Tenü Canı Mahfeder Aşıklar

Süleyman Soytürk
20

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

Tenü Canı Mahfeder Aşıklar

GÜL MUHAMMED ALİYYÜ RÜBAYÜ ŞERHÜ 1...7
TENÜ CANÜ MAHFEDER AŞIKLAR inayet isteyen Hakkın rızasını dilemedikçe o kişiler vahdet denizine asla yanaşamazlar.
göze ışık,bir nur gelmesi gibidir kal nurunun karalığı gider,hal nurunun aydınlığıyla o gafletinin karanlıklarında ne var ne yok görürsün...ey derviş yüce Allahın rızasını dilemeyen bil ki gayb alemine yabancı kalır.gaybü alemdür onların nurdan yatağı arşü kürsülerdir...ey gaybü canlara karışmak isteyen gıybeti gönül dillerinden yapmasınlar...gayb erenleridir ki,onlar Muhammedi nur halkasının içindedirler.cümle Enbiya,Evliya,Melekler her birlerinin yerleri ve temaşaları Hakkı zikirleri ayrı ayrıdır,onların gönül kulağı bir anda senin ne söylediklerini duyarlar,edebini takın yüce Allahın gazabına erişeni sen olma...onların koruyup gözetenleri hıfzı emanları yüce Allahtır.
bu alemi yalanı dünya da çoklarıdır ki herkes dilediği şeye çalışmakla nail olur.tembelin oturmakla elde edecaği KAZANç,onun yüzünün KAZAN karalığından başka bir şey değildir.unutma ki yüce Allahın katında alınteriyle olan kazanç helalinden olanıyla çok bereketler içinde diğer haram kazançlardan çok üstündür.aç gönül kulağınla bir bak,haramla elde edilen şeytanın sana kurduğu tuzaklarla haram yenilen içilen yerlere,helalından kazandıkların ise onlar yüce Allahın rızalığı olan yerlere gider,oralarda bereketlenir,gönüllere bedenlere şifa olur,öyle ki o helal kazançtır ki,merhamete,cömertliğe,sabra,hilme,hayırlara vesile olup,nice gönüller yapar,sevindirir....
haramca elde edileni hem seni,hem de etrafındakileri yakar yandırır,onun ne bereketi,ne de hayrı olmaz...nice yollarda seni azdırıp azıtanı seni yoldan çıkaranı olur.
***************yazımsaatarih22.50/20.062018
GÜL MUHAMMED ALİYYÜ RÜBAYÜ ŞERHÜ 2...
ey derviş alemin cüzi dünyadır,ona sakın tamahkarı olanı olma.
cüz caz cuz demekten başka bir kaydı olmaz onun...
dünya değil midir nice insan görünümlü hayvandan aşağı olan eşeklerin şehvetleri yüzünden tepiştikleri,köpeklerin bir kemik için hırladıkları,kavga edileniyle acılar içinde kalınan bir yer...
Hakkın ilhamına erişmek için cüzi bırak da külli olanın peşinden koş,o küllü olunan ise şerefli Ahiret yurdudur.
ne mutlu o mana sahipleri yüce Allahın dostları olan cümle Enbiya Evliyalara ki bu dünyada ölmeden önce Hakkın irfaniyete kavuşmuşlar.
dünya,ahiret ve Hak ehli olanları birbirinden fark etmişler ve Hakkı tavsiye etmekte sabırla,iyiliklerde takvaca önde olmuşlardır.o Hakkı ve sabrı tavsiye edenler var ya işte o kulların nuru ışıkları Sevgidir ki karanlıkları aydınlatmaya ondan başka hiç bir şeyin gücü kudreti yetmez.alemlerde her ne var ise her zerrenin ışığı sevgi nurundan başka hiç bir şey değildir.
gerçekte sevgi nurunu gönülde bulan,alemleri feth etmiş bir komutan gibidir.o er kişiyi cümle yaratılanlar tanırlar ve ona hizmet ederler...bu kemalata sahip olandır ki yüce Allahın rızalığına sevgili Peygamber Muhammed Mustafa aleyhüsselatü vesselamın şefaatına nail olanlardan olur.
********************yazımsaatarih23.25/20.062018
GÜL MUHAMMED ALİYYÜ RÜBAYÜ ŞERHÜ 3...
gönlünde gül Ahmedin nurunu taşıyanların dilinden ballar balı kutlu ve hikmetli sÖZler çıkar ki,onları okuyan her kimse onun dünya endişesi gamı kederi kalbinden silinir gider...
bu dünyanın yalan ve beyhude olduğunu anlar...
süreti hayvanda kendi kendine bağırır çağırır ''ben ne ayımışım böğürmüşüm,ne köpek mişim hırlayanımışım,ne eşek mişim anırır dururmuşum der o an kendi nefsinin hangi sureti hayvanıysa onu dilinle ikrar eder o an kendisinden utanır ve yaptıklarından pişman olur.
bu alemin her yaratılanın tohumunda bir ÖZü saklıdır.yüce Allah
sonsuz yaratıcılığıyla sonsuz olan onsekizbin alemleri bir zerreyi ÖZden yaratmış,onu her anda bir şende patlatıp açmalarla
bir gül gibi
açtırmış ve onsekizbin alemleri genişletmiştir.
bu genişleme kıyamete kadar sürecektir.
kıyamet ise yaratılan en son Evliyanın ölümünden sonra ruhunun arşa yükselmesiyle,alemlerin dengesi bozulacak güneş ve tüm gezegenler yörüngesinden çıkıp bir zerre özün içinde hepsi kaybolacaktır.yüce Allah ilim sahiblerinin Alimidir o her şeyi tam kemalatıyla bileni göreni işitenidir.
yüceler yücesi hamd şanı yüceler yücesi Allahadır ve salat ve selam onun sevgili Peygamberi Muhammed Mustafa s.a.v in cümle Enbiya ve Evliyalarının,ehli beytinin,cümle Meleklerinin ve cümle Muhammed Ümmetinin üzerine olsun.amin ecmain.
*******************yazımsaatarih23.59/20.062018
GÜL MUHAMMED ALİYYÜ RÜBAYÜ ŞERHÜ 4...
derviş o sabır vadisine geldi mi susmayı kendine bir nimet sayar,yalnız ihtiyacı kadar konuşur,hallenir,edeblenir...
onun gönül kulağına nice haydi felaha erişeceksin ne gamın ne kederin kalacak,bir çöl gibi gönlünü sessiz eyle,nefsin batanı ol ki,küli halin gönlüne ebedi bir güneş gibi doğanı olsun...
ebedi variyet ölmezden önce ölmeyen aşıklara haramdır.
kahır madenisin,abıhayat suyu olman için ilmü ledün denizine dalmak gerek...
ey nice kulağı duyan nefis ehli gönül kulağına sahip ol ki her anda bir şen de yüce Allahı gökler ve yerlerde olanlar tesbih ederler sırrı mazharına sahip olanlardan olursun.
eşek gibi kulağın uzun olsa ne fayda bil ki şehvetpres nefisli oldun mu...senin anırmandan ne olduğun meydana çıkar,yer gök ehli ey tavaf eden şer nefisli yaptıkların hepsi boşuna derler,gönül cihanın güneşi sende ne gezer,kara balçıklara batmışsın bu dünyanın ekmeğinin tuzağına düşenlerden olmuşsun...ey ham halli akibetimiz ne olur de bir kere,her şeyin faniliğinde benim halim nice olur deyiver bir kere...
ey Allahım ben nefsin kışıyım,gönül baharına beni eriştir diye ağla seherlerde...aşkınla yak yandır sen beni çünkü senin aşkın ebedidir kullarının gönüllerine bir nurdan azıktır.
ey yalnızlığın mumu karanlıktasın bir vesileyi Evliya mürşit ara kendine...odur nurdan Ahmedin ışığına sahip olanı...o olmadan şu karanlık gönül mumu bedenini kim aydınlatacak...hiç vesile olmadan hiç taş kendi kendine kımıldar mı...yağmur bir bulut olmadan yere yağdığı nerde görülmüş,güneş doğmadan gündüz nasıl aydınlığa çıkar...
*******************yazımsaatarih22.56/20.062018
GÜL MUHAMMED ALİYYÜ RÜBAYÜ ŞERHÜ 5...
velhasıl deme VELİhasıl de...şu alemde bir Velidir ki,anadan doğma nice gönül körlerinin efsunuyla gaflet gözlerini açar,onları iki cihanın ebedi fakir sultanı yapar...
ey nefsinin dikenliğinde otlananı,gül olmaya bak diken oldun da senin batmaktan başka ne bir hünerin oldu...
onlar hayır sahipleridirler,onlar din mescidinin temiz kişileridir.
o hayır sahipleri VELİnimettir,senin variyet devletini bahtsızlıktan kurtaranı,senin gönlünü yüce Allaha yakine erdiren kamil erlerdir.
kurtuluş istersen güzel yüzlü Yusufun olan Evliyanın gönlüne girmeye bak,onların nefisleri eşek ve köpek sıfatlarından arınmışlar,yüce Allahın baştan başa bir rahmeti ihsanı olmuşlardır.
Hakka makbul olmak istersen,zahiri bilgiyle avunanı olma,kuyuya hapsedilmiş nefsin elinden kurtulmaya bak..
gönül öyle bir yurttur ki ateş su toprak hava ile ne işi gücü var onun...
o nur ala nurdur.kim bir gönül ehli ise melekler gibi yüceleri kendisine yurt edinir,onun yüzü ayın ondördü gibi güzel ışıl ışıl olur.
cümle mana perdeleri ondan kalkar,yüce Allah o kuluna dilediği vakit mana sırlarını açar...Hakkın rızasına erişenlerdir ki
canı tenden geçip ruha ulaşanı olmuşlardır.
*******************yazımsaatarih23.25/21.062018
GÜL MUHAMMED ALİYYÜ RÜBAYÜ ŞERHÜ 6...
bu dünyanın zahiri elbise giymiş bedeni senin zahiri bedenin gibi ölü bir alemdir...dışın da senin için emriyle hareket edenidir.
ey nefs ehli nefsinle beraber olduğunla ölüden senin hiç farkın yoktur.hiç gece ile gündüz,gök ile yer,insanın içi ile dışı,bir midir...kim bu ölü bedeninde dirilişini içte arayanı olmazsa ebedi hayata erişeni olmaz.aşağılık cüzde kalan yüce Allahın yakınlığına nasıl vasıl olacak.onlardır ki nice eğriliklerini doğru sayarlar,çokları işte bunlardır Kurana uymazlar,boyunlarına lanet halkası geçer de cinlerler beraber helak olurlar.
Yasini besmele çekte bir oku...VELİ kuranilhakim sözünü işit...
onlar canlı Kuran olduklarını için yüce Allahın emriyle bu dünyadan ve ukbadan olan heva ve heveslerinden geçmişlerdir.
bu alemde cümle Enbiya ve Evliyalar şeytanlarını Müslüman yapmışlardır.
ey muradları Muradullah olan kullar,yüce Allahın ihsanı rahimi rahmeti sizlerin üzerinedir.
gam ve keder toprak sıfatlılara yakışır körlerin coşmasıdır ki zanlarında nice süretlerle avunurlar da nice tuzaklara belalara düşerler.toprak yiyenle nur yiyenin hali birbirine benzer mi...hiç irin şerbeti içen ile nur şarabından içenin şarhoşluğu bir midir.
*******************yazımsaatarih00.01/21.062018
GÜL MUHAMMED ALİYYÜ RÜBAYÜ ŞERHÜ 7...
ey benim gül yüzlü güzelim senin sarhoşunum ben
cihanın canı da sensin kıblesi de sensin ey serveri can Mustafa
senin için ciğercikleri yanmış nice senin mecnunların var
sana varanı sana kavuşanı bu dünyanın nice belalı hallerinden cefalarından kurtulur.
ey nefsi gafletimin gecelerinin ziya veren nur kandilim benim işte bu alemde biriciğim sensin,şu nefsimin kahır madeninin gönlümün yakut inci mercan madenine çevireni sen değil misin...
ey nurlar nuru servi revanım benim aşk atımı senin gönül meydanına sürenlerden eyle...senin aşkının seline ben senin bir saman çöpün olayım.senin gönlün ki miski amberi gül kokar,senin sözlerinin kemalatı yedi kat gök ile yerden nice nişaneler getirir seni seven aşıklarına...
senin cana can katan gönül güneşin ne güzeldir,her sözün bir gül gibidir,her söze bir gül kokusu verirsin de aşıkların her kelamını duyunca kendilerinden geçerler,daim huzura erenlerinden olurlar.
senin yanındayım huzuru dizinin dibindeyim,ağzımı kapatayımda kapan tuzağına düşmüş nefsim nice belaları kendine çekmesin...
ebedi rızk peşindeyim gelip de kapına dayananıyım,aşıkı biçarenim senin,biliyorum sana kavuşmadan,seni çok sevmeden Hakka yakin er olmak kimsenin harcı değil...ey dinin direği,ay gibi yüzü nurdan parlak merhametli sevgili Peygamberim haddimize mi senin buyruğundan bir an dışarı çıkmak,senin emirlerini yerine getirmemek...nice nefsime şüphe çamurları bulaşır da onlardan bizleri temizleyeni arıtanı sensin.
bizleri yüce yolun tapısına vardıranı sen oldun,Hak nuruna vasıl edeni de sensin.
ne kutlusun ki sen senin aşkının deliliği gönlümü ebedi mutlu ve huzurlu eyledi.
hiç aşkın deliliği akıl hastalığının deliliğine benzer mi,
ey parlak nurlu gönlümün ışığı,gönlüm canım senin olsun,
benim ömrüm gecem gündüzüm senin yollarında geçti,
alemlerde nice koruktum,yanında tatlılaştım...
sarhoşluk ve harabatlıkta senin yanındayım,iman çerağımı yakıp yandırdın.
senin yanında vakti saati gelince ölüm hediyenin en güzelidir her zaman yanımda olduğun gibi o anda yanımda ol ellerimi ellerimden hiç bir zaman bırakma ayırma.dost dost ile dostdoğru vefalısıyla çok seveniyle sevileni beraber olsun.
ey yüceler yücesi Allahım seni çok seveni çok sevenin ile çok sevenlerden ve onunla bereber daim olanlardan bizleri eyle..ey sonsuz rahmetin merhametin sahibi yüce Allahım
sonsuz rahmetin ve merhametin ile bizlerin duasını cümle Muhammed Ümmetinin dualarını kabul eyle.
yüce Allahımıza hamdü senalar olsun onun şanlı peygamberi Muhammed aleyhüsselatü vesselama ve cümle Enbiya Evliyalarına,Ehlibeytine,Meleklerine,cümle Muhammed Ümmetine her daim selat ve selam olsun.inşallah.

yazımsaatarih00.52/22.062018
yazanseyyidMuhammedAlisüleymansoytürk

Süleyman Soytürk
Kayıt Tarihi : 24.11.2018 17:45:00
Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.

Bu şiire henüz hiç kimse yorum yapmadı. İlk yorum yapan sen ol!