Salim Gülbahçe - Hakkında Yazdığı Tanıtım Yazısı


Salim Gülbahçe SALİM GÜLBAHÇE’NİN ÖZGEÇMİŞİ: Şair, Salim GÜLBAHÇE 1958 YOZGAT / Taşpınarköyündedoğdu.Lisemezunolduktansonraüniversiteyegitiisede çeşitlisebeplerdendolayıayrılmakzorundakaldı. Evlive (Lokman) adındabiroğlan( Havva) adındabirkızolmaküzereikiçocukbabasıdır. BabasıSeyit Sami efendi, Annesi Satı Hanımdır; ancakbabasıikievliolduğundanSalim GÜLBAHÇE, ikincieşolanNazifeHanımdandoğmaolup, resmînikahlıolan ilk eşi, Satı Hanımınnüfüsünakayıtlıdır. Şiirhayatına on altı on yediyaşlarındagizemlibirduygununrüzgarıylabaşladı. Şiirlerinde“GÜLBAHÇE”mahlasınıkullanarakyazmayabaşladı. Yazdığı ilk şiirleri( 34Adet ) 1977 yılındaYozgattagünlükçıkan, dörtsayfalık “AnadoluGazetesi” isimlimahalligazetedeyayınlandı. Dahasonraları 1983’te “KültürBakanlığı” AraştırmagörevlileritarafındankendisinintespitedilmesiveşiirlerindenbazıörnekleralınarakBakanlığınAntolojisindeyeralmasışairin, şiiryazmaşevkinikamçıladı. Bu teşvikediciyönlendirmeçalışmalarınahızkatmış, şiirlerininçeşitliantolojivekitaplardayayınlanmayolunuaçmıştır.Bugünekadarbeşyüzeyakınşiiryazmış; amahenüzbasılmışbirkitabıbulunmamaklabirlikte ilk şiirkitabınıhazırlamaktadırveyakınbirzamandaçıkarılmasıdüşünülmaktedir. Her konudaşiiribulunanşairinağırlıklıolarak: “Tasavvuf, Nasihat, Ağıt, Taşlama, Methiye, Gelenekler, VatanveAşk” konuluşiirlerimevcuttur. KültürBakanlığının “1983 tetesbitettiğive 1986 da (YB.86.0123) kayıt no ile resmiolarakkayıtlı, şairlerlistesinealınmış; veBakanlığınçağrısıüzerine, kimlikkartıbaşvurusunuyenileyerek 2010 yılında “HalkŞairiKimliği”BakanlıkKimliğiİl KültürMüdürlüğütarafındankendisineteslimedilmiştir.” KültürBakanlığınınKayıtlıHalkŞairlerindenolanSalim GÜLBAHÇE, Türkiyegenelindeyapılanşiiryarışmasıveşiirşölenietkinliklerine de katılarakmemleketiolanYOZGAT’ıtemsiletmektedir. Ayrıcaferdiolarakkatıldığıbazıyarışmalardadaçeşitliödülleralmıştır.Ayrıcada 20 ye yakınantolojivearaştırmakitaplarındaşairinhayatıveşiirlerindenörnekleryeralmıştır. “Yozgat’ta2006 yılındaKurulan YOŞAYBİRDER ( YozgatŞairlerveYazarlarBirliğiDerneği ) DerneğininKurucuÜyelerindendir. AyrıcaRadyove TV ProgramlarındakidavetlereiştirakederekTürkHalkEdebiyatınınveHalkşiirininyaşanmasıveyaşatılmasıadına, şiirlerindenörneklersunaraketkinliklerinidevamettirmektedir.Yozgat, Bozlak, TürkFolklörü, Erciyes, Bozok, SevgiYolu, Maki, gibidergilerleYozgat. Adana, Ankara, İstanbul. vs. gibiMahalligazetelerdedeğişikzamanlardabirçokşiirlerineyerverilmiştir. AyrıcaBozlakdergisindeve“ ŞİİR DERGAHI, ISABTURK vb. GibisanalsitelerdeKöşeyazmaktadır. YozgatlıŞairSalimGÜLBAHÇE,halenYozgat’tabulunan 75.Yıl Anaokulunda( V.H.K.İ.)olarakçalışmaktadır. Şiirlerindenbazılarıçeşitliillerdedüzenleneyarışmalardadereceveödülleralmıştır. ÖDÜLLER ÖDÜL ALAN ŞİİRLERİ YIL ÖDÜL ALDIĞI YARIŞMALAR BİRİNCİLİK YOZGAT GÜZELLEMESİ 2009 Hikmet OKUYAR Şiir Yarışması-GİRESUN BİRİNCİLİK ÇORUM GÜZELLEMESİ 2010 Hikmet OKUYAR Şiir Yarışmasında-GİRESUN BİRİNCİLİK ALUCRANAME 2011 Alucra Kültür Derneği-Şiir Yarışması-İSTANBUL ÜÇÜNCÜLÜK ÇAMLIKTA EĞRİCE 1989 Hıdırellez Etkinliği Şiir Yarışması-YOZGAT MANSİYON BODRUMA 2008 Bodrum Şiir Şöleni-Şiir Yarışması-BODRUM MANSİYON MEMLEKETİM 2011 14.Ekmek Ödüllü Şiir Yarışması-OSMANİYE MANSİYON BİL BENİ 2012 Hüseyin Köycü Şiir Yarışması-ANKARA İLETİŞİM: CEP : ( 0 543 947 46 23 ) - ( İŞ.TEL-0 354 217 66 30 ) YAZIŞMA ADRESİ: 75.Yıl Anaokulu Fatih Mahallesi Kayaalp cad.6/2 - YOZGAT MSN: salim_1958@hotmail.com / salimgülbahce@hotmail.com “Şair” Salim GÜLBAHÇE ( YOŞAYBİRDER KURUCU ÜYESİ )