Kültür Sanat Edebiyat Şiir

mutezile mezhebi sizce ne demek, mutezile mezhebi size neyi çağrıştırıyor?

mutezile mezhebi terimi Melih Sezen tarafından 26.04.2005 tarihinde eklendi

 • İrapta Mahalli Yok
  İrapta Mahalli Yok 17.08.2014 - 19:22

  'Sözlükte “ayrılmak, uzaklaşmak ve bir tarafa çekilmek” manasına gelen Mu’tezile, itikadî İslâm mezheplerinden birinin adıdır. Kurucusu Vâsıl İbn Ata’dır. Vâsıl büyük günah meselesinde hocası Hasan Basrî ile aynı görüşü paylaşmadığından, arkadaşlarıyla birlikte O’nun meclisini terketmişler, bu yüzden, “ayrılanlar ve yan cizenler” anlamında Mu’tezile denmiştir. Kendilerini ehl-i adl ve ehl-i tevhîd diye isimlendiren Mu’tezile, kaderi ve Allah’ın sıfatlarını reddettikleri için Kaderiyye ve Muattıla isimleriyle de anılmıştır.
  Mu’tezile ekolü ilk kez ciddî anlamda hicrî ikinci asrın başlarında İslâm aleminin içte ve dışta itikâdî, siyasî, felsefî, kültürel ve fikrî hareketlerle yoğun biçimde çalkalandığı bir dönemde ortaya çıkmıştır. Mu’tezile Yahûdî, Hristiyan, İran, Hind dinleri ve Yunan felsefesi ile temas etmiş, bunların karşısında İslâm akaidini savunmuştur. Bütün Mu’tezile mensublarının genel olarak üzerinde birleştikleri ve kendi düşüncelerinin sistematik hale gelmesinde temel ilke kabul ettikleri beş önemli ilke bulunmaktadır. Bunlar; “tevhid”, “adl”, “va’d ve vaîd”, “el-menzile beyne’l-menzileteyn” ve “emr-i bi’l-ma’rûf ve nehy-i ani’l-münker”dir.
  Mu’tezile ekolünün İslâm toplumuna, özellikle kelâm ilminin temellendirilmesine katkıları olmuştur. Cedel metodunu kullanan, tefekkür ve muhakeme kabiliyetine önem veren, muarızlarına karşı kesin deliller kullanan, akla ve nakle aynı ölçüde değer veren ve bilim adamları arasında tartışma yöntemlerini geliştiren hep Mu’tezile olmuştur. Ayrıca Mu’tezile mensupları İslâm dünyasında içte türeyen Müşebbihe, Mücessime, Haşviyye ve Râfıza gibi sapık cereyanların iddialarını çürüttüğü gibi dıştan gelen ulûhiyyet ve Nübüvvet münkirlerine karşı da kelâmî metodlarla karşı çıkmışlardır. Bu anlamda Mu’tezile İslâm toplumunun bilim, akıl, mantık, felsefe ve kültür hayatına olumlu katkılarda bulunmuştur. Ancak zamanla Mu’tezile’nin de kendi içinde bölünüp fikir ayrılığına düşmesi, kendi düşüncelerini kabul ettirmek için devlet gücünü kullanması, bu davranışın tabiî uzantısı olarak halktan uzaklaşması, fıkıh ve hadis ehlini gereğinden fazla incitmesi gibi tutumlar, Mu’tezile’nin eleştirilmesine ve etkinliğini yitirmesine sebep olmuştur. '

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan 30.09.2009 - 08:52

  Aslında islam dışındaki dinlerdede dinin aslından yani özünden sapanlar olmuştur, Mesela Hırıstiyanlar, binlerce incil oluşturmuşlar, nice kanlı savaşlar sonrasında, büyük toplantılar, büyük tartışmalar sonucunda
  bilindiği üzere 4 ü dışındakiler yakılmış, yok edilmiştir.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan 30.09.2009 - 08:46

  Mutezile, dini inançların aslından uzaklaşmış ve aykırı fikirler ileri sürmekte direnenler demektir.
  İslam dini için mutezile, dinden, dinin özünden farklı düşünce ve ibadetler icat eden, dini kafasına göre yorumlayıp yaşayan ama yaşadıklarının Kur'an İslamı ile ilgisi olmayan topluluktur.

 • Semi Özaltın
  Semi Özaltın 16.03.2009 - 18:59

  hocam nasılsınız en semi özaltın