Yunus Emre'nin Ölümünün 700.yılı'nda

Ali Koç Elegeçmez
941

ŞİİR


10

TAKİPÇİ

Yunus Emre'nin Ölümünün 700.yılı'nda

"Mal sahibi mülk sahibi, hani bunun
ilk sahibi/ Mal da yalan, mülk te ya-
lan, var biraz da sen oyalan" diyen
Yunus Emre,”Türkçe,şiir dili değildir,
Türkçe ile iyi şiir yazılamaz” diyen
Tevfik Fikret’e ,yedi asır öncesinden
cevap vermiş, Selçuklu Devleti’nin
devlet dili olarak Farsça'yı kullandığı,
Mevlâna’nın mesnevisi’ni Fars’ça
yazdığı 13.yüzyılda, Fars'ça bilmesi-
ne rağmen şiirlerini Türkçe yazmıştır..
“Ben gelmedim dava için
Benim işim sevi için
Dostun evi gönüllerdir
Gönüller yapmaya geldim”
“Ne varlığına sevinirim
Ne yokluğuna yerinirim
Aşkın ile avunurum
Bana seni gerek seni “
“Cennet cennet dedikleri
Bir kaç köşkle bir kaç huri
İsteyene ver sen onu
Bana seni gerek seni..”
“Bir kez gönül yıktın ise
………………....bu kıldığın namaz değil
Yetmiş iki millet dahi
………………....elin yüzün yumaz değil
“İlim ilim bilmektir
……………………..ilim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsin
…………………………..Bu nice okumaktır”
“Dört kitabın manası bellidir bir elifte
Sen elifi bilmezsin/Bu nice okumaktır”
“Elif okuduk ötürü/Pazar eyledik götürü
Yaratılanı hoş gör/Yaradan’dan ötürü
”Yunus der ki :Ey hoca,
…………………….….gerekse var bin hacca
Hepisinden iyice bir gönüle girmektir”
“Yetmiş iki millete
………………………..….bir göz ile bakmayan
Şer’in(dinin) evliyasıysa hakikatte asidir”
Dizeleriyle, tüm gönüllere seslenen ve
“Koca Yunus”, Miskin Yunus”,“Derviş
Yunus” lâkaplarıyla anılan Yunus Emre,
“Aşkın aldı benden beni/ Bana seni ge-
rek seni/Ben yanarım dünü günü/ Bana
seni gerek seni” diye andığı yüce Yaratı-
cı’ya "Biz dünyadan gider olduk kalan-
lara selam olsun/Bizim için hayır dua kı-
lanlara selam olsun" diyerek, günümüz-
den 700 yıl önce kavuştu.
“Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı”
“Söz ola ağulu aşı, bal ile yağ ede bir söz”
dizesiyle de “ya hayır konuşun ya susun”
diyen peygamber efendimizin yolunda
olduğunu gösterdi....
“Sevelim sevilelim dünya kimseye kal-
maz” diyerek ,nasıl yaşamamız gerekti-
ğini anlatırken,“Ete kemiğe büründüm
Yunus diye göründüm” dizesiyle de,
bu ölümlü dünyada var olmanın sırrını,
tek bir dizeyle anlatan eşsiz bir tasav-
vıf şairi olduğunu da kanıtladı..
0nunla ilgili söylencelerden biri şöyle:
Başka bir gönül sultanı olan Hacı Bek-
taş Veli ,dergâhına gelen Yunus Emre-
’yi, Tapduk Emre ‘ye gönderir.Tapduk
Emre Dergahı’nda kırk yıl hizmet eden
Yunus Emre, hizmet ettiği süre içinde,
dergâha bir tane olsun eğri odun getir-
mez….Bunun nedenini soran Tabduk
Emre’ye :
”Senin dergahına odunun eğrisi bile
giremez “ diye cevap verir....
Nihayet bir gün Tapduk Emre, Yunus
Emre’yi yanına çağırarak:
“Alacağını aldın, olgunlaştın, piştin!
Yola çık ve çevreni aydınlat” der..Bu
buyruk üzerine Yunus Emre yola ko-
yulur..Yıllar sonra yeniden dergâha
döner..Heyecanlıdır..Çünkü şeyhinin
kendisini nasıl karşılayacağı endişesi-
ni yaşamaktadır..Yunus Emre’yi der-
gah kapısında Tapduk Emre’nin hanı-
mı karşılar ..Hal-hatırdan sonra,Yunu-
s’a der ki :
“Sen, kapının eşiğine uzan…Tapduk
Emre sana âsâsıyla dokunacak, bu
kim ? diye soracak...0 zaman duruma
göre hareket edersin”
Olay bu şekilde gerçekleşir.Yaşlılık ne-
deniyle gözleri görmeyen Tapduk Em-
re, bastonunun yardımı ile dış kapıya
doğru ilerler.Kapının eşiğine gelir.Eşik
önünde oturmuş olan Yunus Emre’ye,
âsâsıyla dokununca”Bu kim? diye so-
rar..Tapduk Emre’nin hanımı “Yunus!“
der..Tapduk Emre:“BİZİM YUNUS MU?”
diye sorunca , koca Yunus oturduğu
yerden fırlayarak göz yaşları içinde,
mürşidinin ellerine sarılır.Çünkü pîri
tarafından kabul edilmiştir...0 artık
miskin Yunus, ermiş Yunus’tur…
1965 yılında,Atatürk Cumhuriyeti’nin,
bizim gibi orta direk çocuklarına sağ-
ladığı fırsatlardan yararlanarak girdi-
ğimiz ve öğretmenlerimizin bize öğ-
rettiklerinden ve yüce Yaradan’dan
başka bir torpilimiz olmadan kazan-
dığımız sınavlar sonunda,Edirne Erkek
Öğretmen 0kulu’nda okuma hakkını
elde ettiğimde,edebiyat öğretmenim
merhum Dursun Çelikkol’un Yunus
Emre ile ilgili anlattıklarından aklım-
da kalanların bir kısmını sizlerle pay-
laşmış oldum.Bu öykülerin dahası
da var..Örneğin:yıllar sonra,Yunus Em-
re’nin ününü duyan,ama Yunus Emre’-
nin verdiği mesajların dine aykırı ol-
duğunu düşünen Molla KASIM adın-
daki islâm âlimi ,oturduğu dere kıyı-
sında ,kağıtlara yazılmış Yunus Emre
şiirlerini okuyup okuyup, şeriata ay-
kırı diyerek, bir kısmını sağa sola,bir
kısmını akan dere suyuna atar.
Fakat bir şiirde donup kalır! ..Çünkü
donup kaldığı bu şiirde Yunus Emre :
“Derviş Yunus bu sözü eğri büğrü
söyleme /Seni sigaya çeken bir Molla
Kasım gelir” demektedir
Bu dizeleri okuyan Molla Kasım ilikle-
rine kadar titrer,şiirleri atmayı bırakır.
Yunus’un ermiş(velî) olduğuna inanır...
0 günden sonra Yunus Emre’nin yazdı-
ğı 3000 şiirden 1000 tanesini balıkla-
rın, 1000 tanesini kuşlarla meleklerin
ve geri kalan 1000 tanesini de insan-
ların okuduğuna inanılır..
Ben Ali Koç Elegeçmez öğretmen,
Molla Kasım adını ilk kez ,internette
(antoloji.com’da) 12.06.2006 tarihi
ile kayıtlı olan“Edirne’de Bir Eski Me-
zarlık” adlı şiirimde kullanmıştım..
Evet, öğrencilerine,ballandıra ballan-
dıra Yunus’u anlatan Dursun Çelikkol
öğretmenimizi rahmetle anarken,baş-
ka bir bilgiyi de anmadan geçemeye-
ceğim..Unesco, 1991 yılını Yunus Em-
re’nin doğumunun 750.yılı olarak kut-
ladı ve 2021 yılını da anma ve kutla-
ma yapılacak yıllar arasına alarak Yu-
nus Emre’ye adadı.Bunun üzerine cum-
hurbaşkanı sayın Recep Tayip Erdoğan,
29.0cak. 2021 tarihli genelgesine ek o-
larak yayımladığı 12.02.2021 tarih ve
31393 sayılı genelge ile 2021 yılının
“Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ile birlik-
te ,İstiklâl Marşımızın kabul edilişinin
100.yılı, Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evren
Yılı olarak anılmasını İstediler...Bu ve-
sileyle yazdığım bu yazıda, Yunus Gön-
lü taşıyan bütün merhumların makam-
larının cennet olmasını , hepimizin sev-
diklerimizle birlikte güzel bir Ramazan
Bayramı geçirmemizi ve daha sağlıklı
günlere ulaşmamızı diliyorum…
Esen kalınız.

Ali Koç Elegeçmez
Kayıt Tarihi : 8.5.2021 10:35:00
Şiiri Değerlendir
Hikayesi:


KYN: *Öğretmenim Dursun Çelikkol Google: **Abdülbaki Gölpınarlı ***İslam Ansk. *****Vikipedia

Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.

Bu şiire henüz hiç kimse yorum yapmadı. İlk yorum yapan sen ol!