Artin Kemaller! Şiiri - Ali Koç Elegeçmez

Ali Koç Elegeçmez
915

ŞİİR


10

TAKİPÇİ

Artin Kemaller!

Her çağda ve her toplumda , şahsi çıkarlar-
larını toplumun çıkarlarından üstünde tu-
tan sefil ruhlu insanlara rastlanır.Bu tür in-
sanlar, böyle davranmayı uyanıklık olarak
gördüklerinden, bu şekilde yaşamaktan u-
tanç duymazlar.Ruhlarını, kişisel çıkarlarına
ipotek etmiş olan bu tipler , kolay yollardan
yaşamayı bir yaşama biçimi haline getirdik-
lerinden çoğu kez yaşadıkları topluma iha-
net ettiklerinin farkında bile olmazlar ya da
öyle görünmek işlerine gelir..
Örneğin ; işgâl yıllarında, Türk Kuvvetleri’nin,
KARS’I Ermenilerden geri almasını eleştiren
makalesinden ötürü HALKIN, bir Ermeni ismi
olan “ARTİN” lâkabını taktığı ve bu nedenle
ARTİN KEMAL olarak anılmaya başlanan ga-
zeteci ALİ KEMAL, sultan Vahidettin’in göre-
ve getirdiği sadrazam Damat Ferit, Şeyhülis-
lam Dürrüzâde Abdullah Efendi, Adliye Baka-
nı Ali Rüştü Efendi ve İskilipli Atıf Hoca gibi
kişiler bu tiplerden bazılarıdır.. Gönül gözü ,
yaşamakta olduğu İstanbul’un işgal altında
olduğunu, Yunanlıların yaşadığı topraklara
saldırdığını göremeyecek kadar körelmiş ,
yüreği betonlaşmış olan Ali Kemal, bir gün
İSTANBUL’daki Peyami Sabah Gazetesi’nin
geniş odasında oturan kelli felli dostlarına:
“ANKARA’dakiler yine köpürecekler…
Haydutların işi gücü savaş.Siyasetten zerre
kadar anladıkları yok..Elerinde derme-çat-
ma bir ordu, bir kaç tane de düzme kahra-
man, dövüşüp duruyorlar.0smanlı hükümeti
ölçmüş biçmiş, uygun görmüş,SEVR Antlaş-
masını imzalamış..Size ne a zırzoplar! Bey-
hude yere kan dökmenin âlemi var mı? “der
ve devam eder: “Öğrendiğime göre Londra’-
da, çocuk gibi “İzmir’i isteriz”, “Edirne’yi iste-
riz”, “Adana’yı isteriz”, hatta “tam istiklâl is-
teriz” diye tutturmuşlar..” deyince, oturanlar-
dan biri haykırır:……“ÇILGIN BUNLAR!”
Bu haykırış ARTİN KEMAL’in hoşuna gider
ve ekler: “Tabii canım!..Çılgın olmasalar, Cİ-
HAN SAVAŞI’nı biz kazanmışız gibi koskoca
LlOYD GEORGE’a barış şartlarını dikte ettir-
meye yeltenirler miydi? Ne demiş Arap:
“Galibin dediği olur..İşte bu kadar..
Bu kavrayışta, bu bilgide, bu çapta adamlar,
değil devleti, ufak bir aşireti bile idare ede-
mezler..Edebilseler ,Yunan 0rdusu şimdi Es-
kişehir Yolu’nda olur muydu? “ Diyerek, ta-
rihteki yerini belirler..
Bu olaydan daha önce sadrazam DAMAT FE-
RİT, Şeyhülislâm Dürrizade Abdüllah Efendi’
ye verdirdiği ;“Padişahın izni olmadan işgal-
cilere karşı duranları, asker ve para topla-
yanları tek tek veya topluca öldürmek, dinin
gereği ve görevidir…Milliyetçileri öldürenler
gazi sayılır, bu yolda ölenler şehit” fetvaları-
nı, İngiliz ve Yunan uçaklarıyla Anadolu^ya
attırır, işbirlikçi gazetelerde yayımlattırır
ve Hürriyet ve İtilâf Partisi’nin adamlarına
dağıttırır.Damat Ferit Hükümeti’nin Adliye
Bakanı Ali Rüştü Efendi, Yunan 0rdusu’nun
başarısı için dua edilmesini ister.Trakya, Ba-
lıkesir,Bursa ve Uşak’ın Yunanlılarca işgal
edilmesini “Yunan 0rdusu’nun ilerlemesi
programımıza uygundur” diyerek, işgâl edil-
meyen illeri de KURTARILMAMIŞ İLLER ola-
rak tanımlar..Bu kadarla kalmaz, İSTANBUL
HÜKÜMETİ, bir devlet için dünyanın en ağır
ve hazırlayanlar için bile utanç vesilesi olan ,
bir milleti tarih sahnesinden silme şartları-
nı içeren SEVR ANTLAŞMASI’nı kabul ve im-
za eder..Ancak yeterli paranın , askerin, cep-
hanenin olmadığı günlerde olaylar, emper-
yalistlerin ve onlara güvenenlerin ve man-
dacıların arzuladığı gibi değil, Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün önderliğindeki milli kuvvet-
lerin zaferiyle sonuçlanır…ve gün gelir ,bü-
yük komutan ve Balıkesir milletvekili Kazım
Özalp ile yarbay Salih 0murtak’ın bulundu-
ğu Genel Kurmay Binası ile Celalettin Arif
Bey ile Mustafa Necati Bey’in içinde bulun-
duğu TBMM Binaları, batı cephesi komutanı
İSMET İNÖNÜ’den gelen telgraf haberi üze-
rine, görülmemiş sevinç çığlıkları ile çınlar…
“Heyyy!…Zafer biziiiim!...Kazandıııık!......
………………………Yunanlılar çekiliyoooor!.”
Ve bunların arkasından, Yunan 0rduları yal-
nız çekilmekle kalmaz, Atatürk’ün kurduğu
Türk Orduları’nın , 30 Ağustos BÜYÜK TAAR-
RUZUYLA denize dökülürler.Bu zafer”Avru-
pa ile başa çıkmayı , yüzyıllardan beri Asya’-
nın hangi kavmi başarabildi ki biz başarabi-
lelim “ diyen ARTİN KEMAL’’e, “ M.Kemal,
Yunan 0rdusu’nun hızlı bir taarruzuna bir da-
kika bile dayanamaz” diyen Çerkes Ethem’e
ve bütün emperyal güçlere bir cevap olur..
Ardından, Egemenliği kayıtsız -şartsız mille-
tin eline veren CUMHURİYET rejimi kabul
edilir..ve yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti ,
kuruluşunu, LOZAN’da yedi düvele onaylat-
tırır….Demem şudur ki ;
“Yunan 0rdusu Mustafa Kemal’i yenecektir.
Öyle sanıyorum ki, bir kaç gün sonra, şu asi
Mustafa Kemal ile birlikte Türkiye sorunu
tarihe gömülecektir.”diyen İngiliz başbakanı
Ll0YD GE0RGE’u..“Bütün cihanın kuvvetine
karşı milli bir hareket yaratmak….Ne çocuk-
ça bir hayal!..”diye yazan TİMES gazetesini
anlarım da ; Bir patırdı, bir gürültü,beyana-
meler, telgraflar..Sanki bir şeyler oluyor, bir
şeyler olacak..Ayol, şuracıkta her işimiz, her
kuvvetimiz meydanda..Dört tarafımız açık..
Dünya vaziyetimizi biliyor..Hülyanın ,blöfün
sırası mı?Hangi teşkilât, hangi kuvvet,hangi
kahraman? Hülyanın bu derecesine ,uydur-
masyonun bu şekline ben de dayanamaya-
cağım..Bari kavuklu gibi ben de sorayım.
-Kuzum Mustafa , sen deli misin? Diyen Re-
fk Halit Karay'ı, Damat Ferit'i,Adliye Bakanı
Ali Rüştü Efend'yii,Şeyhülislam Dürrzizade
Abdullâh Efendi'yi ,Artin lâkaplı ALİ KEMAL
ve İskilipli Atıf Hoca gibi memleket çocuk-
larının , vatanı işgal eden işgalci orduları
yurttan def etme mücadelesi veren Mus-
tafa Kemal ve arkadaşlarına neden karşı
çıktıklarını bir türlü anlayamam!…
Son sözüm şu olsun: Hiç kimsenin kuşkusu
olmasın ki, “geldikleri gibi giderler! “ diye-
cek yüreklilikte, ileri görüşlü, öz güveni yük-
sek, bağımsız yaşamaya aşık ve hâkimiyeti
kayıtsız-şartsız milletin eline veren evlâtlar
yetiştiren bu kâdim Türk Milleti, bağımsız
yaşamayı ve cumhuriyeti sonsuza dek sür-
dürecektir.
Bilgi Yayınevi’nin 456.baskısını yaptığı ,de-
ğerli yazar merhum TURGUT ÖZAKMAN’ın
“ŞU ÇILGIN TÜRKLER “ kitabından aktardı-
ğım bu tarihi sahneleri Mustafa Kemal Ata-
türk’ün yolunda olanların dikkatine sunmak
istedim
Bunları bildiğinizi biliyorum ama bir kez da-
.......................ha okumakta ne zarar var ki?
En derin saygılarımla !

Ali Koç Elegeçmez
Kayıt Tarihi : 23.2.2021 15:38:00
Şiiri Değerlendir
Hikayesi:


"Hiç ders alınsa idi, tarih tekerrür mü ederdi?"

Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.

Bu şiire henüz hiç kimse yorum yapmadı. İlk yorum yapan sen ol!