Osman Bedreddin Erzurumi Şiirleri - Şair ...

İmam Efendi Hazretleri
Elazığ
(d.1858 / ö.1922)
Harput'ta yetişen büyük velilerdendir. 1274 (m.1858) yılında Erzurum'da doğdu. Kars'ta üçüncü tabur imamlığı yaptığı için "İmam Efendi" diye meşhur oldu. Asıl adı, Osman Bedreddin'dir. Babasının adı ise Seyyid Selman Sukûtî'dir. Çok küçük yaşta öğrenime başlayıp, dokuz yaşında hafız oldu. Kısa zamanda gerekli ilimleri tahsil ederek akranları arasında dikkat çekici bir yere geldi. Çok zeki olan ve yörede tahsil edilecek ilimleri yeterince tahsil eden İmam Efendi, bildiklerine doymuyor, ...

Osman Bedreddin Erzurumi

Ey Hace-i can olmaz varlık sana sermaye,
Sermaye-i nakdine olmuşdur âdem maye.

Gel mektebi irfana oku “men aref” dersin,
Bil “nahnu akrebu” sırrını er “kenz-il hafa” ya.

Devamını Oku
Osman Bedreddin Erzurumi

Biz Sâminiyiz zâhidâ, bes'dir bize sultânımız,
Ahvâlimiz zikr-i Hudâ, bes'dir bize Rahman'ımız.

Ağyâr'ı dil'den sürmüşüz, Yâr ile biz "Yâr" olmuşuz,
Vuslat'la biz gâm almışız, bes'dir bize Yezdân'ımız.

Devamını Oku
Osman Bedreddin Erzurumi

Eşbahı bırak salik, kıl ruha teveccüh kim,
Enfüste bulur bulan, bil vuslat-ı Mevla’yı.

Sen nefha-i Rahmansın, hem hazret-i insansın,
Bil mazhahar-ı Yezdansın, bul vahdet-i Mevla’yı.

Devamını Oku
Osman Bedreddin Erzurumi

Herkesin fikri huzur olmak neyi fikr eylese,
Bi-cihet canındaki canana raci’dir huzur.

Cümle evsaf-ı güzinin gayesi ancak budur,
Saliki ta tenha-yı feyze rafi’dir huzur.

Devamını Oku
Osman Bedreddin Erzurumi

Hak-bin nazar ister kim ta ruy-ı mera bined,
Bir göz ki ola had-bin key ruy-ı Hüda bined.

Dildir ona ayine çün teşne-i didardır,
Manendi kelimullah pür Tur-ı lika bined.

Devamını Oku
Osman Bedreddin Erzurumi

İsm-i derviş oldu beş harf ey püser,
Her birisi diğerinden hüb-ter.

“Dal” oldu dünyadan hazer,
Eyle kim görmeyesin asla hatar.

Devamını Oku
Osman Bedreddin Erzurumi

Ya Rab senin aşkın bulan, Devran eder ya Hu diyu, Varın verip vaslun alan, Cevlan eder ya Hu diyu.

Bakmaz bu yolda canına, Eyler feda cananına, Gider hakikat kanına, Seyran eder ya Hu diyu.

Ağ ile karadan geçer, Dostdan yana fena na-çar, Ta vasıl olunca uçar, Hayran eder ya Hu diyu.

Devamını Oku
Osman Bedreddin Erzurumi

Döndüm sana Yâ Müsteân, doğru kapînâ gelmişem:
Lütfün dilerim El'aman, doğru kapına gelmişem.

Ben etmişem hadsiz günah, yok Sen'den özge bir penan,
Ey rahmeti bol pâdişâh, doğru kapînâ gelmişem.

Devamını Oku
Osman Bedreddin Erzurumi

Ey aşk-ı didar-ı Hu, Vey sadık-ı dadar-ı Hu,
Zikr et her an u her zaman, Dolsun gönül envar-ı Hu.

Gel yan bu aşkın narına, Er vahdetin esrarına,
Dalma siva efkârına, Açsın gönül gülzar-ı Hu.

Devamını Oku
Osman Bedreddin Erzurumi

Gönül mir’atını sufi mücella (parlak) etsen olmaz mı?
Cemal-i yar bu yüzden temaşa etsen olmaz mı?

Olup bir kâmile bende ana teslim-i dil kılsan
Sürüp Hakk’ı sivasından teberra etsen olmaz mı?

Devamını Oku