Bahtiyar Vahapzade

İBADƏ T

Artıq dönüb dövran, də yişib zaman
Gə lmə k istə yirə m haqqa sə cdə yə ,
İmdad istə mə kçün indi tanrıdan
Hə r gecə ə llə rim uzanır göyə :

- İlahi, qə lbimi açıram sə nə ,
Çin eylə sə n mə nim röyalarımı.
Diz çöküb önündə gə ldim sə cdə nə ,
Qə bul et sə n mə nim dualarımı.

İbadə t! Allahla pünhani söhbə t,
İbadə t - öz arzum, öz niyyə timdir.
Amma bacarmadım, yaş ötüb.. fə qə t
Mə nim dualarım ibadə timdir.

Allaha duama, namaz yerinə
Başqa cür ibadə t, başqa yol - dedim.
Qol, boyun! Bağlıdır biri-birinə .
Boynun öz yüküdür sınmış qol - dedim.

'Çoxdur günahları ömür yolunun'
Neylə rə m bu sözü mə nə el desə ?
Mə n nə yə gə rə yə m sınımış qolumun
Yükünü, cövrünü boynum çə kmə sə ?

Yaman üstə lə di günah tövbə ni,
Ruh da nə fsimizdə yox olmuş bizim.
İlahi, o qə də r unutduq sə ni,
Bə sirə t gözümüz tutulmuş bizim,
Durdu üzümüzə günahlarımız,
Bə ndə lik etmə di tanrıya bə ndə .
Sə ni yaxşı gündə unutduq, yalnız
Düşdün yadımıza dara düşə ndə .

Dünyanın qə ribə oyunları var,
Dünə n aldananlar aldadır bu gün.
Dünə n sə ni danıb rütbə alanlar
Sə ni tə bliğ edə n molladır bu gün.

Ya Rə bbim, sə n özün kömə k ol bizə ,
İşıq saç qaranlıq ürə yimizə .
Biz bu var dünyada yaşarkə n yoxuq,
Sə n yox ikə n varsan, biz varkə n yoxuq.
Bizə bir kə ramə t bə xş elə yoxdan,
Tanıyaq yolunu, qılaq sə cdə ni.
Ey gözə görünmə z, ey yeri pünhan,
Könül gözümüzlə biz görə k sə ni.

Bizim qə lbimizə nur ver, ilahi,
Bizi haqq yoluna döndə r, ilahi.
Sə nin kömə yinə möhtacıq bu gün,
Eşit fə ryadımı, eşit nalə mi.
Bizim də rdimizə ortaq et bu gün
Bizim də rdimizə lal-kar alə mi.

Özün görürsə n ki, bu gen dünyada
Haqqımız tapdanır hə r addım başı.
Tə klə ndik, ə l açaq indi biz yada?
axı, göz yaşımız ə ridir daşı.
Dözdük bu on ili, dözə rik yenə ,
Başqa bir hikmə tdir tə ntidə n mə ni:
Mə ə ttə l qalmışam sə nin sə brinə ,
Sözüm küfdürsə , ə fv et sə n mə ni.

Qaldı yad ə lində namus, arımız,
Millə t unudulmuş, xalq unudulmuş.
Bir loxma çörə kçün övladlarımız
Özgə qapılarda didə rgin olmuş.

Də yanə t, lə yaqə t qalmadı bizdə ,
Hə r gün gə lmə lə rlə dolur mə mlə kə t.
Öz doğma, öz halal və tə nimizdə
Gə lmə sahibkara ə l açır millə t.

Fə hlə maaşını alammır nə də n?
On qat artıq alır yad oğulları.
Bizim ac fə hlə nin göynə rtisində n
Göyə rir gə lmə nin gömgöy dolları.

Bu millə tverilə n quru və də yə ,
Yaddan gə lə n paya şükran edilmiş.
İçilə n bol suya, bomboş mə də yə
Udduğu havaya şükran edilmiş.

Doğma mə mlə kə tdə , doğma diyarda
Bu xalqı hə yansız qoyma, Allahım,
Cırıq çadırlarda, şaxtada, qarda
Donan körpə lə rə qıyma, Allahım.

Hamı yalanlardan cə zanə gə lmiş,
Riyalar, boyalar basıb ölkə ni.
Bir qarın çörə yə möhtac edilmiş
Bu xalqın üstünə çə k öz kölgə ni.

Elə hey sabaha baxdıq bu gündə n
İşartı görünmür, qarşı dumandır.
Ə n adi, ə n kiçik haqqımızla sə n
Bizi imtahana çə kmə , amandır.

Gə l bu imtahandan sə n qurtar bizi,
Ya Rə bbim, ağıl ver, kamal ver bizə .
Çoxdan unutmuşuq düşmə nimizi,
Düşmə n kə silmişik bir-birimizə .

Yol bir olmalıdır, ə qidə birsə ,
Neçə tə riqə tə bölünmüşük biz.
Ailə də tirə lik - didişmə dirsə ,
Millə tdə tirə lik - fə lakə timiz!

Və tə n bir, millə t bir, yollar cürbə cür,
Ə qidə - ağ yalan, mə qsə d - kürsüdür.
Köhnə bayatıya, köhnə sə s-küyə
Tə zə ad verdilə r, ünvan verdilə r.
Gözə kül üfürüb uca kürsüyə
Ə qidə paltarı geyindirdilə r.

Tarix sə hnə sində n qorxuram silə
Biri-birimizə bu nifrə t bizi.
Ə fv et suçumuzu, bizə rə hm elə ,
Bu də rin uçrumdan xilas et bizi.

Nə hiylə tanıdı, nə tə lə millə t,
Sə nin anan ölsün, a belə millə t.

Bizi endirdilə r göylə rdə n yerə ,
Qaytar tariximin qızıl çağını.
İlahi, hökmünlə qaldır göylə rə
İslam bayrağını, türk bayrağını.

1-3 yanvar,1999


Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
  • möhtəşəm bir şeir.ruhunuz şad olsun.Rabbim size Cennet lutf etsin...Xalqimizin halini cox gözel tesvir etmiş boyuk üstad...Amma bul hal yeni azadliq qazandigimiz zamanlara daha cox uygun gelir.Cunki artiq Azərbaycan cox inkişaf etmiş şükür...