Allâhü Te'âlâ'nın Va'zettiği Mübârek Har ...

Mehmet İslami
855

ŞİİR


5

TAKİPÇİ

Allâhü Te'âlâ'nın Va'zettiği Mübârek Harfler

Yüz odalı Dört kattır
Yaptığım ev YÂSÎN’den
Çatısı semâvâttır
Tenvirâtı Şems’inden

E lif dedim el ettim
L eylâ diye gel ettim
İ smini ezberlettim
F elâk nas künyesinden

Dîn-i İSLÂM’ın başı
Şeriat; mihenk taşı
Cennetteki duruşu
Îlmi cemcemesinden

B ir cim’ini velîden
E rvahı ezeliden

Kulluğumu bildim ben
Fatıma’dan Ali’den
İslâmiyetle gelen
Resûl sülâlesinden

T ereddüt yok izinde
E bî ceddi tozunda

Birdir birliğinde tek
Salâhiyetinde pek
Küfrî hezeyanı çek
Kürrei arz yüzünden

S emâvattan zeminde
E vvelin evvelinde

Dünyanın göbeğinde
Câhiliye devrinde
Âlemin her yerinde
Vuruyor can evinden

C iğere soktu hançer
İ çimden yollar geçer
M erâktayım seraser

Kan akıyorken eser
Akarken canı keser
İkrâm olunan kevser
Mûin Meşveretinden

H arç; gözümün yaşları
A rşta arkadaşları

Küfrün lain başları
Müzevür gardaşları
Nemrudun ataşları
İbrâhim servetinden

H ımar bile tiksinir
I hlayan şey yeksinir

Ömür uzundur derken
Vakitle eğlenirken
Çukurda silkinirken
Haz alır bünyesinden

D ünyanında var sonu
A llâh bildirir bunu
L ivâil hamd sancağı

Beni tanıyın diye
Yaratmış iken niye
Zıdlanış biteviye
İlm ü hikâyetinden

Z elzeleler kükredi
E vvelâ Allâh dedi
L ü’lüil mercan gibi

İzhâr etti derinden
Küfrün her düvelinden
Âsîlik evvelinden
Esrâr ruhiyetinden

R ivâveti odur ki:
I srar eylemekteki

Sebebi vardır bilen
Hepsi Âdem’den gelen
Kâfiri dost edinen
O cibilliyetinden

Z aman fitnetüz zaman
E demem zûlme eman

Azrail âsî, yaman
Tutunca vermez aman
Afakı saran duman
Küfürdür temelinden

S ürünün karşısından
İ çme namert tasından
N emrudun kafasından

A lıştığı vehimler
S ebebi lâin cinler
Y alnız nefsini dinler
A klın nedâmetinden

Ş uara’dır minberi
I sıtılandan beri
N ehri nilden ileri

Geçirmez hikmetinden
Yokken, asaletinden
Ürküyor kesretinden
Feth-i Yâ Hâyy, sesinden

S uriye özde yurdum
A kılsızları gördüm
D üşmanı kovuyordum

Şimşek çakar aniden
Sarsar durur yeniden
Küfrânı nimet eden
Mahlûka öfkesinden

D urun dediğim anda
 lem aynı zamanda
T elâfisiz cihanda

Cinni vardı ilk anda
Bizi geçti isyânda
Yâ Hak dedi, cihânda
Şüheda cümlesinden

T ürkün şecaâtinden
I zdırap külfetinden

Yerle yeksan oldular
Çukurlara doldular
Liyâkatin buldular
Ebcedi kâffesinden

Z or gören kefereler
I slık çalan fareler

Yağ biten kandil söner
Her şey aslına döner
İsyânkârdaki hüner
Ahmaklar zümresinden

A raplar aynıları
Y ardakçı beyin yarı
N ûr değil nârdır yeri

M escidimizde bugün
E diyor yahud düğün
S erteserdir öldüğün
C an acıyınca döğün
İ şte bak yerin,göğün
D uâsıdır gördüğün
İ nler lânetle, öğün

Ğ ufraneke dedik biz
A llâh’ıma aidiz
Y aratana kul naciz
N ûr zâtı ref’etinden

A rap’a fitne saçar
K raliçe don biçer
S uriyeden de kaçar
A Be De şirretinden

F azîlet nihâyetsiz
E rmiş olunmaz dertsiz?

Ücretsizdir ni’meti
Bilmiyorki nekbeti
Yiğitdir, şecâati
Nişanı kısbetinden

L âââ ilâhe illâllâh
 lemde arzum vallâh
M uhammed resûlallâh

Hikmeti Hûda için
Nekbetten cüdâ için
Fahşaya; vedâ için
Kalkmaz; seccâdesinden

M uhabbet deryâsının
Î çindeki kısmının
M ülâyemet faslının

Mizân terazisinin
Tevazu kefesinin
Zikir eden sesinin
İnceden incesinden

N ûhun sefinesinde
Û lûl ebrarcesinde
N eden hengâmesinde;

Münkir,müşrik,münâfık
Bir birine muvafık
Domuz ile tevâfûk
Pisler necâsetinden

V uslat âşkın Bânisi
A llâh Kerîm gânisi
V efâtlıdır fânisi

Doğum ölüm demektir
Gitmek için gelmektir
Kendisini bilmektir
Mevcûdat kâffesinden

H ecesi Elemtere
E limi sürdüm yere

Şu gürleyen göklere
Bak titreye, titreye
Çakınca şimşeklere
Ra’dın’ velvelesinden

L â’ya İllallâh derim
 zâmdır Allâh Kerîm
M evlâm seni isterim
E lestteki ikrârım
L eylâ değil şiârım
İ lâhi sensin yârım
F eyzin bereketinden

İhânet edenleri
Koya bir kemik deri
Bunlar kansız serseri
Sakın felâketinden

Y erimi sen yerettin
E srarınla yâr ettin

İ zzeti iffetinden
L ânın feragâtinden
A bde şefâatinden
H allaç ferasetinden
İ câbetsizler var ya
K avuştura bahara
Ü mmet edince yâra
M ülk-Tebârekesinden

M eleklerle bezettin
İ mtihan çün var ettin
S afiyyet zerresinden
L ebbeyk Hak sedasından
 czin şeceresinden
M ükedder hücresinden
İ SLÂMİ cezbesinden

11 Aralık 2019 Çarşanba

Mehmet İslami
Kayıt Tarihi : 11.12.2019 12:53:00
Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.

Bu şiire henüz hiç kimse yorum yapmadı. İlk yorum yapan sen ol!