Gülü Cananem Şiiri - Süleyman Soytürk

Süleyman Soytürk
20

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

Gülü Cananem

EY GÜLÜ CANANEM
şu cihanü geldü geçtü esen yel gibü hiç meyl etmedü karü bana...
yandırdı benü nice odlarına bir neşeyü şaduman vermedü bana
safayü kılam deyü güldürdü yüzümü eyledi sonra kederi cefa
tan eyleme ey derviş kınamaya sen beni Haktan gelenine yana
************
bedenü mülkün cismine verme rahatı müşkil beladır yetüşür sana
ilahü aşku Hakikatın kim bula gönlünde bulur cavidanı sedefi inciya
ne can olsa bulamadımu gönlünde cananı gözüne zindan olur dü cihanı ona
hüsnü anın payitahtında bir gülü yari bulanı olur onun erüşür nefsü safiyaya
**************
muradumdur cana kılayu muradullahu isterüm Hakkın cürm ile geleyü olsamda Rabbime
affeyleyü benü Rahimü Rahmanüm pür nur ile mamur eyler benü gülü neşeye
muhabbet canın mesti meczubun oldur benü kemalün ile nuru aşkın Hüdam her demde
ademdür mukteda insanı kamilü mürşidün Evliyayı veliye celalü ile cemalünü aynayü ayüne
*******************
hicranü ateşü yakar dünyanın girüser ahü belayu ile gam ider canu bedene
alemü süretün abu hayvanü insan içredür niceyü mahlukat ahlakü var o bende
taşrayudur dü gönül bilmez Hakkı nefsün çün bilmedü kim Rabbin bilmeye
seyrüdüb Arifübillah vahdetün her bir nefhasünu kenzü Hakikatı ledünün ile
**************
aklüm perüşanı vasılu Hakka mecnunu fakrü olalu ağlayuben gönlüm seherlerde
ol kişü kendün bulmak istersen aşıkun meylü olsun Hakka duayı icabet senü ede
miratü Hüdaya yolunda ölmez ise ölmeden önce aşıkı gülyar olmaz Hakka Evliyaye
maksud olan bu cihande gönüldeki can içreyü cananu bula latüfü ruheye sen erüşe
*******************
feryad ile ah ederüm gönlü dilden aşk ile harabadimle istemem dü cihanu neşeyi
içeyüm isterem gönül meyhanesün alemümde şarabü Hak ballar balu kevseri
varlık hicabündür sana helakü vucüdün düsü burakı aşk ile derdüne sen bula dermani
aşık değildür kurban eylemeyen nefsünü Hakka ey derviş olmaz yerü onun la mekani
****************
manüsüdür kuş dilün Süleymanı kimde var ise aşk ile eyle ona sen sefer
gamu cananundan firak et kendinü farzı eda eyle Hakkına olmaz çün keder
can bülbülün Hakikat gülüne vasul olalı aşıkların bulalı cenneti giryanı cihanü neyler
Hakka giden yoldur Enbiyayı Evliyadır gönül yolu nuru hicran ile yanar ateş yanın söner
*******************
yadigardır gül Ahmedden pirü kutbu yıldızı aktabı gavsül azam kim bileyü Melamülerdir onlar
cümle Enbiyayü Evliya gönül cemiyetün celalü aşkı cemalü seyrün ile kulu Hakkındır onlar
manünün raksü dervişanüdür aşku meydanede ateşü nuru hiran ile Hakkın cemalin seyrüdür onlar
nakşüdür Muhabbet Hakkın bu alemü cihanın tatlı dilü ile ballar balu nuru hikmet iledür onlar
******************
velü canüdür Muhammed Mustafayü nurundan hikmetün söyler dilünden mane
canu ciğerü dağlar yanar gönlücüğü kubab altındadır Hakkın gizlü esrarün fakrü biçare
giyünür melamet hırkasün Hakkın divanesü zevkü hakikatın girer olur mecnune
tacu tahtun tamah neylesün leşü cihanün geçübenüdür dervişanü Haktan gayrüsüne
*********
ey Allahım tenüle ruhum aşk pazarında mahfüdem zülmetü cehdün bırakma benü
gönül halvetü çillesün gark eyleyü sen rüsvay eylesün aşkun alsun benden biçareyü
ademü evvelünden erem küntü kenzün sırrına faş etmeyüm olayum Hakka sevgülü
benliğidir kibrünün padişahu senün et aşkı mahfeyle ibni Ethem gibü ol Hakka onun kulu canü
***********
seyyidhadimsüleymanım kabe kavseynü ev ednayü Hakkelyakün dürür Arifübillaha
cilvegahüdür Hakkın aşıklarü akıtır çeşmün yaşünü sabru kararün iledür Yüce Allaha
cümleyü onsekizbün alemü bendeyü İNS...AN dadır kim İNSü tabi AN'a mazharüdür oldu İNSANü cana
Hızrayüdür süreyü kehfüde her anda bir şenü ile la mekanda ruhenü miracün edenü kulu asfiya...........

yazanseyyidMuhammedAlisüleymansoytürk

Süleyman Soytürk
Kayıt Tarihi : 24.11.2018 17:27:00
Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.

Bu şiire henüz hiç kimse yorum yapmadı. İlk yorum yapan sen ol!