu evi yandı dur

Ağa men
Sana dedim ağa men
Tutaydım qara baxtım
Batıraydım ağa men

Aya baxtım
Üskekten aya baxtım
Qarasın ağartmağa
Yolladım aya baxtım

Bu dadı
Kim dadıptı bu dadı
Hicran meni pük etti
Ğem kollarım budadı

Yanan dam
Viran olu yanan dam
Son vesyetim dostuma
Söndürmesin yanandam

Budadı
Yar ağacı budadı
Zehirde de dadmadım
Ğemde dadım bu dadı

Yaxası var
Köyneğin yaxası var
Qabrim üstüne gelsev
Göz yaştan yaxa suvar

Yüzmez arı
Men billem yüzmez arı
Mezarımı tapmasan
Dolansav yüz mezarı

Yüzden derdi
Sayılır yüzden derdi
Mert bir derde uğrasa
Görünü yüzden derdi

Vatanda gül
Yurtta gül vatanda gül
Qalıp xizmet ederem
Ekmişem vatanda gül

Alı yar
Aqlım fikrim alı yar
Öldüysem yara n’olu
Girer pembe alı yar

Yaxa suvar
Dost bağın yaxa suvar
Girmişem ğem köyneğin
Ateşten yaxası var

Yüzmez arı
Sularda yüzmez arı
Mümin insan öldüyse
Nur eder yüz mezarı

Yüzden derdi
Görünü yüzden derdi
Dertliden dert sormayın
Sayılır yüzden derdi

Vatanda gül
Ekmişem vatanda gül
Vur parçala raqıbı
Hür yaşa vatanda gül

Alı yar
Renkten sever alı yar
Sevenin fikri qalmaz
Düşüncesin alı yar

Dostuma zar
Yaptırdım dostuma zar
Dost dostunu itirip
Dolanı dostu mezar

Dostu mezar
Dolanı dostu mezar
Talihsiz günü kara
Atıram dostuma zar

Yarına bağlar
İşin yarına bağlar
Bir aşıq bağda gördüm
Gülün yarına bağlar

Oda para
Banklarda oda para
Yetim malı yiyenler
Qabrine od apara

Yardı yarı
Dostumun yardı yarı
Mavi bayrağ dalğalan
Şad olsun yar diyarı

Yüz yana
Güneş vurar yüz yana
Üç gün olu gideni
Xaber saldım yüz yana

Yarına bağlar
Gülün yarına bağlar
Vatan seven kimseler
Günün yarına bağlar

Ya sağam
Ya xastayam ya sağam
Gevil bir gün gülende
Boğar onu yasa ğem

Qa darımca
Darı ek qa darımca
Dünyada qader yoxtu
En büyük qaderimce

Alma zalim
Ver haqqım alma zalim
Sevdiğim al gerdane
Dur inci almas alım

Alma zadım
Ağzımnan alma zadım
Yardan aram bozulup
Ağzına almaz adım

Tut ermeni
Tut gavur tut ermeni
Sanıclar xoş günümde
Yaxalar tutar meni

Qatmanı
Düğün etme qatmanı
Aşq şarabın içendev
Çaqır eyle qat meni

Derdi ne
Ğemi ğemdi, derdi ne
Aşretten bir qız sevdim
Derdim benzer derdine

Belden qaxar
Sert toprağ belden qaxar
Ölüm yaxun olduysa
İncikler belden qaxar

Oy nece ğem
Ğem geldi oy nece ğem
Günde bin karardasan
Elivde oynacağam
Seniv ğemiv ğem degi
Mendedi oy nece ğem

Köprü qalı
Su geçer köprü qalı
Baş alıp biz giderseğ
Yadlara Köprü qalı
Mert yeri Türkmeneli
Mertlere Köprü qalı

Cana yar
Altun girip cana yar
İçten yara coşuru
Dağılırı cana yar
Bir aşıq bir de mecnun
Günde gelir cana yar

Can dayansın
Sinme can dayansın
Sevdav aqlım yandırdı
Bıraxtım can da yansın
Her can aşqa dayanmaz
Men qoydum can dayansın

Bir ax meni
Yandıp bir ax meni
Yaxlaşma derdim deyim
Derdimde bırax meni
İnan hiç yalğuz qoymaz
Bir hasret bir ax meni

Gül senedi
Armağan gül senedi
Bülbülün sesi yeter
N’ediri gül senedi
Dost ağlar felakette
Düşmanlar gülse nedi

O yana geldi
Sancı o yana geldi
Yaram oyan biriydi
Oyan oyana geldi
Gelsin ateş söndüren
Geldi o yana geldi

Yardı yarı
Dostumun yardı yarı
Men ğemli yarım ğemli
Ğemdedi yar diyarı
Tofandı zelzeledi
Kavuldu yar diyarı

Yar diyarı
Şirindi yar diyarı
Dostumda dost qoxsu var
Dostumun yardı yarı
Dedim yar cigerim yar
Qıymadı yardı yarı

Sende al
Mende yeşil sende al
Muhabbetler bağıdı
Sevgiller çırağıdı
Köprü’de aşq paylıllar
Geri qalma sen de al

Qa darıma
Darıv qat qa darıma
Dünyada qader yoxtu
Olaşsın qaderime
Hamdolsun Allah’ıma
Razıyam qaderime

Oyanasan
Ses etmem oyanasan
Gözüm tikim gözüve
Tox baxım gül üzüve
Sen mene bax men sana
Hiç dönme o yana sen

Oxuyaydı
Yar kitap oxuyaydı
Baxma raqıp sözüne
Vur düşmanın gözüne
Men ox olum sen de yay
Fırlatan oxu yaydı

Cuma Kasapoglu
Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.

Bu şiire henüz hiç kimse yorum yapmadı. İlk yorum yapan sen ol!