Bedir savaşı.. Şiiri - Yusuf Aygun

Yusuf Aygun
27

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

Bedir savaşı..

ALLAH KÂFİRLERİ SAVAŞ ÖNCESİ MÜ’MİNLERE VE RESULÜLLAH’A AZ GÖSTERDİ®

“ O vakit ki Allah sana onları rüyada az gösteriyordu eger sana onları çok gösterseydi korkacaktınız ve kumandada tartışmaya düşecektiniz fakat Allah(sizi bundan) kurtardı Şüphesiz o kalplerin özünü bilir” Enfal 43
“ Allah olacak bir işi yerine getirmek için (savaş alanında) karşılaştığınız zaman onları sizin gözlerinizde az gösteriyor side onların gözlerinde azaltıyorduBütün işler Allaha döner” Enfal 44
Allah kâfirleri müslümanlara müslümanlarıda kâfirlere az göstererek cesaretlendirdi ki Müminlerin vasıtasıyla onların belini kırsın ve müslümanlar onları çok görerek cesaretleri kırılmasın Müminleride anlara savaşın başlangıcında az göstererdi ki müminlere saldırsınlarda Allah bu vesileyle onları müminler vasıtasıyla cezalandırsın

BEDİR SAVAŞININ HİKMETLERİ
“ İki grubun halinde sizin için büyük bir ibret vardır. Biri Allah yolunda çarpışan bir grup diğeri ise bunları apaçık kendilerinin iki misli gören kâfir bir grup Allah dilediğini yardımı ile destekler. Elbette bunda basiret sahipleri büyük bir ibret vardır.” Ali İmran 13
“ (Onların bu hali) müminlerden bir grup kesinlikle istemediği halde Rabbin seni evinden hakk uğruna çıkardığı (zaman ki hallari) gibidir. Hakk ortaya çıktıktan sonra sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi (cihat hususunda) seninle tartışıyorlardı.” Enfal 6
“ Hatırlayın ki Allah size iki taifeden (Kervan veya Kureyş Ordusundan) birinin sizin olduğunu vadediyordu. Siz de kuvvetsiz olanın (Kervanın) sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirmek (Kurau-yş ordusunu yok etmek) kâfirlerin ardını kırmak istiyordu.” Enfal 7
“(Bunlar) günahkârlar istemesede hakkı gerçekleştirmek ve batılı ortadan kaldırmak içindir.” Enfal 8
“Hatırlayın ki (Bedir savaşında) siz vadinin yakınlarında (Medine tarafında) idiniz onlar da uzak tarafında (Mekke tarafında) idiler. Kervanda sizden daha aşağıda (Deniz sahilinde) idi. Eğer (savaş için) sözleşmiş olsaydınız sözleşdiğiniz vakit hususunda ihtilafa düüşerdiniz. Fakat Allah gerekli olan emri yerine getirmesi, helak olanın açık bir delille (gözü ile gördükten sonra) helak olması, yaşayanında açık bir delille yaşaması için (böyle yaptı.) Çünkü Allah hakkı ile işiten ve bilendir.” Enfal 42

BEDİR SAVAŞINDA ALLAH’IN MÜ’MİNLERE YARDIMI
“ Andolsun siz güçsüz olduğunuz halde Allah Bedir de yardım etmiştir. Öyleysa Allah tan sakınki ona şükretmiş olasınız.” Ali İmran 123
“ O zaman sen müminlere şöyle diyordun indirilen üç bin melekle Rabbinizin sizi takviye etmesi sizin için yeterli değilmidir.” Ali İmran 124
“ Evet, siz sabir gösterir ve sakınırsanız onlar (düşmanlarınız) hemen şu anda üzerinize gelseler Rabbiniz sizi nişanlı beşbin melekle takviye eder.” Ali İmran 125
“ Allah, bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz, bu sayade rahatlasın diye yaptı. Zafer, yalnızca mutlak güç ve hikmet sahibi Allah katındadır.” Ali İmran 126
“ Allah kâfirlerden bir kısmının kökünü kessin veya onları perişan etsin. Böylece bozulmuş bir halde dönüp gitsinler ki bu işte senin yapacağın bir şey yoktur. Yahut (Müslüman olanlarda) tövbelerini kabul etsin veya (ısrar) ederlerse onlara azap etsin diye (Allah Bedir de size yardım etti.) Çünkü onlar zalimlerdir.” Ali İmran 127–128
“ Allah size yardım ederse artık size üstün gelecek hiç kimse yoktur. Eğer sizi bırakıverirse ondan sonra size kim yardım eder? Müminler ancak Allah a güvenip dayanmalıdır.” Ali İmran 160
“ Hatırlayın ki, siz Rabbinizden yardım istiyordunuz O da ben peş peşe gelen bin melek ile size yardım edeceğim diyerek duanızı kabul ediyordu.” Enfal 9
“ Allah bunu (meleklere yardımı) sadece müjde olsun ve onunla kalbiniz yatışsın diye yapmıştır. Zaten yardım yalnız Allah tarafındandır. Çünkü Allah mutlak galiptir. Yegâne hüküm ve hikmet sahibidir.” Enfal 10
“ O zaman katından bir güven olmak üzere sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi temizlemek, şeytanın pisliğini (verdiği vesveseyi) sizden gidermek kalplerinizi birbirine bağlamak ve savaşta sebat ettirmek için üzerinize gökten su (yağmur) indiriyordu.” Enfal 11
“ Hani Rabbin meleklere muhakkak ben sizinle beraberim haydi iman edenlere destek olun. Ben kâfirlerin yüreğine korku salacağım. Vurun boyunlarına vurun onların bütün parmaklarına diye vahiy ediyordu.” Enfal 12
Rasulüllah kendi arkadaşlarının azlığını görünce Allah a şöyle dua etti. ‘Allahım bana verdiğin sözü yerine getir. Allahım bu cemaati helak edersen artık san ibadet edecek yeryüzünde kimse kalmayacak. Allah Rasulü bu duayı devamlı okudu. Allah da bu duasını kabul ettiğini ve bin melekle destekleyeceğini müjdeleyen ayetleri indirdi.
Kureyş ordusu Bedir kuyusu çevrelerinde yerleşmişti. Müminler de kurak bölgelerde idi. Allah yağmur indirerek onları hem nimetlendirdi hem de bu desteğiyle vesveselerini giderdi ve morallerini yükseltti.
“(savaşta) onları siz öldürmediniz fakat Allah öldürdü. Onları attığın zaman da sen atmadın fakat Allah attı. (onu) ve bunu müminleri güzel bir imtihanla denemek için yaptı. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir.Enfal 17
Savaşa başlayınca Allah Rasulü bir avuç toprak alıp müşriklerin üzerine doğru atarak şöyle dua etti. Allahım bana verdiğin sözü yerine getirmeni diliyorum. Kureyş ordusunun gözleri görmez oldu. Sonunda bozguna uğradılar. Bu bir mucize ve Allah’ın yardımıdır.

BEDİR SAVAŞINDA ŞEYTAN KÂFİRLERİ KANDIRDI
“ Hani şeytan onlara yaptıklarını güzel gösterdi de: bu gün insanlardan size galip gelecek kimse yoktur. Şüphesiz bende sizin yardımcınızım dedi. Fakat iki ordu birbirini görünce ardını döndü ve ben sizin görmediklerinizi (melekleri) görüyorum dedi. Ben Allah tan korkuyorum Allah’ın azabı şiddetlidir dedi.” Enfal 48
Müminlere Öğütler
“ Allah ve Rasulüne itaat edin birbirlerinizle çekişmeyin sonra korkuya kapılırsınızda devletiniz elinizden gider. Bir de sabredin Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.” Enfal 46
“çalım satmak, insanlara gösteriş yapmak ve (insanlar) Allah yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkanlar (kâfirler) gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır.” Enfal 47
“ Ey iman edenler herhangi bir topluluk ile karşılaştığız zaman sebat edin. Allah’ı çok anın ki başarıya erişesiniz.” Enfal 45
Bedir Savaşında Kâfirlere Uyarı, Tehdit
“ (Ey kâfirler) Eğer siz fetih istiyorsanız, işte size fetih geldi. (Yenelim derken yenildiniz.) ve eğer (inkârdan) vazgeçerseniz bu sizin için daha iyidir. Yine (Peygambere düşmanlığa) dönerseniz, biz de (ona) yardıma döneriz. Topluluğunuz çok bile olsa, sizden hiçbir şeyi savmaz. Çünkü Allah müminlerle beraberdir.” Enfal 19
Bedirde Kâfirlerin Cezası
“ Melekler yüzlerine ve arkalarına vurarak ve ‘tadın yakıcı cehennem azabını’ (diyerek) o kâfirlerin canını alırken onları bir görseydin.” Enfal 50
Bedir Savaşında Münafıkların Tavrı
“ O zaman münafıklarla kalplerinde kalplerinde hastalık bulunalar (sizin için) bunları dinleri aldatmış diyorlardı. Hâlbuki kim Allah’a dayanırsa, bilsin ki Allah mutlak galiptir, hikmet sahibidir. (kendine güveneni üstün ve galip kılacak o’dur. Yoksa orduların sayı ve techizat üstünlüğü değildir.) ” Enfal 49
Bedir Ganimetlerinin Paylaşılması
“ Eğer Allah a ve hak ile batılın ayrıldığı gün, iki ordunun birbiri ile karşılaştığı gün (Bedir savaşında) kulumuza indirdiğimize inanmışsanız, bilin ki, ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri Allah a, Rasulüne, onun akrabalarına, yetimlere yoksullara ve yolcuya aittir. Allah her şeye hakkıyla kadirdir.” Enfal 41
“Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak yiyin. Ve Allah tan korkun. Şüphesiz ki Allah bağışlayan, merhamet edendir.” Enfal 69
Bedir Savaşımım Esirleri
“ Allah tarafından önden verilmiş bir hüküm olmasaydı, aldığınız fidyeden ötürü size mutlaka büyük bir azap dokunurdu.” Enfal 68
“ Ey peygamber, elinizdeki esirlere deki: sizden alınan (fidyeden) daha hayırlısını size verir ve sizi bağışlar. Çünkü Allah bağışlayandır, esirgeyendir.” Enfal 70
Bedir Savaşında Müslümanlar 70 kâfiri esir almışlardı. Rasulullah (s.a.) bu esirler hakkında ne gibi işlem yapılacağına dair arkadaşlarıyla görüştü. Neticede fidye alınarak serbest bırakılmalarına karar verildi.
Savaşın hedefi zaferdir. Fidye karşılığı geri vermek maksadıyla düşman askerlerini esir almaya çalışmak zaferi olumsuz yönde etkileyecekse bununla meşgul olmamak gerekir. Düşmanın gücünü kırmak ve Allah düşmanlarını güçsüz kılmak dünya ganimetlerinden çok daha hayırlıdır.
o SONUÇ
 Bu savaşta müminlerin en büyük sınanışı ganimet noktasında oldu.Müminler bütün dönemlerde başarı ve zafer sonrası ganimet ve onun paylaşımı problemi olacaktır.müstazaf olan müslümanlar parayla makamla şöhretle kadınla v.s imtihan olunacaktır.Bu konuda gerekli olan sabır ve sebsttır
 Savaş sırasında müşriklerin maları müminlere helaldir fakat bu konuda yetki ve dağıtım müminlerin önderlerine ayittir yağmacı mantığıyla hareket edilmemelidir
 Cihatta ganimet helal olmakla beraber ilk gaye ganimet asla olmamalıdır.
 Asil gaye dini üstün tutmak zülüm,şirk ve küfrü zayıf düşürmek mümkünse yok etmektir
 Nihayi gaye Allah kelimesini yükseltmektir esasen müslümanın yaradılış gayeside malıyla ve canıyla bu uğurda mücadele etmektir
 Resulüllah her işte olduğu gibi bu savaştada müminlerle istişare etmiştir müslümanların önderleri için istişare vaz geçilmez imani bir farzdır usulen hakkında ayet ve hadis bulunmayan her konuda istişareyle hareket edilmelidir başarı verahmet ancak bu şekilde gerçekleşir
 Bedirde savaş barış ve savaştan doğan hukuk prensipleri belirlenmiştir bu prensiplere siyaset i şeriyye denir
 Müslümanlar sayısal olarak azda olsalar umumi bir istişare akıllı bir komuta düzenli bir birlik samimi bir gayret ile hareket ettikleri zaman Allah onları mutlaka destekler Bedir bunun bir örneğidir
 Eğer uygun şartlar yoksa barış imzalamak daha uygundur fakat burada şer i naslarla çelişmemek ve Allaha isyan olan bir konuda anlaşmamak koşulu bakidir
 Müslümanlar savunma ve silah sanayisine önem vermelidir bu en önemli farzlardandır
 Müslümanların ülkesine saldırı olur ve işkal gerçekleşir ise artık anlaşma işkal kaldırılıncaya kadar yoktur kadın ve erkeğe işkale karşı direnmek farzdır
 Eğer müminler samimi iseler mutlaka başarılı olurlar
 Savaş hile ve sıtratejidir. ve hertür yöntem meşrudur casusluk süikast v.s gibi
 Savaş yerinin tespiti ve esirlerle ilgili uygulamalar göstermiştirki Resülüllah yönetimle ilgili bazı konularda ictihat etmiş ve bunların bir kısmında isabetv edememiştirbu isabet edilemezsede içtihadın meşru oluşuna bir delildir
 Müminler daima dua etmelidir zafer garantide olsa mümin çokça dua etmeyi ihmal edemez Allah resülü zafer vadedildiği halde Bedirde çokça dua etmiştir
 Sebepler her ne gösterirse göstersin zafer Allahtandır. Mümin neticeyi Allahtan beklemeli ve hamdetmelidir
 Zafer şart değil kulluk şarttır. Zafer elde edmezsekte Allah bizi kulluğumuzdan dolayı mükafatlandırır
 Müslümanın güç ölçüsü madde değil manadır azken başarılı olanlar çokken başarısız olabilir islam tarihi bunun örnekleriyle doludur.Allah sayı ve silahı güçlü olanlara karşı samimi isek bizi destekler inancında olmalıyız
 Müslümanlar cihatta düşmanlarını tamamen etkisiz hale getirmeden anlaşma yoluna gitmemelidir
 Bedir esirlerinin bir kısmı müslümanlara okuma yazma öğretme karşılığında serbest bırakılmıştır ki bu Resülün okuma yazmay ane kadar önem verdiğinin bir göstergesidir bu gün samimiyet adına çocuklarını okula göndermeyenler bundan ibret almalıdır

BEDİRİN ÖNEMLİ AKTÖRLERİ
Zamzam b.Amr el Giffari: kervana saldırı haberini mekkeli müşriklere götüren kişidir
Mikdad b.Amr: Muhacirlerin sözcüsü olarak Bedirde Resülüllaha bağlılık sözü vermiştir
Sad b.Muaz:Ensar adına Bedirde Resülüllaha kayıtsız bağlılık sözü vermiştir
Ebu Cehil: geri dönmek isteyen müşrik ordularını müslümanlarla savaşmaya o ikna etti
Habbap b.Münzir:harp edilecek yer ve taktiği hakkında resülüllaha fikir veren sahabedir
Ebu Bekir: Resülün en büyük dostu ve moral kaynağı olarak ona “endişe etme Allah sana vadini gerçekleştirecek”demiştir savaş esirlerinin fidye karşılığında serbest bırakılması ki(Resülün fikride budur) onun görüşüdür
Ömer b.Hattap: Resülüllahın en büyük yareni ve dayanaklarından biri idi savaş esirlerinin boynunun vurulması onun görüşü idi Allah onun fikrini destekler nitelikte hüküm indirdi.
Süheyl b.Amr: müşriklerin toplanmasında önemli rol oynadı.
Saffan b.Üneyye:müşriklerin önde gelenlerinden
Leys b.Sababe:müşriklerin ileri gelenlerinden
Ebu Aziz Zürare, Nadir b.Haris,Talha b.Talha:müşriklerin sancaktarları
Amir b. Hadrami: müşriklerden ilk ortaya atılan ve attığı okla ilk müslüman şehidi öldüren kişidir
Mihca:Hz Ömerin azatlısı olup ilk atılan ok bu kişiye isabet etti ve bedirin ilk şehidi bu kişi oldu
Esed b.Abdil Esed:müşrik olan bu kişi atını müslümanların üstüne ilk süren kişi olup Hz hamza tarafından öldürüldü
Utbe,Şeybe,Velid: müşriklerden er meydanına atılan kişiler olup Hz Hamza ve Hz Ali tarafından öldürülmüşlerdir
Avf,Mazun,Abdullah b.Reveha:müşriklere karşı meydana çıktılar ama müşrikler kendi kabilelerinden rakip istediler
Ubeyde b. Haris,Ali b.ebu Talip, Hz Hamza: müşriklerin meydan okumasına karşı er meydanına çıktılar Ubeyde aldığı yara sebebiyle şehid oldu
Haris b.Süraka:Ensardan ilk şehid olan kimsedir
Afra:bu sahabe kadının yedi oğluda Bedirde savaşıyor idi
Kurez b. Cabir:Kureyş ordusuna takviye yardım edecek bu kişi ordunun bozguna uğradığını duyunca vaz geçti
Avf: Afra denilen kadının oğlu olup şehit oldu
Muaz ve Muavvez:Afra denilen kadının diğer iki oğlu Ebu Cehili bunlar öldürmüştür bu kardeşlerden Muavvez şehit olmuştur
İbni Mesud: son nefesini vermekte olan Ebu cehilin kafasını kesip Resülüllaha getirdi
Ümeyye b.Halef:müşriklerin ileri gelenlerinden olup oğlu Ali ile birlikte esir düşmüş götürülürken Bilali Habeşinin “işte Allahın düşmanı onu öldürün” demesi üzerine sahabiler saldırarak onu ve oğlunu öldürdü
Ukbe b. Ebi Muayt ile Nadir b.Haris:bütün esirler fidye karşılığı serbest bırakılırken bu iki şair Resülülaha aşırı sövgü bulunan şiirlerinden dolayı öldürüldü
Ebul As: Peyganberimizin kızı Zeynep le evli olan bu kişi Hz Zeynebin gerdanlığını fidye göndermesi karşılığında serbest bırakıldı
Abbas b.Abdul Muttalip:Hz Peyganberin amcası olup esirler arasındadır Mekkedeki altınları fidye olarak gönderilmiş ve serbest bırakılmış

YUSUF AYGÜN/ İLAHİYATÇI
imatadil@hotmail.com

Yusuf Aygun
Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
  • Önder Gül
    Önder Gül

    Bedir'i siyer kitaplarında çok okuduk/okutturulduk. Bedir'i hiç bu kadar iliklerimize kadar hissetmemiştik. Kaleminizin kaynağı düşünce dünyanız hiç duraksamasın...

  • Erol Coskunoglu
    Erol Coskunoglu

    Yazan kalemin susmasın yüreğine sağlık sonsuz saygı ve selamlarımla allaha amanet ol dost yürek tam puan ve selamlarımı gönderiyorum**

TÜM YORUMLAR (2)