Abdullah Yaşar Erdoğan 2

SELÇUKLU GELDİ GEÇTİ

Milletlerin varlık gayesidir devletleri,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.
Hep ileri derken bir bakarsın ki geri,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Her devlet sistemi yıkılmaya mahkum denmiş,
Devletler kurulup yükselip çöküp gitmiş,
Kemikler cahil elinde köpeklerce(1)yenmiş,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Peçenek ve Kıpçaklar ki bölgede zorbaymış,
Oğuzlar dokuz yüzlü yıllarda tehdit almış,
Düşmanların üstüne fazla varamazlarmış,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Subaşı Selçuk Bey çok değerli bir komutan,
O çocuk yaşında dahi yılmazmış savaştan,
Övgüler, nasihatler alırmış ulemadan,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Dokuz yüz ellilerde Oğuz Hanı zorlanır,
Selçuk Bey güç bulup Oğuz Han’a baş kaldırır,
Liderliğe Selçuk Bey layık diye anılır,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Kınık Boyu Yenişehir'den Cend’e göç eder,
Buraya geldiğinde İslamiyet’i seçer,
Cend şehrinde hakimiyetini ilan eder,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Oğuz Han Selçuk Bey’den vergi almak istemiş,
Vergi memurlarını Selçuk Bey’e göndermiş,
Selçuk Bey memurları kovmaktan beter etmiş,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Müslümanlar, gayri Müslim'e vergi vermez der,
Oğuz Boyu gayri Müslim diye ifşa eder,
Böylece bağımsızlığını ilan eder,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Dokuz yüz doksan dokuzda Sanasiyi yıktı,
Selçuk Bey, Horasan’ı tebaasına yurt yaptı,
Tarih sahnesine bir Türk beyliği çıkmıştı,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Bin yirmi de devlet kurucusu Selçuk Bey’dir,
Selçuklu Devleti ki Kınık boyundan gelir,
Bin otuz yedi de devlet haline gelmiştir,
Tarih sayfasından Selçuklu Devleti geçti.

Göktürkler, Güney Hazar bölgesinde kurulmuş,
Selçuklu’nun ilk başkenti Bağdat ili olmuş,
Yeğen Tuğrul ve de Çağrı bağımsızlık sunmuş,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

İlk Başbuğ Selçuk, Türk olup Oğuz soyundandır,
Selçuk, Oğuz Yabguluğu’nun Subaşısıdır,
Kınık Boyu, Asya Göktürkler’ine bağlıdır,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Gün gelmiş Asya Göktürk Birliği de yıkılmış,
Kabileler batıya doğru göçe başlamış,
Her kabilede değerli bir komutan varmış,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Selçuk Bey de yüz yaşına yaklaşmakta imiş,
Veliaht olarak oğlu Arslan Bey’i seçmiş,
Selçuk Bey bin dokuz yılında da vefat etmiş,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Bin dokuz yılında Arslan Bey idareyi almış,
İlk icraat Buhara ve Semerkand’ı kuşatmış,
Nuh köyünü alıp Selçuklu’ya yurtluk yapmış,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Samani ve Karahanlılar savaş yaparlar,
Samani Şehzadesi, Arslan'a fikir sorar,
Bu güç karşısında dağılır Karahanlılar,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Karahanlı Sultanı İlek Nasr vefat etmiş,
Varis Ali Tigin Arslan’dan yardım istemiş,
Arslan Beyle Ali Tigin Buhara’ya girmiş,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Bin yirmi bir Ali Tigin Selçuklu’ya tabi,
Arslan Bey gün geçtikçe daha da güçlenmişti,
Bu güçlenme Gaznelileri tedirgin etti,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Karahanlı lider Yusuf Kadir Gazne’ye varır,
Gazneli Mahmud ile güç birliğine sarılır,
Mahmud, Arslan Bey’i ziyafet için çağırır,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Arslan Bey, oğlu Kutalmış’la davete gider,
Mahmud tarafından tutuklanıp hapse girer,
Bin yirmi beşte Arslan Bey esarete düşer.
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Böylelikle Kınık Boyu lidersiz kalmıştı,
Arslan Bey ve Kutalmış’ta esir alınmıştı,
Kardeş Mikail’in Tuğrul ve Çağrısı vardı,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

On yıl Türklerde esaret hayatı yaşanmış,
Tuğrul Bey ve Çağrı birlik içinde çalışmış,
Böylelikle Selçuklu tekrar ayağa kalkmış,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Gazneli Mahmud vefat edince Mesut gelmiş,
Arslan Bey karşılığında da biat istenmiş,
Selçuklu, Gazneli Mesut Han’a bağlı denmiş,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Arslan Bey ve oğlu Kutalmış hapisten çıkar,
Tuğrul ve Çağrı Bey bağımsızlık planı yapar,
Mesut Han, Arslan ve oğlunu tekrar tutuklar,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Selçuklular Gazne’ye vergiler vermekteydi,
Arslan Bey vefat edince işler değişmişti,
Selçuklular izinsiz Horasan'a yerleşti,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Selçuklular gün gün güçlenmeye başlamıştı,
Merv ve Nesa şehrini istila yapmıştı,
Mesut Han, bunu üzerine atağa kalktı,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Bin otuz beşte Mesut Han ordu hazırladı,
Gazneliler Selçuklu’dan ağır darbe aldı,
Böylece Selçuklu istediğini almıştı,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Bin otuz beşte Sarah şehrinde savaş başlar,
Tuğrul Bey kendini Büyük Kağan ilan eder,
Çağrı Bey’i Ortak Kağan diye takdim eder,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Selçuklu büyüdükçe Gazneliler çıldırmış,
Gazne Sultanı Mesut Han da çaresiz kalmış,
Gazne topraklarında Selçuklular kök salmış,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Mesut Han yenilgileri hazmedemez oldu,
Dandanakan Savaşı böyle başlamış oldu,
Bin kırk yılında karşılaşmıştı iki ordu,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Gazne ordusunun başında Mesut Han vardı,
Yüz bin kişilik büyük kuvvet hazırlamıştı,
Savaş Nişabür üzerinden kurgulanmıştı,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Selçuklular vur-kaç taktiği ile savaşmış,
Gaznelilerin lojistik desteği azalmış,
Dandanakan meydanında ordu karşılaşmış,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Gazne ordusu açlık ve susuzluk çekmekte,
Gazne ordusu kale içine çekilmekte,
Selçuklu planlı taarruzla ilerlemekte,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Gazne ordusu çokluğuna rağmen yoruldu,
Büyük Selçuklu Devleti böylece kuruldu,
Bozkır imparatorluğu cihanşümul oldu,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Gazneli savaş meydanından kaçmaya başlar,
Sultan Mesut da Hindistan tarafına kaçar,
Gazne askerleri Sultan Mesut’u parçalar,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Gazne Devleti bölgenin güçlü Türk devleti,
Bin otuz yedi de Selçuklu’ya boyun eğmişti,
Cihan iki Türk devletine ağır gelmişti,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Bin kırk’ta Gazne ganimetleri Selçuklu’nun,
Selçuklular büyük bir güç olmuştu doğunun,
Morali de doruklara çıkmıştı ordunun,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

O dönemlerde altı Türk devleti var idi,
Karahanlılar, Kapçaklar ve Peçenekler’di,
Uzlar, Gazneliler ve Selçuklular denildi,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Tarihe yön veren de Selçuklular olmuştu,
Diğer devletler de coğrafyada son bulmuştu,
Biat edip Selçuklu tebaadan olmuştu,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Doğuda Selçuklu’nun gücü doruklara çıkmış,
Artık hedeflerinde batı illeri varmış,
Önce İran baskı altına alınmalıymış,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Bin kırk bir de Kirman’a taarruzlar yapıldı,
Bin kırk iki de de Harzemşahlara varıldı,
O yıl Kakuveyliler’e akınlar yapıldı,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Gürcan’da Ziyariler ve Misafiriler var,
Hamedan ve İsfahan dan da teslimiyet var,
Böylelikle de Büyük Selçuklu’yu kurmuşlar,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Selçuklu, Cihan Devleti diyerek anılır,
Önlenemez yükseliş dengeyi dağıtmıştır,
Bin elliler Türk akınları durmamıştır,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Elli bir de Şiraz, elli iki de Umman var,
Elli dörtte Tebriz, Hille ve Diyarbakır var,
Elli altı da Huzistan şehrinin fethi var,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

İran coğrafyası böylece Selçuklu’nundur,
Hedef listeye batıdaki Bizans konmuştur,
Arap yarımadası da listede olmuştur,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Büveyhoğulları Şii kökenli bir devlet,
Sünni Abbasiler Tuğrul’den istiyor medet,
Abbasiler himayesinde idi hilafet,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

İslamda mutlak liderlik Hilafet makamı,
O günkü halifelik makamı Bağdat’taydı,
Halife olarak da Halife Kaim vardı,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Bin elli beşte Selçuklu Bağdat ili demiş,
Büveyhoğulları da Selçuklu’dan çekinmiş,
İslam ümmeti üzerinde de ilgi görmüş,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Tuğrul ve Çağrı Bey otuz yıl hüküm sürmüştür,
Altmışta Çağrı, altmış üçte Tuğrul ölmüştür,
Saltanat mücadelesi bela görülmüştür,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Tuğrul’un oğlu yok, Çağrı'nın Süleyman vardır,
Diğer oğul Alparslan Süleyman'a karşıdır,
Amca Arslan Bey yeğen Süleyman’la savaşır,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Arslan Bey oğlu Kutalmış Rey şehrini kuşatır,
Vezir Amid-ül Mülk Alparslan'ı çağırtmıştır,
Vezir Amid, Alparslan'a kılıç kuşatmıştır,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Bin altmış üçte Alparslan Selçuklu sultanı,
Altmış beşte Batı Hazar ve Kıpçaklarındı,
Hedefe konulmuş Anadolu coğrafyası,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Bizans, Anadolu coğrafyası’na baskı yapar,
Alparslan komutanları bağımsız baskın yapar,
Selçuklu sınırları Gürcistan Tiflis’e kadar,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

İslam Halifesi Mekke’de hutbe okutur,
İslam dünyasının sancaktarı Selçukludur,
Alparslan Fatımilere karşı dik durmuştur,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Bizans iç çekişmelerin pençesinde erir,
Yönetim dul imparatoriçe elindedir,
Eudoxie yönetmekte zorluk içindedir,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Hapisteki Romen Diyojen ile evlenmiş,
Bin altmış sekizde de komutan ilan etmiş,
Üç yıl boyunca askerlerin aklını çelmiş,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Türk, Peçenek, Uz ve Kıpçak dememiş çağırmış,
Bol paralar ile kendi safına bağlamış,
Böylece yetmiş bin paralı asker toplamış,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Sultan Alparslan Mısır seferine çıkmıştı,
Romen Diyojen fırsat deyip halka saldırdı,
Bizanslılar Selçuklu kalesini kuşattı,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Alparslan, Mısır seferinden vaz geçiverdi,
Rey şehrinde konuşlacağını ilan etti,
Sultan Alparslan Rey’e değil de Muş'a gitti,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Sultan, Malazgirt Ovası’na karargah kurdu,
Romen Diyojen, Sultanı Rey’de bekliyordu,
Orduyu toplayıp Malazgirt'e yolcu oldu,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Doğu Roma ordusunda yetmiş bin kişi var,
Sultan Aparslan’ın kuvveti kırk bin kadar,
Sultan’ın da Bizans ordusunda casusu var,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Paralı Türk-Müslüman askerler belirlenir,
Magistors Tarkhal, Peçenek Türk'üdür bilinir,
Roma ordusunda vurucu güç bunlardandır,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Yirmi altı Ağustos bin yetmiş Cuma günü,
Namaz ve duayla geçirdi önceki günü,
Yaklaşmaktaydı Ümmetin o büyük düğünü,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Sultan Beyaz elbise giyip kefen saydı,
Meydandaki askerlere bir konuşma yaptı,
Selçuklu ordusu, sadakat nidası attı,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Sultanı beyazlar içinde gören şaşırmış,
Sultan böylece askerin ruhunu okşamış,
Cuma namazından sonra da savaş başlamış,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Alparslan ki, Turan taktiği(2)uygulamıştır,
Savaşın tam ortasında Peçenekler vardır,
Saf değiştirip Bizans’ı içten vuracaktır,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Bizans’ta moral sıfırın altına inmişti,
Frank, Norman, Slav ve Gürcüler askeri çekildi,
Roma ordusu hassası sahayı terk etti,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Romen Diyojen, çaresiz kalıp teslim olur,
Sultan Alparslan, Diyojen’i huzurda bulur,
Diyojen’e şefkatle hizmette bulunur,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Alparslan sormuştu Sen olsaydın ne yapardın?
Diyojen der Ben olsam seni kırbaçlatırdım.
Sultan Şu şartlarıma uyarsan bağışlandın
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Diyojen’i affetmiş o gönlü büyük Sultan,
Sultan Alparslan'dı kapıları aralayan,
Roma’da hakarete uğrar ölür Diyojen,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Anadolu Selçuklular ufuk araladı,
Doruk noktası ki Malazgirt ile başladı,
Türk Sancağı dünyaca tanınmaya başladı,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Bir yıl içinde Anadolu huzur bulmuştur,
Akdeniz ve Karadeniz Selçuklu doğmuştur,
Ege kıyıları Müslüman yurdu olmuştur,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Doğu kesimde Karahanlılar doğru durmaz,
Fergane Seferi artık olmaz ise olmaz,
Ceyhun Nehri, Sultan Alparslan'a engel olmaz,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Karahanlı Yusuf El Harezmi haincedir,
Sultan Alparslan'ı sırtından hançerleyendir,
Bunu yapan Karahanlı’da komutan denir,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Sultan Alparslan oğlu Melikşah veliahttı,
Tahta çıktığında da on sekiz yaşındaydı,
O Selçuklu’ya en parlak dönemi yaşattı,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Melikşah, bin yetmiş iki de göreve geldi,
Kardeşleri karşısında en büyük engeldi,
Alparslan vasiyeti isyanı önlemişti,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Melikşah önce Karahanlı seferi demiş,
Karahanlılar da Selçuklu’ya boyun eğmiş,
Gazneli Termiz’in düşmesiyle biat etmiş,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Bu arada amcası Kavurd Bağdat’ta durmaz,
Melikşah’ın yönetimini asla tanımaz,
Bin yetmiş üçte Kavurd’a vurur hiç acımaz,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Tam orta yerde Suriye Selçuklu’ya engel,
Melikşah, Şii Fatımilere vurdu neşter,
Bin yetmiş sekiz de bitiverdi bütün dertler,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Bin seksen dokuz’da Semerkand alınacaktır,
Hicaz, Yemen ve Aden Körfezi karışıktır,
Hedefe Arap Yarımadası alınmıştır,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Seksen sekiz de Akdeniz tam huzura ermiş,
Doksan iki de Sultan Melikşah zehirletilmiş,
Melikşah, Yirmi yıl Selçuklu’ya hizmet etmiş,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Sultan Melikşah’tan sonra çöküş başlamıştır,
Oğul Berkyaruk makamı koruyamamıştır,
Pek çok varis ayaklanıp Selçuklu paylaşmıştır,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

İlk başkaldıran Melikşah’ın kardeşi Tutuş,
Onun ölümü de Sultan Berkyaruk’tan olmuş,
Selçuklu diyarı isyanda sanki kudurmuş,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Mısır Fatımiler Batıniliği hortlatır,
Hain Hasan Sabah ortalığı karıştırır,
Fedailer uyuşturucu kullanmaktadır,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

İran'ın Alamut kalesini ele geçirir,
Hasan Sabbah suikastlar düzenletmektedir,
Fatimilik Selçuklunun belası denilir,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Berkyaruk etkisiz kalınca asiler azmış,
Filistin ve Suriye haçlı eline kalmış,
Pek çok yerel hükümdar da bağımsızlık demiş,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Görevli olan komutanlarda isyan eder,
Bin yüz dörtte de Sultan Berkyaruk vefat eder,
Sultan Berkyaruk yirmi beşin de çok genç gider,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Berkyaruk’tan sonra kardeş Mehmet Tapar geldi,
Bu dönemde çöküş süreciyle devam etti,
Tapar’da bu zayıflamayı düzeltemedi,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Bin yüz on sekizde Mehmet Tapar vefat etmiş,
Selçuklu idaresine oğlu Mahmud geçmiş,
Mahmud, saltanatta birkaç gün ancak kalmış,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Tapar’ın kardeşi Horasan valisi Sencer,
Yeğeni indirip tahta kendisi geçer,
Bin yüz kırk bir de itibarı elinden gider,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Oğuzlar Selçuklu’dan ayrılmak isterlermiş,
Bin yüz elli üçte Horasan’ı ele geçirmiş,
Bin yüz elli yedi de Sultan Sencer vefat etmiş,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Bölünmeler başlamış, beylikler ayaktalar,
Selçukluyu da karış karış paylaşmaktalar,
Böylece beylikler dönemini başlatmışlar,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Bin doksan iki Irak Selçukluları çıkmış,
Irak, Azerbaycan ve Kuzey İran ayrılmış,
Atabeyliklere geçince hükümsüz kalmış,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Bin yüz doksan dörtte Tuğrul Bey mağlup olmuştu,
Harzemşahlı bölgeye tamamen kurulmuştu,
Irak Selçuklu devleti böyle yok olmuştu.
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Bin doksan iki Kirman Selçukluları çıkmış,
Kavurd buraların sultanı diye bilinmiş,
Kavurd’un oğulları isyan bayrağı açmış,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Derken Gurluların himayesine girdiler,
Böylece hakimiyetlerini yitirdiler,
Bu boy da Oğuz Başbuğ Dinar eliyle gider,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Bin doksan iki Suriye Selçukluları var,
Bu olayda Tutuş Bey’i destekleyenler var,
İdare Berkyaruk oğlu Rıdvan ve Dokak var,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Bu dönemler Haçlı saldırıları çok olur,
Bin yüz on yedi de Atabeylikler var olur,
Suriye Selçuklusu böylece tarih olur,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Bin yetmiş beş Anadolu Selçukluları var,
Süleyman Şah oğlu Kutalmış’ın da şanı var,
Kılıçarslan ki bu beyliğin çıkışında var,
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Konya da başkent yapılmıştı o dönemlerde,
İlhanlılar Konya’ya saldırılar etmekte,
Bin üç yüz sekiz bu beylikte sona ermekte.
Günah ve sevabıyla Selçuklu geldi geçti.

Araştırmacı-Şair-Yazar Abdullah Yaşar Erdoğan

1- Konya'da bundan on yıl önce yaşanan ve ayrıntıları ancak şimdi ortaya çıkan bir rezaletin eşi-benzeri görülmedi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün Aláeddin Camii'nin türbe kısmında başlattığı bir onarım sırasında türbeleri camide bulunan Anadolu Selçuklu Devleti'nin önde gelen sekiz hükümdarının láhidleri de bakım maksadıyla açıldı ama láhidlerden çıkartılanlar açıkta unutulunca gece türbeye üşüşen köpekler, Selçuklu sultanlarının kemiklerini kapıp gittiler. Kemiklerden artakalanlar ertesi sabah üzerinde camiin de yer aldığı Aláeddin Tepesi'nin dört bir yanından toplandı, sekiz láhde göz kararı yerleştirildi. Hürriyet. Com’dan alıntı.
2- Bozkır savaşlarında hilal şeklinde dizilen Selçuklu ordusu, düşman üzerine hücum edip ilk vuruşları yaptıktan sonra yavaş yavaş geri çekilerek geriye doğru ok atabilen yetenekli süvarilerin ok atışlarıyla düşman ordusuna kayıp verdirme yöntemidir.


Kayıt Tarihi : 8.2.2020 19:32:00
Hikayesi:


Tarihin detayı değil özünün öğrenilmesi için mücadele etmeye ve yazmaya devam edeceğim.

Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.