ŞİİR (mum paraşüt) şiir üzerine sesli ...

İbrahim Durmuş
169

ŞİİR


4

TAKİPÇİ

ŞİİR (mum paraşüt) şiir üzerine sesli düşünceler

Şiir duygu-bilgi-düşün aktarımı mıdır?
Şiir dilin ruhu- ruhun dili midir?
Şiir ambalaj mı, öz müdür?
Şiir silah mı, intihar kurşunu mudur?
Hem hepsi, hem hiçbiri.
Şiir eylemin ruhudur.
Eylem, yaratılışın devinimidir.

Eski çağlarda tanrıların kelamı olarak büyüleri, inançları sundu insanlara.
Pagan mitolojisinde, yaratı simgelerinde hayran oldukları güzelliği dışa vurarak, algılama, algılatma, tapınma gayreti içindeydi şairler - ki bu şairler dinin ve yönetim erkinin öncüleri oluyorlardı.-
Dilin ve edebiyatın oluşumunun realistik değil romantik olduğunu düşünüyorum.
Beden, mimik ve ardından ses ile iletişimin kurulmasında bilgi ve düşün transferinin gaye edinileceği pek akla yatkın gelmiyor. Aşk amaçlı olsun savaş amaçlı olsun, ilk iletişim çabalarının duygusal, imgeli, cilveli olduğunu (insanlar arasında ilk yakınlaşmanın şiirsel olduğunu) düşünemez miyiz.
Edebiyatın şiirle başlamış olması da bir bakıma bunun delili sayılmalı.

İlkel dönemde - o kadar ilkel ki konuşarak anlaşma öncesi- insanlar beden diliyle şiir söylemedi mi birbirlerine. Romantizmin şiirle açık özdeşleşmediğini, romantizmin sadece insanlara özgü olmadığını kim ispat edebilir.

Şiirin özünde anlamak, uyanmak, uyandırmak diriltmek yatar. Her durumda saftır, us ve bellek ürünüdür. Tebliğ/bildirme/duyurma ile benzeştirilemez. Bu özelliğiyle kendini belli eder. Diğer iletişim türlerinden ayrılır. Seçkin olur.
Şiirin seçkinliği ve değeri; sözcük ustalığından çok, duygu ve düşün ürünü olması, içinde sahtelik ve yapmacıklık bulunmamasındandır.
İmgeler şiirin hayali olduğunu göstermez. Şiirde hayal yoktur. Gerçeğin kendisi vardır. Anlatımda imgelem vardır. Şiirin özüne karışmadan katalizör olarak, araç olarak imgelem kullanılır.
Şiirin hayal ürünü ve kurmaca olması mümkün değildir.
Galileo: “imgelediğimiz şey; ya daha önce gördüğümüz şeylerden biridir, ya da başka kereler gördüğümüz şeylerden biridir; veya o şeylerin bazı parçalarının birleşimidir”, diyor.
Anlama/bilme/algılama eyleminde kullandığımız imgelem unsurlarının bile belli dayanakları olduğunu söylüyor.

Şiir evrime uğramıştır, evrimin içindedir ve kendisi evrimdir.
Görünürde işlev değiştirmiş olması, tanım ve betimleme karmaşası yaratmış denebilir. Oysa değişen bir şey yok. Şiir gene şiir, işlev aynıdır: Uyanmak.
Çağlar ve akımlara ayak uydurmadan çok, çağları, akımları peşine takmış, sırtına alıp yürümüştür şiir.

Bellek ve saflığın uzlaşması.
Şiir insanı uykudan uyandıran kalk borusudur. Sesin ritmi, şiddeti, ahengi söz konusu olmaz. Uyandırmaktır işlev. (Aşk ile uyanılır, şevk ile uyanılır, hırs ile uyanılır, nefret ile uyanılır, ama uyanılır) . Yürekte küllenmiş duyguyu, bellekte buruşmuş bilgiyi diriltir.

Gerçek hakkındaki bilgimiz, Olimpos’un talan edilip şiirin yere inmesinden sonra sanki belleğimize gömüldü, oysa yaşanmışlıktan yola çıkarak yaşanacakları da içimize gömdüğümüz halde öldüremediğimiz saflığın böğürerek ortaya çıkış anları hep olmuştur.
Yani şiir saflıktır, duruluktur.
Tanrı inancında olduğu gibi/kadar. Şiir, mistisizmden kopup yere düşmüş müdür, yoksa sıyrılıp inmiş midir. Bence düşmemiş, inmiştir. İnsan ruhunun yüceliğine sığınarak kendi buyruğuyla inmiştir.
Büyüde, inançta, şiirde saflık saltıktır. Bunu us desteklemiş, bellek kanıtlamıştır.
Büyünün temeli, gerçeği görme algılama ve bundan yoksunlara aktarılma iken büyücüler kendi büyülerine inandılar. Ne zaman ki etkinliği çıkara yöneltildi, büyü sahtekarlık olarak saptırıldı. Tanımı değişti.
Ne zaman, mutlak saffetten ödün verildiyse, büyü de, inanç da, şiir de saptırıldı. Bu sapkınlık, bozulmaya, yozlaşmaya ve ardından yıkıma ortamlar hazırladı.

O zaman şiir us bahçesinde bellek güneşiyle beslenen saflık çiçekleridir diyorum.

Şiirde söylenmek istenen söylenmeden aktarılır. Söylenmeden söylenir. Şiir görünürde görünmezi gösterir. Şair adını etmediklerini söyler. Şiirin sırrı buradadır.
Acaba şiirdeki sır/gizemin asıl amacı ne idi. Yoksa değişik zamanlara ve durumlara göre mi gizem şekillendi.
Evet gizem zaman ve ortama bağlı olarak değişim ve evrim içinde oldu. Söylemediğini söylemek olan gizemi ise zorunluydu. Ruhun uyandırılması bilinçlendirilmesi dayatmayla olası değildi. Ruh bunu kendi buyruğuyla yaparsa başarıya ulaşılır.
Şiirdeki güç yazanda değil okuyanda ortaya çıkar. Ruh şiirde söylenenden yola çıkarak söylenmeyene kendi başına ulaşır, onu kendine alır/sahiplenir. Şiir böyle kendini gösterir.

İnsanın içinde saklı, yitirildiği sanılan saflığın ve gerçeğin ortaya çıkmasını sağlar şiir.
Bireyselleşen, bireyselleştikçe -geliştiğini sandığı halde-ilkelleşen insan sürüleşmeye sürüklenmektedir. Bu çok yeni bir oldu değil yüzyıllık süreçtir.
Ne diyor Ungaretti:” son zamanlarda insan uykuya sığınmak istiyor hep”. İşimiz ne zor.
Bireyselleştikçe basitleşen, havlu atan insanın körelen, uykuya dalan ruhunu nasıl uyandıracağız.
Bilimin, teknolojinin gelişmesine teslim mi olacağız. Bu doğal değil ve yaratılışa aykırı görünüyor. Vasıflı insanı elimine etiğinizde, geriye cüruf kalır, posa kalır. Bilime de tekniğe de gerek olmaz ki.
Yoksa biz şimdilerde bir yanılgı, sapkınlık içinde miyiz.
Eğer öyleyse; materyalin, kapitalin, insanı öteleyen yarışmacılığın, bilimin yanlı kullanılmasının eleştirisini yapmak zorundayız. Bunun için gelişmiş insana gereksinim var. Özün uyandırılmasına, bilmeye, anlamaya gerek var. İnsanlar uykuya sığınmak istedikçe bunu nasıl başaracağız.

Şiir, hep sevilen/ hoşa giden/ edepli/ bedii sözcük, kavram ve imgeleri kullanarak
özüne/insana hıyanet ederse bizi karabasanlı uykularımızdan nasıl uyandırabilir.
Şiir, acıyı, adiyi, çirkini, saklıyı, yasaklıyı, kötüyü, itilmişi konu etmezse kendi bütünlüğünü ve de inanırlığını nasıl sağlayacak. Acının içinde tatlı; ihanetin içinde sadakat, kötünün içinde iyi saklı değil midir.

Şiir us, bellek ve yürek üçgenini kurarak bedeni bütünleştirmiyor mu. Yaratılışı tanımlayıp, algılatmıyor mu.
Evet müzikle kesiştiği doğru.
Ses titreşim dizinlerinin anımsattıklarını algılayarak uyanmaktan ibaret olan müzik, şiirin ne kadarıdır, kaçta kaçıdır.
Müzik duygudan düşünceye yalın bir yolken; şiir düşünceden duyguya ve eyleme dönüşendir.
Müzik şiirin seslendiriliş aracıdır sadece.
Vurgulu şiir okumak, kuralına göre kuran okuman, ilahi okumak şiirle müziği birleştirmek mi. Değil elbette. Müziğin şiire araç olmasından başka bir şey değil.

Peki neden şiir eriyip tükenirken, müzik çağımız insanınca çok kullanılır oldu.
Çünkü insan uykuyu yeğledi, ninni hoşuna gitti, havlu attı. Aslında müzikle de ilgisi yok.

Şiir evrensel olmalı.
Ulusallığı, benliği, ruhu olmayan şiirin evrenselliği nasıl olur ki.
Şair aldıklarını aktaracak, saflıkla, bilgi, dağarcık ve giziyle. Aldıkları ortamından, geleneğinden, kültüründen, yaşamından olacağına göre; önce kendini anlatacağına göre, şiir bireyden başlayacak, büyüyerek ulusallığı aşacak ve evrensel olacak.
Odayı aydınlatmayan mum kasabayı aydınlatır mı.

Acem şiiriyle, Arap şiiriyle, Hint şiiriyle, Batı şiiriyle mi ayılacağız, anlar olacağız, bilir olacağız.
Köklerimize inerek kendi şiirimizi mi oluşturup evrenselleştireceğiz.
Öze inmemiz gerekiyor mu, yoksa karman çorman, taklitlerle hala kendimizi mi kandıracağız.
Dede Korkut’a mı, Orhun yazıtlarına mı, Pekin arşivlerine mi başvuracağız.
Yoksa milyon kilometre karelik Asya ellerinde güneşin çatlattığı, rüzgarın yıprattığı, kumların onlarca metrelere gizlediği, dedelerimizin özünü mü arayacağız.
Öyle ya Çin Setti 2300 yıl önce yapılmış. Biz bugün varız, hem de onca zillete rağmen sapasağlam varız. Peki elimizde ne var 2500 yıl öncesine dair.
Yoksa halk ozanlarına mı baş vuracağız. Eldeki en iyi kaynak da bu galiba.

Toplumları dil yaşatır,
Dili şiir yaşatır.
Günümüze kadar uzanan halk şiirinin ne kadarı bozulmayan geleneğimizin aynasıdır acaba.

Aynı dilde anlaşan kitlelerin etkinliği/ kalabalığı, önemli sosyal potansiyeldir.
Baskı unsurudur.
Siyasi kuramcılar bunu itibara alarak, devletlerinin geleceğini planlarken, dillere müdahale ediyorlar. Çünkü dili bozulan bir insan topluluğunun hemen ardından dirliği de bozulacaktır. Hatta coğrafyanın, ilkel koşullarının insan topluluklarında sebep olduğu farklılıkları kullanarak, halklardan - yapay dayatmalarla- yeni halklar türetmeye çalışılmaktadır.

Kullanılan ana argüman dildir. Dilin şahdamarı edebiyattır. Kanı/canı şiirdir. Şiirini yitirmiş edebiyat, damarlarındaki kan boşalmış bedendir. Beden bitmiş demektir.

300 milyon nüfusun çok geniş bir coğrafyada homojen bir Türkçe kullanması, iletişimini sağlaması ve sanatını bilim ve felsefesini bu dille yapması; acemin işine gelmez, arabın işine gelmez, çinlinin, doğulunun-batılının işine gelmez.
Slav Rusya, silkinme ve yeniden yapılanma adıyla, sosyalist gerçekçiliğin güdüsünden yararlanarak kültür erozyonunu önlemeye çalışmamış mıdır..


Giz:
Neden giz. Duru ve açık, net olsa olmaz mı.
Olmazmış demek ki.

Şiir ilkel çağlarda vücut hareketleri ve seslerle başkalarını etkilemeye yaramış,
Tabiat olaylarını anlatmaya, anlamaya, değerlendirmeye yaramış
Büyü dili olmuş.
Yöneticinin halkını etkileme gütme aracı olmuş
İnançların iman edenlere dikte edilme aracı olmuş.
Yasalarda kullanılmış.
Gizli kalıplar kullanarak baskı altındaki insanların derdini anlatma, içini boşaltma, birbiriyle gizli iletişim kurma aracı olmuş.

Ruhun edilgenliğe isyanının bilincindedir şiir.
Akıl arayacak, bulacak hazmedecek ve sevgilisi, ruha sunacak ki anlama, ayılma, bilme eylemi gerçekleşsin.
Demek o oluyor ki, giz, şiirin olmazsa olmazı.
Şair sen söyle, ama söylemek istediğini söyleme. Onun kendini göstermesi gizin, büyünün en büyüğüdür. Şiir yaratıldıysa eğer, mutlaka büyü çözülecek, ruh, ruha akıp gidecektir.
Bütün ortamlar, mekanlar, engeller şiire geçirgendir.
Şiir ötelerin ötesini görür ve ulaşır. Gizemi bundandır.
Yüreğin sesi oluşu; taraflılık, yapmacıklık, hile, düzmece kabul etmeyişi bundandır.

Devletimizin resmi ağzı, şiiri: 'Zengin sembollerle, ritimli sözlerle ve seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebî anlatım biçimidir' şeklinde tarif eder.
Bu tarif, Osmanlının tek cepheli ve din/sultan odaklı tanımından çok daha gelişmiş olmasına karşın, yetersizdir. Şiirin fiziki yapısını tanımlamaya çalışır. Oysa fiziki yapı sadece araçtır ve hiç de önemli değildir. Önemli olan şiirin ereğidir. ŞİİR NE İŞE YARAR sorusuna cevap verecek bir tanım daha akla yatkın olacaktır.

Şiir anlatım bicimi olarak tanımlanırsa özüne ters düşer.
Sözcüğün karşılığı: anlama, ayılma, fark etme, bilmezlikten, gafletten çıkma gibidir. Bu anlama ve ayılma sadece beyinle, fikirle değil ruhla, yürekle anlama, ayılmadır.
Şimdi farklı bir olguyla karşılaşıyor şiir tanımı. Hedef ayılma, hissetme, algılama olduğuna göre; algılayana bir de algılatan gerek. Yani şiiri yaratan şair, şiirin öteki ucu oluyor.
Şiirin iki ucu var. Veren uç, alan uç. Bunlardan biri eksik olursa şiir oluşmayacaktır.
Şair ve okur.
Ses uyumunun / lirizmin kaynağı ve gerekliliği nedir. Bana kalırsa ambalajdır. İlgi ve algıyı sağlamaktır. Müşteri bulmak için süslemedir. O kadar ki lirizm ve uyum şiirin vazgeçilmezlerinden olagelmiştir.

Kendine okur bulamayan şiir yarımdır. Göreceli farklılık gösteren bir toplumca çok üst seviyede görülse de, diğer kesimlerice-anlama, ayılma, algılanma, tetikleme işlevini yapamadığı için- işe yaramayacağından şiir olarak kabul görmeyecektir.

Şiir tanımını yapamazsınız diyorlar. Binlerce tarif çıkar ortaya. Hatta her şaire göre şiir tanımı farklıdır diyorlar.

Kelimelerle güzel şekiller kurma sanatıdır diyen var.
Farklı bir musikidir, diyen var.
Gerçeği arama işidir, diyen var.
Her şey şiir olamaz, ama şiir her şey olabilir, diyen var.
Ve böyle binlercesi belki…

Oysa şiirin tanımı basit ve net, kapsamını tanımlamak güçtür.
Öyle de olması gerekiyor.
Çünkü; her şiir keşiftir, icattır hatta yaratıdır. Tekrar değildir asla.
Öyleyse şiir derya kadar derin, kozmos kadar sonsuzdur demek nesneldir.
Bilgi ve tahayyül/imgeleme/düşleme gücünü zorlayarak, şiirin keskin sınır boylarında gezinmek için haslet/maya, esin, birikim, düşün, gözlem, analiz ve sentezle yargıya varma donanımının devrede olması gerek şiir oluşumunda.

Düz yazı, bir yere ulaşmak amacıyla yürümekse, şiir duyguları yansıtmaktan başka amacı olmayan dans etmektir diyorlar.
Düz yazıda sözcüklerin verdiği mesaj önemliyken, şiirde sözcüklerin kendisidir önemli olan diyorlar.
Şiirde neyin söylendiğinden çok nasıl söylendiği önemlidir, yani düz yazı, saydam/geçirgen şiir ise mat/ yalıtkandır diyorlar.
Şiirde giz’in, eğretilemenin, imgenin neden kullanıldığını, başlangıcının, kaynağının ne olduğunu bilememiş veya inkar etmiş olmuyorlar mı.

Şiirin konusu şiirdir diyorlar. Bugünün koşullarında bu önerme komik değil mi. Konusu şiir olan şiirlerle dolu her yer. Şiir olsun diye yaratılan şiir gücünü nereden alacak.
Önüne bir çok sözlük, kitap koy. Karıştır karıştır, uydur uydur cevher yumurtla.
Şiir ruhun ta kendisiyken, hani şiirinin ruhu, dayanağı, gerçeği, ereği. Sadece sözcükler mi.

Bu düşüncelerle şiiri tanımlamaya çalışmak, odaktan uzaklarda dolaşıldığını göstermez mi.
Biçimle/ ambalajla oyalanıldığının göstergesi değil mi.

Gene diyorlar ki; şiir tercüme edilmez/başka dile çevrilmez. Eğer çevrilebiliyorsa bu şiir değildir.
Bu ne demek, şiiri oyuncak yerine koymanın daniskası. demek ki şiirin içeriği palavra, ne anlatıyor olursa olsun, fiziki yapıdır şiir. Sözcük oyunları, kalıplar ölçüler.
Eğer şiir buysa elimine edilebilir, yok sayılabilir. Gereksizdir.

Diyorlar, diyorlar, diyorlar……
Elbette kabul görmüş, bize kadar ulaşmış her söylemin belli dayanakları, gerçekliği, güzelliği vardır. Hepsine saygı duymakla beraber, şair özgürlüğü, şair kıskançlığı, özetle şairliğin doğası gereği binlerce özgür ve özgün tanımlamanın yapılması beklenendir.

Biz de şiir; “ambalaj değil, içindekidir” diyelim.

*Şiirin ereği kendisidir*. Görüşünün yayılmasıyla, Şiirle yaşam arasındaki bağ zayıflamaya başlamıştır. Yaşanandan beslenmeyen ve yaşamı desteklemeyen şiir kimin umurundadır.
Bugünün koşullarında yaşam savaşımını bırakıp, ilgi alanı dışındaki olgularla uğraşacak birey/okur, havlu atmış, kopmuş biri olmalı. O da niye şiir okusun ki.

Şiirin estetiği mücerret/tinsel/duygusal/soyuttadır. Bunu beslemek için mücessem/bedensel/fiziki yapı kullanılıyor olsa gerek.
Buradan da uyak/kafiye, ölçü/vezin, ses uyumu v.s. tamamen asıl hedefe ulaşmak için tali/ikincil/yancı özellik olarak şiire giriyor olmalı.

Bu açıklamalara göre Osmanlının şiir tanımını tamamen rafa kaldırmış oluyoruz.
Bu ne demek;
Aruz,hece ve bunlara kolaylık sağlasın -bir de iç uyuma katkı yapsın -diye oradan buradan transfer edilen bize ait olmayan sözcük ve kalıplardan uzaklaşacak mıyız.

Kendini inkar edemezsin. Aslını inkar edemezsin. Değeri ve konumu ne olursa olsun özüne, geleneğine sahip çıkacaksın. Çözüm, özünü özümleyebilmek, ayıklayabilmek, yıkım ve tahribatlarını teşhis ederek, yenilemeye, onarmaya azmetmektedir.
Zorla, hileyle, aykırı amaçlarla dayatılıp kabul ettirilenleri, özümüzden, geleneğimizden, yaşamımızdan uzaklaştırmalıyız. Bize uyan, katkısı olanları geleneğimiz ve özümüzle bağdaştırmaktan da kaçınmamalıyız.

“Geleneğimize saygı duymaz, farklı hamurdan toplumları görkeme götüren çağrıları dinlersek, gerçeğin geçici yanını görmeye mahkum oluruz.
Ve derinlemesine insanı ilgilendiren edinimlerin-ki bunlardan biri şiirdir- ölümü yenme hülyasından kaynaklandığını gözden kaçırırız.
Bu hülyadan yoksun, sanki kalıcıymışçasına, işlevleri dışında da değerli olduğuna inandığımız ben’imizle kamaşırsak eğer, esinlerimizi süreli bir temel/özde biçimlemeyi savsaklarsak gizden yana boş şiirler üretmeye mahkum oluruz.” Diyor şair.

Şiir özgürlüktür ve gizli bir değerdir. Tümden algılanamaz. Ancak her insan kendi nabzında hissettiği kadar tanır şiiri.

Şiir; özdeksel/ materyalist bilimin ölüm tehdidi altında yaşam savaşımı veren ruhun salt ve saf bilimidir..

Şiirde dil -ki burada dil kavramı söz ve yazı kavramlarını aşarak, iletişim yöntemlerinin tamamıdır-iletişim aracı olmakla beraber bütün gücüyle amacın emrine girer.

Şiirde gerilim/ potansiyel vardır. Şiirde her zaman bireyin değil, kişiler üstü bir ses olmalıdır. Romantik akım ve izdüşümü görüşlerdeki; dilin fiziki şekilleriyle oynayarak oluşturulan eserleri şiir olarak görmek eksiktir artık.
Sözdizimi kuralları, benzetme, eğretileme sanatlarını bilinçli kullanarak güzel bir ses tonu yüksek bir söyleyiş yakalamak, gündelik söyleyişin dışında kalmak şiir oluşturmak için yeterli değildir artık.
Mutlak olan; şiirin gündelik dilden, kültürden, ortamdan, yaşamdan beslenme zorunluluğudur.
Şiirin bedeni, malzemesi ve hedefi -ortamıyla, eylemiyle, akıbetiyle- insandır.
Demek o ki şiir evrenseldir, hümanisttir, toplumcudur.
Şiirin evrenselliği, kişiselliğini yok saymaz. Özdeşleştirilirse şiir görünür.
Şiirin evrenselliği, yerelliğini yok saymaz. Özden, kişiden, ortamdan yola çıkarak evrensele ulaşır.

O zaman şiir üretebilmek için özden beslenmek gerekiyor.
Kendimizi ifade ederek şiire giriş yapmalı.
Türk şiiri için kolları sıvamalı.
Dil şiirin aracıdır. Türk dili için kolları sıvamalı.
Felsefe/düşün şiirin ana unsurlarındandır. Geliştirilmeli.
Kültür şiirin sofrasıdır. Yüceltilmeli. Kirletilmemeli.
Bilgi/donanım iskeletidir. Savsaklanmamalı.
Ve aşk/esin soluktur, oksijendir şiire. Onsuz şiir ne ürer, ne de yaşar.

İbrahim Durmuş
Kayıt Tarihi : 21.12.2009 22:37:00
Yıldız Yıldız Yıldız Yıldız Yıldız Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
 • Kayhan Yalci
  Kayhan Yalci

  O zaman şiir üretebilmek için özden beslenmek gerekiyor.
  Kendimizi ifade ederek şiire giriş yapmalı.
  Türk şiiri için kolları sıvamalı.
  Dil şiirin aracıdır. Türk dili için kolları sıvamalı.
  Felsefe/düşün şiirin ana unsurlarındandır. Geliştirilmeli.
  Kültür şiirin sofrasıdır. Yüceltilmeli. Kirletilmemeli.
  Bilgi/donanım iskeletidir. Savsaklanmamalı.
  Ve aşk/esin soluktur, oksijendir şiire. Onsuz şiir ne ürer, ne de yaşar.

  Sözleriniz kafamdaki bazı düşüncelerin daha belirginleşmesini sağladı. Çok teşekkür ederim. Saygıyla

  Cevap Yaz
 • Âşık Çağlari Muammer Çalar
  Âşık Çağlari Muammer Çalar

  Harikasınız üstadım
  Çok güzeldi yüreğinize sağlık
  Saygılar usta kaleminize.

  Yeni yılınız kutlu olsun, nice nice mutlu yıllara...'
  Karamanlı Âşık Çağlari

  Cevap Yaz
 • İhsan Ertem
  İhsan Ertem

  Evet değerli dost,
  akıl, hafıza ve yüreklerimizin yettiğince kolları sıvayıp (bir kısmımızın zaten sıvalı ) elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız.......

  Emeğine yüreğine samimiyetim ile teşekkürler....

  Not: kendime kopyaladım, izniniz ile

  Cevap Yaz
 • Enver Özçağlayan
  Enver Özçağlayan

  Sevgili Durmuş, (Özlemimizi giderene şükürler olsun) Çok ince ve keskin bistürilerle şiirin ruhuna kadar ulaşan araştırmacı (felsefi) ameliyatınız, görüyorum ki her zorlu ameliyat gibi, epeyi zamanınıza ve emeğinize malolmuş.Bu değerlendirmeyi tam bir dikkatle ve ibretle okudum.Bu kıstaslarda kendi şairliğimi aradım, bir dörtlüğümde kendi şair değerimi ortaya koyduğumu varsaydığımdan, kişisel bir alınganlıkta bulunmadım.
  Ancak her parağrafı yaş, bilgi ve tecrübeme göre değerlendirdiğimde,düşünceme uymayan az, uyan ise pek çok yerleri olduğunu müşahade ettim.Bunların tümünu burada sizin kadar tutarlı bir bilgi ve cüretle izahta sanırım eksik kalırım.Bu bakımdan sadece şiir tarifinizdeki (bana göre) nakısayı ifade ederek; kendi şiir tarifimi ortaya koyduktan sonra, zahmetinize çok teşekkürlerimi alenen ifade ederek satırlarıma son vereceğim.Şiir tarifinizde' Şiir ambalaj değil, içindekidir.' diyorsunuz.Şiirde ambalajın ne olduğunun izahını
  yapmayı burada gereksiz buluyorum, ancak bu ambalajın tamamen gereksizliğini de kabulde doğrusu zorlanıyorum. Ve hemen sormak istiyorum:Muhteva-içerik olarak çok değerli fikirleri ihtiva eden, hatta biraz da romantizm kokan yazınız acaba bir şiir midir? Antolojimizde bulunan çok değerli bazı şair arkadaşlarımızın birçok ambalajsız/ veya az amlalajlı şiirleri çokça da okunuyor olmasına rağmen, yazan dahil, kaç kişinin belleğinde bir iz bırakmaktadır?'Geleceğe kalması için teknik araçlara sahibiz demeyiniz sakın.Sözlerin akılda kalmasını sağlayan başlıca aracın ambalajı olduğunu gerçeğin dışına itebilir miyiz?Biz itsek bile bunları kaç kişiye, haz ve şiir anlayışıyla okutabiliriz.Dünyada balonlaştırdığımız kaç şöhretimizin, siyasi uşakları dışında, okunmasını temin edebilmekteyiz?Her tür yayın organıyla bıktırıcı, tiksindirici pompalamaya rağmen,Nazım Hikmet dahil, Orhan Veli, Oktay Rifat, Can Yücel, Özdemir Asaf, Atilla İlhan daha birçokları; bir tek şiiriyle kaç kişinin hafızasında yer tutabilmiştir? Siz,ben,(üstelik ben bile),Yahya Kemal,Arif Nihat, Cemal Safi,Mehmet Akif, Necip Fazıl, Yavuz Bülent, Yıldırım Gencosmanoğlu, Dilaver Cebeci vs.neden diğerlerinden,tüm siteler araştırıldığında görülecektir ki, çok kişi tarafından okunmaktadır? Ayrıca tüm rahmetle yâdettiğimiz klasik şairlerimiz de öyle, yüzlerce yıldan buyana hafızalarımızı süslemeye devam etmektedirler.Katı kuralcılığa değil ama, bu konuda bazı kuralların yadsınmamasının gereğine inanıyorum.Ve yine inanıyorum ki:' Şiir, yazanın kendi inançları doğrultusunda belli yollardan gerçeği arama koşusudur.'( Bu yollar zamanın bilim adamlarınca edebi şartlar gereğince çizilmiş yollardır ve herkesin kendine göre uygulayageldiği yollar değildir.) Düşüncemi kısaca arz ile gözlerinizden öpüyor, bize de bir fikri detay yenilenmesi fırsatını verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum..

  Enver Özçağlayan

  Cevap Yaz
 • Sevim Aslanalp
  Sevim Aslanalp

  şiir hayata akıştır.......o kocaman yüreğine sağlık....tebrikler...teşekkürler......

  Cevap Yaz

TÜM YORUMLAR (9)

İbrahim Durmuş