Fikret Geçen Şiirleri

9

ŞİİR


3

TAKİPÇİ

Fikret Geçen


Harâbâtın bâbına dertten çökenler gelir
Derûnun ihrâkına âteş dökenler gelir

Ma'nânın esrârına vâkıf degül dîdeler
Cihânın tüm vârını dilden sökenler gelir

Devamını Oku
Fikret Geçen

Derd-i hicrândan sararmış çöl kuraktan dem vurur
Göz uzaktan cân tuzaktan dil firâktan dem vurur

Gamlı rindler cevr-i yârden gün be gün her dem solar
Saç beyâzdan şeb ayazdan ten araktan dem vurur

Devamını Oku
Fikret Geçen

Tabiatı vahşî tam üç yüz kişi,

Fitne ve ifsâddır hemen her işi,

İslâm beldesinde yakar âteşi,

Devamını Oku
Fikret Geçen

Hezâr kerre cân yitirsem
Âhir gene ümmîdvârem
Çün zîr-i zemîne girsem
Nev-bahârde mahfûz çârem

Mâhir olan figân etmez

Devamını Oku
Fikret Geçen

Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / FâilünDil-i 'uşşâk gül elinden hârlı tedrîsten geçer

Devamını Oku
Fikret Geçen

Yanarım âh demezem nice tâhammülüm var
Ne duhân-veş tüterim ne de hâkî külüm var

Çekerim kahr-ı cihân başımın tâcıdır gam
Çilemin noktası yok ne de bir virgülüm var

Devamını Oku
Fikret Geçen

Dilersen hicret et benden uzaklaş,
Âfâka çekil de nücûma yaklaş,
Yedi kat semâyı vâr eden nakkâş,
Dem bu dem cânımda buldurur seni...

Dilersen tahrîb et râh-ı vefâyı,

Devamını Oku
Fikret Geçen

Fâilâtün / Fâilâtün / Mefûlü / FâilünRâh-ı 'aşkın hârı çoh pâyân bî-amân düşer

Devamını Oku