Süleymaniye Kürsüsü'nden (Şiir İncelemesi)

Profesör Mehmet Kaplan
1

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

Süleymaniye Kürsüsü'nden (Şiir İncelemesi)

Süleymaniye Kürsüsü'nden

Bir de İstanbul'a geldim ki: bütün çarşı, pazar
Naradan çalkanıyor, öyle ya... Hürriyet var!

Galeyan geldi mi, mantık savuşurmuş... doğru:
Vardı aklından o gün her kimi gördümse zoru.

Kimse farkında değil, anlaşılan, yaptığının;
Kafalar tütsülü hulya ile, gözler kızgın;

Sanki zincirdekiler hep boşanır zincirden,
Yıkıvermiş de tımarhaneyi çıkmış birden!

Zurnalar şehr ahalisini takmış peşine;
Yedisinden tutarak ta dayanın yetmişine!

Eli bayraklı alaylar yürüyor dört keçeli,
En ağır başlısının bir zili eksik, belli!

Ötüyor her taşın üstünde birer dilli düdük.
Dinliyor kaplamış etrafını yüzlerce hödük!

Kim ne söylerse, hemen el vurup alkışlayacak
-Yaşasın
-Kim yaşasın?
-Ömrü olan.
Şak! Şak! Şak!

Ne devairde hükümet, ne ahalide bir iş!
Ne sanayi, ne maarif, ne alış var, ne veriş.

Çamlıbel sanki şehir, zabıta yok, rabıta yok;
Aksa kan sel gibi, dindirecek vasıta yok.

'Zevk-i hürriyeti onlar daha çok anlamalı'
Diye mekteblilerin mektebi tekmil kapalı!

İlmi tazyik ile ta'lim, o da istibdad
Haydi öyleyse çocuklar, ebediyyen azad.

Nutka gelmiş öte dursun hocalar bir yandan...
Sahneden sahneye koşmakta bütün şakirdan.

Kör çıban neşterin altında nasıl patlarsa,
Hep ağızlar deşilip, kimde ne cevher varsa,

Saçıyor ortaya, ister temiz, ister kirli;
Kalmıyor kimseciğin muzmeri artık gizli.

Dalkavuk devri değil, eski kasaid yerine
Üdebanız ana-avrat sövüyor birbirine.

Türlü adlarla çıkan namütenahi gazete,
Ayrılık tohumunu bol bol atıyor memlekete.

İt yetiştirmek için toprağı gayet münbit
Bularak fuhş ekiyor salma gezen bir sürü it

Yürüyor dine beş on maskara, alkışlanıyor,
Nesl-i hazır bunu hürriyet-i vicdan sanıyor.

Kadın erkek koşuyor borc ederek Avrupa'ya...
Sapa düşmekte bizim şıklara, zannım Asya.

Hakka tevfiz ile üç dane yetişmiş kızını,
Taşıyanlar bile varmış, buradan baldızını...

Analık ilmi için Paris'e, yüksünmeyerek...
Yük ağır, ecri de nisbetle azim olsa gerek.

Haşim akşam karanlığında meçhule doğru uzanan yollardan, sadece cemiyetin değil, varlığın da dışına çıkmak istiyordu. Akif, onun tam zıddına, her şeyin vazıh olarak göründüğü bir öğle güneşi altında hayatın gürültülü, boğucu ve alelade hayatın içine girer.

Türk edebiyatında onun kadar içinde yaşadığı devri bütün teferruatı ile gören ve gösteren başka bir şair yoktur, denilebilir. Safahat, adeta, muayyen bir nokta-i nazardan tasvir edilen bir manzum romana benzer: Sokak, ev, kulübe, saray, meyhane, cami, köy, şehir, fakir, zengin, dindar, dinsiz, cılız, pehlivan, korkak, kahraman, halk, yüksek tabaka, münevver, cahil, yerli, yabancı, Avrupa, Asya, ticaret, siyaset, harp, sulh, şehircilik, köycülük, mazi, halihazır, hayal, hakikat, hemen hemen her şey Akif'in duyuş ve görüş sahnesine girer. Ve o bunları yalnız şiirin değil, edebiyatın bütün ifade vasıtalarıyla anlatır: Tasvirler yapar, portreler çizer, hikayeler söyler, fıkralar anlatır, konuşmalara başvurur, vaaz eder. Komik, trajik, öğretici, hamasi, lirik, hakimane her edayı, her tonu kullanır. Bu suretle Akif, şiirin hududunu nesir kadar, edebiyat kadar genişletir; hatta edebiyatı da aşar, onu hayatın ta kendisi yapar.

Almış olduğumuz parça (Süleymaniye Kürsüsünden) , Akif'in hayatı nasıl en reel tarafları ile ortaya koyduğunu çok güzel gösteriyor. Bu tasvirin 'Süleymaniye Kürsüsünde' bir vaiz tarafından yapılmış olması ayrıca dikkate değer. Akif, kendisinden önce Türk edebiyatında kimsenin yapmadığı bir işi yapıyor. Mabede sokağı, dinin içine hayatı sokuyor. İnzivasında, insanların hallerini düşünen Yunus, bir gün:
Kasdım budur şehre varam feryad ü figan koparam
der. Fakat şehirde değil, ruhun içinde dolaşır. Akif, şehrin içine gerçekten giren ve feryat ve figan koparan bir şairdir. Bu bakımdan o, eski tip dindarlardan tamamıyla ayrılır. Eski tip dindar, umumiyetle Allah'ı ve ahireti düşünür, cemiyete ve dünyaya önem vermezdi. Akif'in esas konusu dünya ve cemiyettir. Onun için din, insanları nizama sokan ve yükselten bir kuvvettir. Akif, müslümanlığa sadece bir ahiret dini gözüyle bakmıyor, onun dünyayı da düzeltebileceğine iman ediyordu.

Akif'e göre, insanları kötüleştiren ihtiraslardır. İhtirasları tanzim eden kuvvetler -din bunların başında geliyordu- ortadan kalktı mı, fertler de, cemiyetler de hayvanlık seviyesine düşerler. Almış olduğumuz parçada şair, 1908 hürriyetinin ihtirasları nasıl başıboş bıraktığını ve cemiyeti nasıl korkunç bir anarşiye sürüklediğini tasvir ediyor. Galeyanı hürriyet sananlar, sarhoş veya deli gibi ne yaptıklarını bilmiyorlar. Akıl ve mantık tanımayan kalabalık, anarşik bir halde sokaklara dökülüyor. Neyin takdir olunduğu bilinmeyen bir alkıştır gidiyor. Şuursuzluk, cemiyetin en hayati sahalarına, hükümet dairelerine, mekteplere kadar yayılıyor. Matbuat sosyal birliği parçalamaktan çekinmiyor. Cinsi duygular istismar ediliyor. Dine hücum etmek, vicdan hürriyeti sayılıyor. Eğlenmek için borç alarak Avrupa'ya koşuluyor...

Süleymaniye Kürsüsü'nde konuşan vaiz, tasvirlerine daha uzun müddet devam eder. Devrin bütün sosyal manzaralarını gözden geçirir. Almış olduğumuz parça, Akif'in muhteva ve üslup bakımından çok zengin olan şiirinin bütün hususiyetlerini göstermemekle beraber, biz, mahdut bir netice verse de, tahlilimizi sadece onun üzerine teksif edeceğiz.

Realist bir tablo gibi görünmesine rağmen, şairin, tasvir ettiği manzara karşısında tarafsız kalmadığı, heyecanlı bir tavır aldığı besbellidir. Bu tavır, hiddet, hiciv, alay kelimeleri ile hülasa olunabilir. Kelimenin tam ve hakiki manasıyla bu sosyal bir satirdir. Hürriyeti çok yanlış anlayan, aklı, mantığı, nizamı unutan şuursuz kalabalığa karşı şair, son derece kızıyor. Bu kızgınlık dolayısıyla onun hareketlerini kötü ve gülünç gösteriyor. Manzumenin komikliği ile bu davranış arasında yakın bir münasebet vardır. Hiciv ve gülünç, aslında yüksek beşeri değerlerin kıymetlerinin düşmesinden doğar. Akif burada gülüncü, akıl ve ahlak nizamı ile ihtirasların şuursuz ve mekanik hareketleri arasındaki tezattan çıkarıyor. Hürriyet, aslında yüksek bir değerdir. Zira, o insanın aşağı bir seviyeden yukarı bir seviyeye çıkması demektir. Hakiki hürriyet, akli ve ahlaki nizamla çatışmaz. İnsanı aşağı seviyeye düşüren bir harekete hürriyet adı verilemez. Akif'in şiirinde insanlar, yüksek zannettikleri bir şey yüzünden aşağı seviyeye düşüyorlar. Şuursuz, abes, mihaniki hareketler yapıyorlar. İnsanları bu hale gelişi, şairle beraber bizi de hem güldürüyor (komik) hem kızdırıyor (hiciv) .

Akif, insanların değerlerini kaybedişlerini, müşahhas bir şekilde göz önüne koyuyor. Şuursuzluk, abeslik ve mihanikilik şiir boyunca küçük sahneler halinde devam ediyor. Alkış, bilinen bir değerin takdiridir. Buradakı kalabalık neyi alkışladığını bilmiyor. 'Yaşasın -kim yaşasın? - ömrü olan- şak, şak, şak': Bu konuşma, şuursuzluk ve mihanikiliği çok güzel gösterir. Genellikle ciddi, ağırbaşlı, işinde gücünde gördüğümüz halk, yedisinden yetmişine kadar, zurnaların peşine takılmış, dört keçeli, eli bayraklı alaylar halinde yürüyor. Niçin? Bu hareketin de muayyen, vazıh ve değerli bir gayesi yoktur. Bu da bize gülünç geliyor. Vazifesi, nizam içinde çocukları terbiye etmek olan mektepler, mektepliler, hürriyet zevkini daha çok anlamalı diye kapatılıyor. Çok ciddi ve değerli bir müessese olan mektebin böyle abes bir gaye ile kapatılması da bizi güldürüyor. Eskiden dalkavukça kasideler yazan şairler, şimdi dalkavukluk devri değil diye ana avrat sövüyorlar. Bu anlayışsızlık ve sukut hali de gülünçlük doğuruyor. Üç tane yetişmiş kızını Allah'a havale ederek, 'analık ilmi' öğretmek için baldızını Paris'e götürenlerin mantığa sığmaz hareketlerine de gülmekten kendimizi alamıyoruz. Bütün bu örneklerde insanlar, şuursuz, aklıselime aykırı, mihaniki hareketler yapıyorlar.

Akif, şahısları ve hareketleri, abes, mihaniki ve değersiz gösteren benzetmelerle de bizi güldürüyor. Hürriyete kavuştuğunu sanan kalabalığın hareketi, tımarhaneyi yıkan delilerin zincirden boşanmasına; köşe başında nutuk söyleyen hatipler dilli düdüğe; nizam ve rabıta içinde bulunması gereken şehir Çamlıbel'e benzetiliyor.

Bu komik unsurların yanında, şairin hiddetini ağır kelimelerle ortaya döktüğü hiciv unsurları da var. Herkesin şuursuzca konuşması, kör çıbanın neşterle patlamasına, gazetelerin birbirini tutmaz fikirler neşretmesi ayrılık tohumları ekmeye, fuhuş yapanların hareketi, itlerin çiftleşmesine benzetiliyor. Bunlardan şairin komikten hicve geçtiğini görüyoruz. bununla beraber, komik unsurlarda da daima hiciv mündemiçtir. Zira, burada şairin maksadı güldürmek değil, kötülüğü ortaya koymaktır. Akif'in komiği ve hicvi, ahlaki bir gaye taşır. Bu tahlillere devam eden vaiz bir ara dinleyicilerinin ümitsizliğe düştüğünü görünce şu ihtarda bulunuyor:
Ye'se düşmeyecek zerrece imanı olan,
Sade siz derdi bulun, sonra kolaydır derman.

Akif, tasvirlerinde didaktik bir gaye gütmekle beraber, tahlil ettiğimiz parçada görüldüğü üzere, kuvvetli bir komik ve hiciv sanatı gösteriyor.

Şairin kullanmış olduğu dil ve üslup da esas gayesine ve parçanın muhtevasına uygundur. Şair (burada vaiz) kalabalığa hitap ediyor. Kalabalığa hitap etmek için onun dilini, üslubunu, hatta düşüncesini benimsemek lazımdır. Akif, bütün eserlerinde olduğu gibi burada da kalabalığın dilini, üslubunu ve zihniyetini benimsiyor. Bu bakımdan o, başlıca gayeleri, şahsi ve orijinal olmak, yeni ve başka görünmek olan Servet-i Fünuncularla Haşim'den tamamıyla ayrılır. Akif, kalabalığın sade kelimelerini değil, deyimlerini, benzetmelerini, ifade, hatta bütün cümlelerini dahi almaktan çekinmez.
Bir de İstanbul'a geldim ki; bütün çarşı, pazar
Naradan çalkanıyor, öyle ya... Hürriyet var!

Vardı aklından o gün her kimi gördümse zoru

Kimse farkıdan değil anlaşılan yaptığının

Çamlıbel sanki şehir; zabıta yok, rabıta yok.
Aksa kan sel gibi, bir dindirecek vasıta yok.

örneklerinde ve daha başkalarında, Akif'in konuşma dilini, bütün unsurlarıyla nasıl benimsediği görülüyor. Şaşılacak taraf, onun üslubunun herkese benzemekle beraber, yine de çok şahsi olmasıdır. Akif, bütün mısralarında kendi damgasını vurmasını biliyor. Bu da gösteriyor ki, onda benimseme kabiliyeti kadar, değiştirmek hassası da vardır. bu değiştirmeye bir örnek olmak üzere şu beyti tahlil edelim:

Ötüyor her taşın üstünde bir dilli düdük
Dinliyor kaplamış etrafını yüzlerce hödük,

Halk dilinde de gevezeye 'dilli düdük', manasız konuşmaya 'ötmek, aptala 'hödük' denir. Fakat bunlar çok ayrı yerlerde kullanılır ve böyle bir araya getirilmez. Akif, bu tabirleri Meşrutiyet devrinde sokak başında konuşan hatiplerle, onları dinleyen kalabalığa tatbik ederek gülünç bir tablo vücuda getiriyor. 'Düdük' ile 'hödük'ün birbirine kafiye oluşu gülünç bir tesir yaratıyor. Vezin değiştirme, bir araya getirme, vezin ve kafiye içine sokma ameliyeleri tamamıyla Akif'in çalışması ile vukua geliyor. Kolay zannedilen bu iş, hususi bir mizaç ve kabiliyet ister. Herkese benzer gibi görünen Akif, bu mizaç ve kabiliyetle, nevi şahsına münhasır bir sanatkar olmuştur.

Mehmet Kaplan
(Şiir Tahlilleri, Dergah Yayınları, s.174-177

Profesör Mehmet Kaplan
Kayıt Tarihi : 30.12.2009 21:52:00
Şiiri Değerlendir
ÖNCEKİ ŞİİR
SONRAKİ ŞİİR
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
 • Avni Avanak
  Avni Avanak

  meymet kapyan aymcayın eyyeyinden öpüyoyum.çok yaça meymet aymca

 • Aa Bb
  Aa Bb

  Bu site Mehmet KAPLAN'ı suçlayacak kadar bayağılaştı...Onun yapabildiklerinin binde birini yapamayacak kadar aciz olanlar, lütfen çamur atmasınlar! Kanıma dokunuyor! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

 • Perihan Pehlivan
  Perihan Pehlivan

  güzel bir siyasi hlin tasviri olan şiir analizinde de görüldüğü üzre her devirde aynı sahneleri görmek mümkündür diyor. abartma, kabartma,ne oldum müptelası toplumda inişli,çıkışlı sevinç yada üzüntülere sebep olmakta.şiire objektif bakmak lazım. şiir yanı,mesaj yanı pozitif bakışla yoruma geçirmeli burada bunun yapıldığını gördük.

 • Hasan Büyükkara
  Hasan Büyükkara

  Edebiyatın akademik anlamda konuşulması elbbette bu sitede şiirle amatörce ilgilenen okuyucunun ilgi sahasının dışında kalabilir..

  Ama divan ve tanzimat dönemi şiirleri için '' edebiyat bilimi ''açısından bir çok çalışma olmakla birlikte cumhuriyet dönemi şiirleri ile ilgili altını çizerek söylüyorum akademik anlamda yetkin çalışmalar nihat sami, ahmet hamdi ,mehmet kaplan tarafından başlatılmıştır. günümüzde ahmet inam ın eleştirileri de oldukça hoşuma gidiyor...nurullah ataç memet fuat elif naci mehmet h doğan gibi şair kimlikleri olmamakla beraber şiir analizleri ile öne çıkan bir çok insan var..

  şair olmasına karşılık gerek kendisi için poetika gerekse diğer şairleri tahlil eden çok kıymetli simler var..asaf haletin poetikası çok dikkat çekicidir

  şair turgut uyar başta olmak üzere cemal süreya edip cansever gibi şairlerin şiir ve şairlere dair yazdığı metinler de çok önemli

  Bu insanların elbette dünya görüşleri farklı ..ancak edebiyatın tam da merkezinde olan insanlar..Bu bakımdan sübjektif yanlarını bir kenara koyarak tamamının bu işte merakı olanlara çok katkı sağlayacakları bir gerçek..

  Mehmet Kaplan önyargısız bakıldığında istifade edilecek akademik disiplini içinde .bir deryadır..Ancak o dönemde ideolojik ayrışmalar nedeniyle her iki tarafta da bugünkü gözle bakıldığında karşı suçlamalarda endazenin kaçtığı söylenebilir

  saygılarımla... • Aa Bb
  Aa Bb

  En başta şu yanlış düzeltilmeli:

  Profesör Mehmet KAPLAN değil; Profesör Doktor Mehmet KAPLAN olmalı. Çünkü Doktora bir pâyedir.Ancak doçentlik, profesörlük, ordinaryüslük bir ünvândır. Hepsinin temelinde doktora programı vardır.

  Bir ikincisi:

  Kaplan Hoca asla gerici bir edebiyat araştırmacısı ve tarihçisi değildir. Bugün eğer Mehmet KAPLAN olmasaydı Yeni Edebiyat'ın hâli nice olurdu diye düşünürüm her zaman...Ahmet Hamdi TANPINAR'ın öğrencisi olması bile yeter onun kımetli olmasına...Hocasının hocası Yahya Kemal,hocası Ahmet Hamdi ve bizzat kendisi, edebiyatımızın koskocaman bir yönünü oluşturur.

  Kaplan Hoca'nın Şiir Tahlilleri 1 ve Şiir Tahlilleri 2 adlı kitapları, edebiyat fakültesinde aldırılan ilk kitaplardır. Onu gerici diyebilecek kadar ahmak olanlar, günde 3-5 kelimeyle konuşan cahillerdir.

  Kaplan Hoca biz edebiyatçıların Pîridir.Köprülü ve Kaplan'ı edebiyat tarihinizden çıkarırsanız, geriye bir edebiyatınız bile kalmaz...

 • Hamit Yalçın
  Hamit Yalçın

  'bırak beni haykırayım susarsam sen matem et
  unutma ki şairleri haykırmayan bir millet
  bütün sendikleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir'

  eğer orta okulda ki bir bilgi yanlış hatırlanmıyorsa Mehmet Emin Yurdakul

 • Hamit Yalçın
  Hamit Yalçın

  şiirin yorumunu okumadım bunada gerek duymadım çünkü bu şiiri okurken daha ilk başında
  az önce gerçekten dişlerimi sıkarak okuduğum gazete başlıkları ve atılan naraların bugünküyle nasılda eşdeş olduğunu görmek gerçekten ürküttü beni
  birileri sağlı sollu
  demokratlı muhafazakarlı
  herne varsa it sürüsü adına
  kin kusuyorlar ülkenin medarı ifteharına
  dil uzatılıyor mehmetçiğe acımasızca
  ve alkış tutyor bir çokları insafsızca
  ders almadıkça biz bu yaşananlardan
  inanın yedi nesil sonra
  yakınacağız aynı olaylardan
  dn şakşakçı köpekleri
  nesanıyorlaar bilmem ki kendilerini
  çoklar geldi gitti onlargibi bu diyarlardan
  çok çektik biz bu yavşak hıyarlardan
  sözüm ona aydın kafalarmış
  şerefsizlerin hepsi
  misyoner tavasında haşlanmış
  satılmışşlar bir kaç kuruşa ona buna
  namaza durular niyetleri vatikana

  Değerli vatan severler dün birbirine sövenlerin bu gün hep bir ağızdan konuşması
  ve akp nin kaybolan oylarını toplamak için yeniden
  onları ezilmiş gibi göstermeye çalışan hatta bu konuda yahudileri bile arkasına alan bu siyaset cemaat ve medya şeytan üç geninden ALLAH(cc)
  vatanı milleti dini devleti muhafaza eylesin diyor ve gelin bizim yaşadıklarımızı çocuklarımızın yaşamması için ders alallım diyorum selam ve saygılarımla

  sizleri sayfama YÜRÜ LEVET ASKER UĞURLAR OLA
  ADLI ŞİİRİME BEKLİYORUM

 • Ulvi Ziya
  Ulvi Ziya

  İyi bir şiire yapılmış ; iyi bir irdeleme , vukufla inceleme ve hâsılı iyi bir eleştirme yazısı ...Mehmet Âkif'i ve Profesör Mehmet Kaplan'ı kutluyorum...Rahmet ...

 • Que Sera Sera
  Que Sera Sera

  of ki off
  sonuna kadar okumadım izninizle...
  tahammül sınırlarımı zorladı sabah sabah,
  bişi okumıcam başka

 • Www Elif Com
  Www Elif Com

  2 hafta içinde 4 kilo verirse, şiire yazık olmaz mı :) yordu diye ..

TÜM YORUMLAR (19)