Şair Hayali 2 Şiirleri

58

ŞİİR


1

TAKİPÇİ

Şair Hayali 2

Günümi kara iden zülf-i siyehkârundur
Beni odlara yaķan âteş-i ruhsârundur

Yol basup sabr metâ‘ını alan uşşâkun
Devr-i hüsnünde şehâ surre-i tarrarundur

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Şorarsa maceralardan benüm şehrümde yaranım
Bu yad ellerde geldüm nice derde mübtela oldum

Kadimi aşinalardan görüb biganelik resmin
Vefa ümmidine biganelerle aşina oldum

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Başumda mûy-ı jülîde tenümde taze dâğum var
Melâmet mülkünün sultânıyam tûğum otağum var

Diyâr-ı sûzub oldum şem` gibi ben de serdân
Nice Ferhâd ile Mecnun gibi yanar çerâğum var

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Kaçan kim baddan ol turra-i anber-feşan titrer
Yolar sünbül saçın yırtar yüzün gül bağban titrer

Ne dem kim gamzeden çekse gözü elmas-gun hançer
Dil-ü cana düşer lerze damarlar içre kan titrer

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Bisütunun gördü kim tiğiyle taşı var imiş
Geldi başın eğdi Ferhadun tıraşı var imiş

Kamet-i Leyli içün Mecnun-u mihnet-didenün
Şu'lesinden abınun zerrin kumaşı var imiş

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Ah kim dilber rakibün da'ima ya nındadur
Bu mesel meşhurdur devlet kaza yanındadur

lkd-i Pervini kaçan gösterse çarh-ı bi-eman
Benzer ol tesbihe kim ehl-i riya yanındadur

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Dilbera hayl-ı hayalün vasat-ı canda yatur
Mihr-i şevkin sanema bu dil-i viranda yatur

Zekanun çahına sabr eylemeyüb düşdü gönül
Dil-i biçare gör'e mihnet-i cananda yatur

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Bir an mı var
Kanlı gözyaşlarım
Çehreme yol eylemeye

Gün mü var
Gam askeri

Devamını Oku