""TEREKEME yağuf lele Şiiri - Yunus Karaçöp

Yunus Karaçöp
60

ŞİİR


14

TAKİPÇİ

""TEREKEME yağuf lele

.Yağuf lele hanı dağda gurd vardı
Gel görkü şehere ne gurdlar doluf
Bağırdım duymadın sesim havardı
Gurd doğduğu güne min peşman oluf...

Gopbuz vurdu şeher menim döşüme
Gahmar saldı tez ağarmış başıma
Cıbırdağh garışıf gözüm yaşına
Ağhar göz yaşlarım çağlayan oluf...

Od alav olmuşam goca fırında
Tutuşuf yanıram son ahğırımda
Gözüm hele galıf öz torpağımda
Çelik çocuk meni bağlayan oluf....

Gurbette savağhlar garanlığh doğar
Ömrümün yarısı bir güne sığar
Bu şeher başıma gamları yığar
Hesretden üreğim perişan oluf....

Ağlaşır asdadan keçif yerine
Meleşif bahğırlar biri birine
Guncunnan tuttuğu öz yessirine
Zırzası soyhğalı bir zindan oluf...

Göyerçin celede halı necedir
Poşanın toyoğu bizden ucadır
Devler bile burda cıbıl cücedir
Üşüyen sesimiz fevaran oluf....

Bunnarın sözü ne, garezi nedir
Nece goç yiğitler burda köledir
Eşit lele eşit halım beledir
Başıma yıhğılan tüm cihan oluf...

Şıvga boyum gambur oldu bu yerde
Gorba gorun yeri tüşürtdü derde
Ghoravel çehğdiğim hodahğlık nerde
Pendir eppehğ burda din iman oluf..

Şingilim oynuyur bir hğırda cücü
Başımda dolanır minnernen öcü
Ne gader böyühğ dü guvvesi gücü
Cırnahğ da götüren çalağan oluf....

Goymadın ki o dağlarda gezeydim
Yansılayıf gurd sesini sezeydim
Yohğsulluğun ğhirtteyini üzeydim
Yapışıf yahğama baş tüşman oluf...

Yağuf lele bu ne yaman bir dertdi
Gırdı belimizi bizi çökertdi
Gurbet denen şirden beter şirretdi
Guruyuf bağları sap saman oluf...

Napuzara gurvan olam ay lele
Burdaki göğerti hep tele tüle
Garğa gonuf gül dalına gör hele
Bülbülün yuvası hep talan oluf..

Nenem galahğ gurar mende bağhardım
Badağh atıf pişihğleri yığhardım
Söyüt minif şoş da cıdır atardım
İndi menim adım at çalan oluf....

Gidihğler oynaşıf bahar görünce
Haroslara encir satan gelince
Papağı dolduruf buğda verince
Hodağın zağarı gahğmaran oluf..

Gizlemparç oynardığh anam tapardı
Cığızlığh ederdim tırtoy gopardı
Üzümnen març alıf göğnüm yapardı
Şeherde analar çohğ yaman oluf...

Şimdiki analar uşağh doğurur
Verirler ağzına lastihğ soğurur
Ajlıhğdan gıgısı garnında gurur
Mamay’nan uşağı doyuran oluf..

Goyun guzu arğhaçlara goşardı
Baydaların südü aşıf taşardı
Sürü galhğıf çeperleri aşardı
Bir damcı süd için bağıran oluf..

Osman ağa öyünde bir torundum
Beş gızın içinde çohğda narındım
Ne özüme nede, ele yarandım
Çöreği verdiğim baş gıran oluf...

Aman Allah hoydu bu ne nağıldı
Gurbet çıhğdı, birliğimiz dağıldı
Kimi inehğ, kimi goyun, sağıldı
Gedeler güdeler el tutan oluf....

Uşahğdım deyirdin gurtdan uzağh dur
Goy sapana daşı, gaşgasınnan vur
Yessir edif meni yurdumda gavur
Balgonnan papağa od goyan oluf....

Yağuf lele göğler gara dumandı
Eşit harayımı eşit amandı
Buranın gurdları vallah yamandı
Hem yeyir hem söyür şahmaran oluf...

Nece ayrıldılar dırnahğlar etden
Üreğhler bedennen canlar cesetden
Fargımız galmıyıf itten pişihğden
Ölüfdü terekeme gor tufan oluf...

Nöker olduğh belli döyül sanımız
Ne boyunduruğh var nede samımız
Heç oldu ömrümüz heleğh hamımız
Zehrimar adımız gahraman oluf...

Heç goşa bilmirem men bele sırdan
İt sana dost olur bir sümühğ atsan
Namerd gadir bilmez olsanda gurvan
Nanecif yetişen bir bosdan oluf..

Zukgumu içifdi camış geğirir
Keçif gabağıma tesbeğh çevirir
Yetiş lele yetiş menide yeyir
Ahğlımı gemiren kor sıçan oluf...

Heç bele olarmı ahğıllı insan
Gurd girmez sürüye yatmazsa çoban
Min damarı kesif çoğhça kan alan
Dolduruf boşgayı can canan oluf...

Böğrümde tutuşuf derin duygular
Sel basıf çayları daşıfdı sular
Hardadı geceler şirin yuğhular
Cığal öküz kimin vurağan oluf

Dilleşen çemkiren bir başka söyer
Şeherin döğüşü dillenmiş meyer
Dellenif mürteze her kesi döyer
Ataşdan alavdan, odlanan oluf..

Nece goç yiğitler pısdı sindiler
Bizi hem yediler hemde mindiler
Birde dalımızdan kileylendiler
Hekgemiz geleli çohğ zaman oluf..

Terpenin goçağhlar durun tikelin
Ay vay’ı başlayıf böyühğ bir elin
Bayatı söylüyür burda gız gelin
Yohğluğh boynumuzda dağdağan oluf..

Yağuf lele deyeğh gurbet gadermiş
Allah’ın zulumu, mene kedermiş
Ele mörbet olmağh nede betermiş
Pehlivan dı adım, hişşt ulan oluf...

Gurd boğazı cimciğh ile üzülmez
Yılan başı gurud ilen ezilmez
Bu ellerde yayla kimin gezilmez
Başımı boynumnan goparan oluf...

Garaçöp elinde sövdalaştılar
Ergine de Gars da çiçehğ aşdılar
Yohğsulluhğ elinnen şehre gaştılar
Damcıyan damınnan el aman oluf...

Can gardaş deyirem o’ da can deyir
Üsdü gırğh yamalı bir mintan geyir
Hğengeli pişirif süzmeden yeyir
Sarı yağ, gurudu, hep yalan oluf...

Oturuf tüşünür çay’ı o’ tayı
Çuguna bahğtığhça görür dolçayı
Üzünde şapalağh dilde ahğ vay’ı
Çayına şekeri tehğ salan oluf....

Dalmışdı sızladı göğnün telleri
Görmemiş köyünü gırğh ilden beri
Hatırladı sılığh çalan yelleri
Derinnen nefesi soluyan oluf...

Hğal hğatırım soran olmaz dil ilen
Ahğ, uçaydım bu çırpınan yel ilen
Govuşsaydım ata baba el ilen
Dediğhce ağladım pir sultan oluf..

Bahğdı uzaklara güneş batınca
Tüğh yastığh aradı başı yatınca
Tiğhsindi hayaldan gözün kırpınca
Gözünün yaşları kan revan oluf...

Oğlu bir gız tapıf göya goçağhdı
Başı goşgoz kimin salkım saçağhdı
Mart biliği bile onnan göğhçeğhdi
Termaşın sevdiği Asuman oluf...

Dığırlanıf geder iken dostuna
Kaftarküskü şırat goyuf testine
Gomşusu zil zibil töğhtü üstüne
Abırsız arvatdar mihriban oluf....

Yağuf lele niye ters dönüf teker
Mene kim çehğ dedi, gam gamı çeker
Başımnan aşşağı gaynar su töker
Ağlamağh sızlamağh tehğ derman oluf...

Gonu gomşu yohğsa menmi pahğıldım
Döndü başım teğerlendim yıhğıldım
Oturdum tüşündüm yandım yahğıldım
Buna, layıhğ gören yaradan oluf...

Gururnan bağhmadım yohğsula zinhar
Onun da elbet, çohğ merfeti var
Başıma yıhğılır meret dörd duvar
Galmadı heç ahğlım hep ziyan oluf...

Badvala sobanın gücü yetmeyir
Thğanıf puhğharı duman çekmeyir
Lastiğhden, laylonnan zelhemim gedir
Tezeğhler yappalar talaşdan oluf...

Sorma lele sorma duman havası
Öyümnen yağhşıdı guşun yuvası
Gabul olmur,, e şi, yehdi duvası
Gayıdıf özüme yollanan oluf..

Gurbetin cafası dünya malıdır
Galbimiz her vahğt şen olmalıdır
Çohğ tamağh bedene ataş nalıdır
Cıbıl tesellisi yar yaran oluf...

Asdan’nan döğüşe çığhan tilkiler
Beyguşa balası şahan görüner
Yohğsulluğh olmasa görürdü hüner
Boynumu sındıran boş cüzdan oluf...

Ay lele bağırdım eşitdinizmi
Ağrıyır her yanım hissetdinizmi
Neler çehğdiğimi heç bildinizmi
Gurbetin ettiği bir destan oluf...

Men ne deyirem beyağhdan beri
Yohğdumu bu canın heç sahibleri
Açılsa öz gapın girsem içeri
Bilirem urfuna hep ayan oluf...

Yohğmu ganımızda lele geyreti
Bele sahğlıyırığh biz emaneti
Doldurdum göğnüme sene hürmeti
Göresen gözlerim ağlayan oluf...

Yağuf lele fizan edif dururam
Başım döyüf, döşlerime vururam
Söyle lele söyle, sual soreyram
Neçe gullar bele imtahan oluf...

Zeher zukgum oluf, gurbet eppeyi
Hesret çürüdüfdü üreğh böğreyi
Göynüyür inan ki burnum direyi
Yunus’un yolları gar boran oluf....

Yunus karaçöp.....yudumyunus
11 01 2011

Yunus Karaçöp
Kayıt Tarihi : 14.1.2011 00:51:00
Şiiri Değerlendir
Hikayesi:


Yakup Karaçöp, aile büyüklerimizden birisi olup, aynı zamanda babam ile kuzen olmaktalar.. Çocukluğumda babam ile beraber ortaklık yaparlardı..Kars Arpaçay'ın nahiyelerinden biri olan, eski adı Kızılçakçak yeni adı Akyaka hayvan pazarında hayvan alıp satarlardı, bende okuldan sonra yanlarına giderdim.. Bir kış günü dağda kayak kaymak için gitmek istedim rahmetli dağda gurt var deyip beni göndermedi.. Her daim cebinden bir şeyler eksik olmazdı ve beni her gördüğünde mutlaka bir şeyler verirdi.. Çocuğluğumdan vede köyden hatırladıklarımın çoğu onunla ilgili olmakla beraber, babam şehire taşınmaya karar verdiğinde babama gitmemesi için çok çok israr etmişti.. Keşke onu dinleseydik, keşke köyümüzde kalsaydık.. Rabbim Yakup emmiye gani gani rahmetler eylesin, mekanı cennettir inşallah... Nur içinde yat ay lele.. Yunus Karaçöp..yudumyunus..

Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
 • Fuat Ergin
  Fuat Ergin

  Ellerine ,emeğine ,yüreğine sağlık,böyle muhteşem şiiri bizlere sunduğun içinde ayrıca teşekkür ederiz.sağ olun,var olun.

 • Mithat Çöpür
  Mithat Çöpür

  Çok muhteşem bir eser olmuş hele ki Terekeme diliyle yazılması başlı başına büyük bir kıymet sizi tebrik ediyorum, selamlar...

 • Yener Sezgi
  Yener Sezgi

  'Yağuf Lele' destanı; Gurbetin ve şehir yaşamının ızdırabını en ince detayına inerek; okuyucuya son derece etkili anlatım güzeliğinin yanında duyguları ustaca verilmiş bir destan. Umuyorum ki bu destan yöresel kültür içinde yerini alacaktır. Gelecek nesiller özellikle 'Karapapak' (Terekeme) kültüründe olması gereken yerde olacağından şüphe etmiyorum. Gurbet kimin yüreğine vurursa; İşte o zaman 'Yağuf Lele' akla gelecektir.
  Karapapak (terekeme) kültürünü yakınen bildiğim için, destanı okuduğumda zorlanmadan ve haz alarak okuduğumu ifade etmeliyim. Zaman zaman bu yöresel ağız ile yazmış olduğum hikâye ve özellikle sayfamda paylaşıma sunduğum (SON GALA) şiirimi hatırlatan Sayın Yunus KARAÇÖP'ü tebrik ederek; Bu güzel destanı listeme alıyorum.
  Yüreğine Sağlık usta yürek. Gönülden kutluyorum. /Yener Sezgi

 • Melahat Demir
  Melahat Demir

  terekeme ağzı ile bir destan okudum.Kişinin kendi öz kültürünü yansıtması ancak bu kadar olurdu.
  tebrik ediyorum Hocam.saygılarımla...

 • Ekrem Parlak
  Ekrem Parlak

  yunus agabey harikaki ne harika

TÜM YORUMLAR (50)