Antoloji.com

Uyan Ey Gözlerim Şiiri - Sultan III. Murad

Şiir
Antoloji.com Şiir Nedir? c Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
Sultan III. Murad Popülerlik=5/5
Bu nedir? 
Hayatı  Şiirleri  Forum  İstatistikler  Zevkler 
 << Önceki ŞiirSultan III. Murad ŞiirleriSonraki Şiir >> 
Uyan Ey Gözlerim

uyan ey gözlerim gafletten uyan
uyan uykusu çok gözlerim uyan
azrail’in kastı canadır inan
uyan ey gözlerim gafletten uyan
uyan uykusu çok gözlerim uyan

seherde uyanırlar cümle kuşlar
dill-u dillerince tesbihe başlar
tevhid eyler dağlar, taşlar, ağaçlar
uyan ey gözlerim gafletten uyan
uyan uykusu çok gözlerim uyan

semâvâtın kapıların açarlar
mü’minlere rahmet suyun saçarlar
seherde kalkana hülle biçerler
uyan ey gözlerim gafletten uyan
uyan uykusu çok gözlerim uyan

bu dünya fanidir sakın aldanma
mağrur olup tac-u tahta dayanma
yedi iklim benim deyu güvenme
uyan ey gözlerim gafletten uyan
uyan uykusu çok gözlerim uyan

benim, murad kulun, suçumu affet
suçum bağışlayıp günahım ref’et
rasûl’ün sancağı dibinde haşret
uyan ey gözlerim gafletten uyan
uyan uykusu çok gözlerim uyan
 

 
SİZCE BU ŞİİR NE HAKKINDA Şiiri Etiketleyin Nedir?


(c) Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir. Uyan Ey Gözlerim adlı şiirde hata varsa lütfen buraya tıklayarak bize bildiriniz..
 
 
 
 
Bu şiiri Antolojim'e ekleyeceğim
Bu şiiri bir arkadaşıma göndereceğim
Şiire puan vereceğim

puan
7.9 10
(121 kişi)

 

yaz | oku

 

Facebook'ta
Bu Şiiri Paylaş
 

 << Önceki ŞiirSultan III. Murad ŞiirleriSonraki Şiir >> 
Uyan Ey Gözlerim Şiiri Hakkında;
Bu şiir ile ilgili düşüncenizi paylaşın:
 
Osman Tuğlu 1: Halide Hanım'ın sorusuna cevap, şiir orjinaldir, zaman içinde değişmemiş, noksan görülen bu şekliyle yazılmış. Tekke şiirine özenilmiş yazılırken, o devre göre basit Türkçe kullanılmış. Yunus Emre şiirinden ilhamla yazılmış, onun bir şiirine benzetilmeye çalışılmış. Yunus'un şiiri şu; Ömür bahçesinin gülü solmadan Uyan ey gözlerim gafletten uyan Ecel bir gün bize gelip çatmadan Uyan ey gözlerim gafletten uyan Nice gaflet ile mağrur olursun Kervan geçer gider yolda kalırsın Billahi sonra çok pişman olursun Uyan ey gözlerim gafletten uyan Kaba döşekte yatma döne döne Mağrur olup uyuma kana kana İletirler seni karanlık Şar’a Uyan ey gözlerim gafletten uyan Derviş YUNUS söyler sözün tutulmaz Senin kumaşın şol yerde satılmaz Böyle yatmak ile Hak’ka varılmaz Uyan ey gözlerim gafletten uyan İlginç değil mi?

61 person liked.
11 person did not like.
kanra545: Sultanların Şiiri / Şiirlerin Sultanı / Dr. Ali FUAT - ŞÂİR OSMANLI SULTANLARI Osmanlı hânedanı, diğer pek çok hânedandan farklı olarak tarih sahnesinde sanatkâr mizaçlı sultanlarıyla yer almıştır. İyi bir eğitimden geçen Osmanlı şehzadeleri ve sultanları, daha ziyade mûsikîye ve şiire ilgi göstermişlerdir. Osmanlı sarayının diğer Türk devletlerinde de olduğu gibi, sanatçıları ve ilim adamlarını desteklemesi, kültür ve sanat hayatını canlı tutmuştur. Osmanlı padişah, şehzâde, sultan ve diğer hânedan mensupları birçok sanat faaliyetini destekleyerek ve sanatkârları himâye ederek bu hususta adeta birbirleriyle yarışmışlardır. Daha Anadolu Beylikleri döneminde, beyler arasında bir yarışa dönüşen himâye, teşvik ve takdir anlayışı, aynı nitelikte Osmanlı sarayında da devam etmiştir. Osmanlı sultanları devrin ünlü şairleriyle dostluklar kurmuş ve şiir sohbetlerinde bulunmuşlardır. Daha ilk öğrenimleri sırasında kuvvetli bir dil ve edebiyat eğitimi alan sultanlardan pek çoğu şiir yazmış, bir kısmı da divân tertip edecek kadar şâirlik vasıflarını ön plâna çıkarmışlardır. Osmanlı sultanlarının şiirlerinde dinî ve tasavvufî muhtevâ önemli bir yer tutmaktadır. Esasen Osmanlı sultanlarından pek çoğu tekke âdâbı içerisinde yetişmiştir. Bu bakımdan hemen hemen bütün Osmanlı Sultanlarının mutlaka bir tekke veya tasavvuf çevresiyle irtibatlı olduğu söylenebilir. Daha başlangıçta Şeyh Edebalı ile Osman Bey, Geyikli Baba ile Orhan Bey arasındaki manevî yakınlık, II. Murâd'ın Bayramîlere ilgisiyle daha geniş bir sosyal muhtevâ kazanmıştır. Fatih Sultan Mehmed'in Akşemseddin'le ve III. Mehmed'in Halvetî Şeyhi Şemsettin Sivâsî'yle yakınlığı da bu münasebetlerin önemli örneklerindendir. Osmanlı padişahları arasında ilk şiir söyleyen II. Murâd'tır. Murâdî mahlasıyla şiirler yazan II. Murâd hakkında Tezkireci Latîfî şunları söylemektedir: 'Her ne kadar kendileri nadiren şiir söylerse de saltanatı süresince şiir ileri seviyede rağbet buldu. Rivayet edilir ki haftada iki gün şair ve bilginleri toplayıp dikkat ve iltifatla, baştan sona dinler, tartışmayı başlatmak için de her hafta her konu için tartışmacılar tayin edermiş.' (İsen, 1990:68) Güzel sanatların çeşitli dallarıyla ilgilenen Fatih Sultan Mehmed (1432-1481) de özellikle resme, şiire ve müziğe büyük önem vermiştir. Fatih, Avnî mahlasıyla şiirler yazmıştır. Fatih'in şiirlerinde Şeyhî ve Ahmed Paşa'nın etkisi görülür. Fatih'in şiirlerinde ön plâna çıkan en önemli husus, derin bir lirizm ve samimiyettir. Nitekim sultan şâir, hükümdarlığının mânâsını, iç âlemindeki muhasebesini de yansıtarak şöyle ortaya koymaktadır: İmtisâl-i câhidû fi'llâh olupdur niyyetim Dîn-i İslâm'ın mücerred gayretidir gayretim Fazl-ı Hakk u himmet-i cünd-i ricâullâh ile Ehl-i küfri ser-te-ser kahr eylemekdir niyyetim Enbiyâ vü evliyâya istinâdım var benim Lütf-ı Hak'dandır hemân ümmîd-i feth ü nusretim Nefs ü mâl ile n'ola kılsam cihânda ictihâd Hamdüli'llâh var gazâya sad hezârân rağbetim Ey Mehemmed mu'cizât-ı Ahmed-i Muhtâr ile Umaram gâlib ola a'dâ-yı dîne devletim (Aymutlu, 1959:140) Fatih'in hâlefi II. Bayezid (1448-1512) de âlim ve sanatkâr bir sultandır. Adnî mahlasıyla şiirler yazan ve bir 'Divân' tertip eden II. Bayezid, Türkçe'nin Çağatay lehçesini ve Uygur harflerini de bilirdi. Adnî Divânı, aynı zamanda Osmanlı padişahları tarafından tertip edilen ilk mürettep divandır. Ünlü İranlı şâir Molla Câmî'ye her yıl bin filori gönderdiği bilinen II. Bayezid, Zenbilli Ali Efendi, Molla Latifî, Sâdî Çelebi, Müeyyedzâde Abdurrahman, Necâtî, Ahmed Paşa, Ca'fer Çelebi, Sâfî, Behiştî ve Zâtî gibi devrin ünlü âlim ve sanatkârlarını desteklemiştir. Bayezid, dinî muhtevalı şiirlerinde oldukça coşkulu ve samimidir: Hudâyâ Hudâlık sana yaraşır Nitekim gedâlık bana yaraşır Çü sensin penâhı cihân halkının Kamudan sana ilticâ yaraşır Şeh oldur ki kulluğun etti senin Kulun olmayan şeh gedâ yaraşır Şu dil kim marîz-i gamındır senin Ana zikrin ile şifâ yaraşır Şu kim dürr-i gufrânın almak diler der-i gamın bahrine âşnâ yaraşır Eğerçi ki isyânımız çok durur Sözümüz yine Rabbenâ yaraşır Ne ümmîd ü ne bîmdür işimiz Hemân bize havf ü recâ yaraşır Eğer adl ile sorarsan Adlî'yi Ukûbettir ana sezâ yaraşır Ben ettim anı ki bana yaraşır Sen eyle anı kim sana yaraşır Şu günde ki hiç çâresi kalmaya Ana çâre-res Mustafâ yaraşır (Divân-ı Adlî, Millet Ktb., nr: 274, vr.1b) Kardeşi Cem Sultan'la saltanat mücadelesine girişen ve uzun süre bu gâileyle uğraşan II. Bayezid'in Cem Sultan'la manzum mektuplaşmaları da bilinmektedir. Bayezid'in oğlu olan ve 'Harîmî' mahlasıyla şiirler yazan Şehzâde Korkut (1470-1512), Klâsik edebiyatımızın şekil ve muhtevasını iyi bilen sultan şairlerdendir. Şehzâde Korkut'un şiirleri yakın zamanda yayımlanmıştır. Sultan şâirler arasında şiirlerinde şahsî duygularını ifade etmede en başarılı sayılan şair, hiç şüphe yok ki Cem Sultân (1459-1495)'dır. Şiir ve edebiyatla çok küçük yaşlardan beri meşgul olmuş bir şehzâde olan Cem'in çevresinde, adına 'Cem şâirleri' denen bir grup şâir bulunmuştur. Cem Sadisi, Haydar Bey, Sehâî, Kandî, Şâhidî gibi dönemin ünlü şairlerinden oluşan bu gruptan bazı şâirler, Cem'i gurbette de yalnız bırakmamışlardır. Cem Sultan, şiirlerinde yaşadığı sıkıntıları, oldukça duygulu bir anlatımla dile getirir: Bu gurbet câna gâyet kâr kıldı Ki âlemden beni bî-zâr kıldı Ne kılam gerdiğ-i eyyâm beni Belâ vü derd ile bîmâr kıldı Ne nahs olur aceb bu tâli'im kim Beni âlem içinde zâr kıldı Gülistân yerine ni'me'l-bedeldir Felek yerimi ğimdi hâr kıldı Görün gerdûn-ı dûnun himmetini Bu gurbetde Cem'i bîmâr kıldı (Ersoylu, 1989:233) Cem Sultân şiirlerinde, daha ziyade vatan hasretini, aşk, tabiat, dinî ve tasavvufî konuları işlemiştir. Şairin geniş kültürü, şiir bilgisi, hassasiyeti, onun şiirlerine, zengin bir muhtevayla birlikte güçlü bir dış yapı da kazandırmıştır. Cem Sultan'ın Türkçe Divânı'nın birçok baskısı bulunmaktadır. Osmanlı Devleti'nin büyük hünkârlarından Yavuz Sultan Selim (1470-1520), Farsça'yı çok iyi bilen ve bir Farsça Dîvân tertip edecek derecede bu dilde şiirler yazabilen bir sanatçıdır. Yavuz, Arapça şiirler de yazmıştır. Felsefe, edebiyat, matematik ve dinî ilimler konusunda geniş bilgi sahibi olan Yavuz Sultan Selim'in Türkçe şiirler yazdığı söylense de bunda kesinlik yoktur. Solak-zâde Tarihi'nde onun Türkçe şiirler de yazdığına dair şu bilgiler verilmektedir: 'Hayatları boyunca, Türkçe şiir söylemediğini tarihçiler kaydetmişlerdir. Amma bazılarının rivâyetine göre -aşağıdaki- beyit kendilerinden sâdır olmuştur. (...) Çaldıran sahrasında Şah İsmail ile karşılıklı saflar bağladığında, onu bozduktan sonra arkasından takip etmek istemesine yeniçeri taifesi mâni olmuş idi. İster istemez, kendilerini geri döndürmüşlerdi. Bu beyti ise orada söyledikleri sâbit olmuştur:Cihânın gerçi nûş ettim yedi tasından geçen zehrin Velâkin zehr-i katilden beter buldum meğer kahrin (Çabuk, 1989:96) Yavuz Sultan Selim'e atfedilen şu şiir de onun karakter çizgilerini yansıtmaktadır: Merdüm-i dîdeme bilmem ne füsun etdi felek Giryemi kıldı füzûn eşkimi hûn etdi felek Şîrler pençe-i kahrımda olurken lerzân Beni bir gözleri âhûya zebûn etdi felek (İsen, Bilkan,1996:117) Osmanlı sultanları arasında en çok şiir yazan sultan şâir unvanına sahip olan Kanunî Sultan Süleyman, şiirlerinde Muhibbî, Meftûnî ve Âcizi mahlaslarını kullanmıştır. Kanûnî Sultan Süleyman, biri Farsça olmak üzere iki Divân sahibidir. Muhibbî Divânı'nda 2799 gazel bulunmaktadır. Şiirlerinin toplamı 15935 beyite ulaşmaktadır. Bu haliyle o, aynı zamanda Divan edebiyatının en hacimli divânını kaleme alan şairdir. Kanunî Sultan Süleyman devrinde Bâkî, Zâtî, Hayâlî ve Fuzûlî gibi büyük şairler yetişmiş ve bu şâirlerin birçoğu Sultanın yakın ilgisine ve himayesine mazhar olmuştur. Muhibbî, dönemindeki şâirleriyle mukayese edildiğinde hiç de küçümsenmeyecek bir sanatkâr olarak karşımıza çıkar. Bilhassa Divan şiirinin zirveleri kabul edilen XVI. yüzyıl şâirleriyle aynı sanat ikliminde at koşturması ve ortaya koyduğu eserlerin, bu yüzyılın ulaştığı estetik seviyeye uygunluğu, onun devlet idaresinde olduğu kadar, şiir alanındaki başarısını da ortaya koymaktadır. Muhibbî'nin matla beyti dilden dile dolaşan şu ünlü gazeli, onun dünya saltanatı karşısındaki lakayt tavrını ve tasavvufa meylini de yansıtmaktadır: Halk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi Saltanat dedikleri ancak cihân gavgâsıdır Olmaya baht ü sa'âdet dünyede vahdet gibi Ko bu ıyş u işreti çün kim fenâdır âkibet Yâr-ı bâkî ister isen olmaya tâ'at gibi Ola kumlar sagışınca ömrüne hadd ü aded Gelmeye bu şîşe-i çarh içre bir sâ'at gibi Ger huzûr etmek dilersen ey Muhibbî fârig ol Olmaya vahdet cihânda kûşe-i uzlet gibi (Ak, 1987: 763) Kanunî'nin şehzâdeleri olan Mustafa, Bayezid, Selim ve Cihangir de şiirler yazmışlardır. Çok iyi bir eğitim gören bu şehzâdelerin her biri talihsizlikler neticesinde Kanunî'nin gözleri önünde yok olup gitmişlerdir. Bunlardan bilhassa Şâhî mahlasıyla şiirler yazan Şehzâde Bayezid (1527-1562) ile Kanunî arasında cereyan eden manzum mektuplaşmalar gerek Osmanlı tarihi, gerekse Divan şiiri açısından türünün orijinal örnekleridir. İran'a sığınan Bayezid, babasına şöyle seslenmektedir: Ey serâser âleme sultân Süleymânum baba Tende cânum cânumun içinde cânânum baba Bâyezidine kıyar mısun benüm cânum baba Bî-günâhım Hak bilür devletlü sultânum baba Enbiyâ ser-defteri ya'ni ki Âdem hakkıçün Hem dahi Mûsî ile Îsî-i Meryem hakkıçün Kâinâtın serveri ol Ruh-ı a'zam hakkıçün Bî-günâhım Hak bilür devletlü sultânum baba Sanki Mecnûnum bana dağlar başı oldu durak Ayrılup bi'l-cümle mâl ü mülkden düştüm ırâk Dökerüm göz yaşını vâ-hasretâ dâd el-firâk Bî-günâhum Hak bilür devletlü sultânum baba Kim sana arz eyleye hâlüm eyâ şâh-ı kerîm Anadan kardaşlarumdan ayrılup kaldım yetîm Yok benüm bir zerre isyânum sana Hakdur alîm Bî-günâhum Hak bilür devletlü sultânum baba Bir nice ma'sûmum olduğun şehâ bilmez misün Anlarun kanuna girmekden hazer kılmaz mısun Yoksa ben kulunla Hak dergâhına varmaz mısun Bî-günâhım Hak bilür devletlü sultânum baba Tutalum iki elim baştan başa kanda ola Bu meseldür söylenür kim kul günâh itse n'ola Bâyezîd'ün suçunı bağışla kıyma bu kula Bî-günâhım Hak bilür devletlü sultânum baba (Ak, 1987: 5-6) Kanunî de yazdığı bir murabba ile 'isyankâr şehzâde'ye cevap verir. Her iki şiir de lirizm ve samimiyet bakımından birbirinden güzeldir. Kanunî'nin âdeta bir şiir imtihanına tâbi tutulduğu hissiyle, oğlunun şiirine aynı vezin ve üslup içerisinde cevap vermesi dikkat çekicidir: Ey dem-â-dem mazhar-ı tuğyân u isyânım oğul Takmayan boynuna hergiz tavk-ı fermânım oğul Ben kıyar mıydım sana ey Bâyezîd Hân'ım oğul Bî-günâhım deme bâri tevbe kıl cânım oğul Enbiyâ vü evliyâ ervâh-ı a'zam hakkiçün Nûh u İbrâhim ü Mûsâ İbni Meryem hakkiçün Hâtem-âsâr-ı nübüvvet Fahr-i Âlem hakkiçün Bî-günâhım deme bâri tevbe kıl cânım oğul Âdem adın etmeyen Mecnûna sahrâlar durak Kurb-i ta'atden kaçanlar dâ'imâ düşer ırak Ta'n değildir der isen Vâ hasretâ dârü'l-firâk Bî-günâhım deme bâri tevbe kıl cânım oğul Neş'et-i Hakdır nübüvvet râm olan olur kerîm Lâ-tekul üf kavlini inkâr eden kalır yetîm Tâ'ate isyâna alîmdür Hudâvend-i Kerîm Bî-günâhım deme bâri tevbe kıl cânım oğul Rahm ü şefkat zîb-i îmân olduğun bilmez misin? Ya dem-i ma'sûmu dökmeden hazer kılmaz mısın? Abd-i âzâd ile Hak dergâhına varmaz mısın Bî-günâhım deme bâri tevbe kıl cânım oğul Hak reâyâ-yı mutî'e râ'î etmişdir beni İsterim mağlûb edem agnâma zîb-i düşmeni Hâşe lillâh öldürürsem bî-günâh nâgâh seni Bî-günâhım deme bâri tevbe kıl cânım oğul Tutalım iki elin başdan başa kanda ola Çünki istiğfâr edersin biz de afv etsek n'ola Bâyezîdim suçunu bağışlarım gelsen yola Bî-günâhım deme bâri tevbe kıl cânım oğul (Ak, 1987 : 6-7) Osmanlı tahtında sekiz yıl oturan bir diğer sultan şair II. Selim (1524-1574)'dir. Alî, Sâmî, Hâtemî, Firâkî, Ferdî, Nigârî, Nihânî gibi dönemin şair, âlim ve musikişinâslarını koruyan II. Selim, Selimî mahlasıyla şiirler yazmıştır. Ancak II. Selim'in şiirleri oğlu III. Murad (1542-1595)'ınkiler kadar kuvvetli değildir. Murâdî mahlasıyla şiirler yazan III. Murad, Osmanlı şiir tarihinde en fazla gazel yazan şairlerdendir. III. Murad'ın Türkçe Divânı'nda 1566 gazel bulunmaktadır. Divanındaki mülemmâlar, şairin Türkçe'yle birlikte, Arapça ve Farsça'ya hâkimiyetini de göstermektedir. Sultan III. Murâd'ın Türkçe Divânı dışında, biri Arapça ve biri Farsça olmak üzere iki divânı daha vardır. Osmanlı padişahlarının en bilginlerinden sayılan III. Murad, Şeyhülislâm Mehmed Sâdeddîn Efendi, Bekaî Efendi, Şeyh Şücâ Efendi, Tiryakî Hasan Paşa gibi devrin ünlü hocaları tarafından yetiştirilmiştir. Murâdî'nin birçok şiirinde tasavvufa temayülünü görmek mümkündür: Bugün âşıkların esrârına âgâh olan gelsin Bu meydân-ı mahabbetde fenâ fi'llâh olan gelsin İki dünyâyı terk eden bu yola baş açık giden İşi dil-dâr şevkinden dem-â-dem âh olan gelsin Bu aşkın remzini fehm eyleyimez degme bir âkıl Bunu anlamağa derd ehline hem-râh olan gelsin Sana me'vâ yeter me'vâ yürü ta'n eyleme zâhid Bize iki cihândan dâmeni kütâh olan gelsin Bu râza ey Murâdî her kimesne olamaz mahrem Bu aşkın mülkine ey ser-be-ser şâh olan gelsin (Kırkkılıç, 1985:327) III. Murad'ın oğlu Sultan III. Mehmed (1566-1603) de şair olup Adnî mahlasıyla şiirler yazmıştır. Onun şiirlerinde de babasının şiirlerindeki tasavvufî birikimi görmek mümkündür. Şiirlerinde Bahtî mahlasını kullanmış olan I. Ahmed (1590-1617), Mevlevî olmakla beraber, Şeyh Üftâde müridlerinden olan ve Bayramiyye'nin Celvetî kolunun pîri ünlü mutasavvıf Aziz Mahmud Hüdâyî (1543-1628)'ye bağlı idi. Bu bağlılık, aynı zamanda her ikisi de şair olan I. Ahmed ile Hüdâyî'nin şiirlerine de yansımıştır. 'Aziz Mahmud Hüdâyî III. Murâd'ın vefatı üzerine: Yalan dünyaya aldanma ya hû Bu dernek dağılır divan eğlenmez İki kapılı bir viranedir bu Bunda konan göçer mihman eğlenmez Dörtlüğüyle başlayan bir şiir yazmıştır. I. Ahmed'in de Aziz Mahmud Hüdâyî'ye bağlılığı ve sevgisi birçok kaynakta zikredilmektedir. Padişah, bu bağlılığı: Varımı ben Hakka verdim gayri varım kalmadı Cümlesinden el çekip bes dü cihânım kalmadı (Kara, 1977 : 118) Matlaı ile başlayan şiirinde dile getirmiştir.' Münâcât, Ramazaniye, İdiyye, Mersiye, Tarih, Tahmis, Murabba, Şarkı, Na't, Gazel gibi şiirin hemen her şeklinde ve türünde örnekler vermiş olan I. Ahmed, bir kısmı bestelenerek tekkelerde okunan coşkulu şiirler yazmıştır. Onun şu münâcâtı en çok bilinen şiirlerindendir: Dil hânesi pür-nûr olur Envâr-ı zikrullah ile Iklîm-i ten ma'mur olur Mi'mâr-ı zikrullah ile Her müşkil iş âsân olur Derd-i dile dermân olur Cânın içinde cân olur Esrâr-ı zikrullâh ile Gamgîn gönüller şâd olur Dem-besteler âzâd olur Güm-geşteler irşâd olur Âsâr-ı zikrullah ile Zikr eyle Hakk'ı her nefes Allah bes bâkî heves Bes gayriden ümmîdi kes Tekrâr-ı zikrullah ile Gör ehl-i hâlin fırkasın Çâk etti ceyb-i hırkasın Devr eyle zikrin halkasın Pergâr-ı zikrullah ile Terk et cihân ârâyişin Nefsin gider âlâyişin Bu cân ü dil âsâyişin Efkâr-ı zikrullah ile Bahtî sana ikrâr eder Tevhîdini tekrâr eder Ihlâsını iş'âr eder Eş'âr-ı zikrullâh ile (Kayaalp, 1994 : 92) Osmanlı tahtının talihsiz sultanlarından olan II. Osman (1604-1622) da şairdir. Aziz Mahmud Hüdâyî'ye bağlı olan II. Osman, Fârisî mahlasıyla şiirler yazmıştır. II. Osman'ın gazel, murabba ve müfredlerden oluşan divanı Topkapı Sarayı Kütüphanesi'ndedir. Tahta henüz 11 yaşındayken çıkan IV. Murad (1612-1640) da 'Murâdî' mahlasıyla şiirler yazmıştır. IV. Murad, kendi devrinde yaşayan Şeyhülislâm Yahya, Nef'î, Nev'izâde Atayî, Ganizâde Nadirî, Azmizâde Hâletî, Cevrî gibi şairleri desteklemiştir. IV. Murad'ın, Hâfız Ahmed Paşa'nın Bağdad'ı muhasara ettiği halde, şehri almaya muvaffak olamaması karşısında, Paşa'ya olan öfkesini nazmen kaleme alması orijinal bir örnektir: Hâfızâ Bağdâd'a imdâd etmeğe er yok mudur Bizden istimdâd edersin sende asker yok mudur Düşmanı mât etmeğe ferzâneyim ben der idin Hasma karşı şimdi at oynatmağa yer yok mudur Gerçi lâf urmakta yoktur sana hem-pâ biliriz Lîk senden dâd alır bir dâd-güster yok mudur Merdlik davâ edersin bu muhanneslik nedir Havf edersin bari yanında dilâver yok mudur Râfizîler aldı Bağdâd'ı tekâsül eyledin Sana hasm olmaz mı Hazret rûz-ı mahşer yok mudur Bû Hanife şehrin ihmâlinle vîrân ettiler Senda âyâ gayret-i dîn-i peyamber yok mudur Bî-haberken saltanat ihsân eder Perverdigâr Yine Bağdâd'ı ihsân mukadder yok mudur Rüşvet ile cünd-i İslâm'ı perişân eyledin İşidilmez mi sanırsın bu haberler yok mudur Avn-i Hakla intikâm almağa a'dâdan meğer Bende-i dîn bir vezir-i dîn-perver yok mudur Bir Alî-sîret veziri şimdi serdâr eyledim Hızr peygamber mu'în olmaz mı rehber yok mudur Şimdi hâli mi kıyâs eylersin âyâ âlemi Ey Murâdî pâdişâh-ı heft kişver yok mudur İsen, Bilkan, 1996: 195) Osmanlı şiiri, devletteki sosyal ve siyasî çözülmenin aksine, sürekli bir gelişme ve yenilenme hâli yaşamıştır. Divan şiiri, XVI. yüzyılda en parlak dönemini yaşadıktan sonra, sosyal, siyasal ve ekonomik düşüşe zıt olarak, yeni ve farklı bir üsluplar içerisinde gelişmesini sürdürmüştür. Osmanlı sarayı, gerek Gerileme Dönemi'nin başladığı XVII. yüzyılda ve gerekse çözülmenin, artan gâileler ve ortaya çıkan sosyal buhranlarla iyice toplumu sardığı XVIII. yüzyılda, şiirin bu kendine has gelişmesinden bigâne kalmamıştır. Bu dönemde ard arda tahta çıkan IV. Mehmed (1642-1693), II. Ahmed (1643-1695), II. Mustafa (1664-1703), III. Ahmed (1673-1736), III. Mustafa (1717-1774) ve III. Selim (1761-1808) gibi sultanlar da şiir yazmışlardır. II. Ahmed mahlas olarak 'Ahmed' ismini tercih etmiştir. Sultan II. Mustafa,'İkbâlî', III. Ahmed 'Necîb' , III. Mustafa 'Cihângîr' ve III. Selim de 'İlhâmî' mahlaslarıyla şiirler yazmışlardır. III. Ahmed, aynı zamanda hattat idi. Topkapı Sarayı önünde yaptırdığı çeşmenin cephesine, şu tarihi bizzat kendisi yazmıştır: Târihi Sultân Ahmed'in cârî zebân-ı lüleden Aç Besmeleyle iç suyu Hân Ahmed'e eyle du'â (Aynur, Karateke, 1995:175) III. Ahmed, sarayın arz odası üzerindeki besmeleyi de bizzat kendisi yazmıştır. III. Ahmed devrinde İstanbul'da yapılan çeşmeler, şair ve hattat sultanın şehir mimarisine verdiği önemi de göstermektedir. Osmanlı padişahları, sadrazam, vezir ve devlet ricali saray, konak ve evlerini her türlü sanat etkinliklerine açarak sanatın gelişmesinde önemli rol oynamışlardır. Bu bakımdan, Osmanlı şiirinin gelişmesinde padişah ve diğer devlet ricalinin destekleriyle oluşturulmuş 'edebî muhitler'in önemi büyüktür. Necip mahlasıyla şiirler yazan III. Ahmed aynı zamanda, 'Lâle Devri' olarak anılan kültür ve sanat hareketinin de baş mimarı olmuştur. Nedîm gibi, Divân şiirinin usta sanatçılarından birinin yetişmesi, Lâle Devri'nin sanatçıya sunduğu imkânlar neticesinde gerçekleşmiştir. Osmanlı Devleti'nin musikişinas sultanlarından IV. Mehmed ve III. Selim'in besteleri bilinmektedir. Özellikle III. Selim'in 'Sûz-ı Dil-ârâ' makamını icâd ettiği, devrin ünlü şairi Şeyh Gâlib'le yakın dostluğu neticesinde, Galata Mevlevihanesi'ne sık sık giderek Gâlib'le şiir sohbetlerinde bulunduğu bilinmektedir. Şeyh Gâlib, bu dostluğun nişânesi olarak III. Selim için on kaside, yirmi altı tarih, bir terci' ve bir kısa mesnevi kaleme almıştır. III. Selim'in nakış yürük semai sûzidilârâ bestesi olan : 'Âb ü tâbıyla bu şeb hâneme cânân geliyor' bestesi ünlüdür. Bir padişahın, ümmi olduğu bilinen şair Mürekkepçi Enverî'nin şu beyitini de bestelemiş olması, Osmanlı sultanlarının engin sanat kültürünü ortaya koymaktadır: N'ideyim sahn-ı çemen seyrini cânânım yok Bir yanımca salınır serv-i hırâmânım yok III. Selim'in pek çok makamda 103 civarında beste yaptığı bilinmektedir. Padişahın yirmi eserinin güftesi, bizzat kendisinin yazdırdığı tek nüshası bilinen 'Güfte Mecmu'ası'nda bulunmaktadır. III. Selim'in Sûzidilârâ Yürük Semâî makamındaki bir diğer ünlü eseri de şu beyitle başlayan eseridir: Âb ü tâbile bu Şeb hâneme cânân geliyor Halvet ülfete bir Şem-i Şebistân geliyor III. Selim şiirlerinde çok samimi bir üslup kullanmaktadır. Onun Divân'ında, şiir serüvenini anlattığı şu şiiri, mütevazı şahsiyetini de yansıtmaktadır: Besmeleyle ettim ana ibtidâ Ya'ni mes'ûd ede Divânım Hudâ Gerçi eş'ârımda nükte yokdurur Hem fesahatta kusûrum çokdurur Anı ben görmedim üstâddan hem Hilâfım yok benim Allahu a'lem Ne Farsî okudum ben hod ne Tarzî Ne ta'lîm eyledim nazm-ı Hicâzî Ne Bûstân okudum ben ne Gülistân N'ola affeylese erbâb-ı 'irfân Bana ilhâm-ı Hak oldukda muhtâs Anınçün eyledim İlhâmî mahlâs Eden bu lutfu Mevlâ-yı kerîmdir Ezelden nâmımız Sultân Selim'dir Selîm ismi değil çün bana mahsûs Şi'irde etdim İlhâmî tahallüs III. Selim'in mizacını ve mütevazi şahsiyetini yansıtan bir diğer şiiri de 'saltanat' redifli gazelidir: Bâğ-ı âlem içre gerçi pek safâdır saltanat Vakf etsen bir kuru gavgâya câdır saltanat Bu zamânın devletiyle kimse mağrûr olmasın Kâm alırsan adl ile ol dem be-câdır saltanat Kesb eder mi vuslatın bin yılda bir âşık anun Meyl eder kim görse ammâ bî-vefâdır saltanat Kıl tefekkür ey gönül çerhin hele devrânını Geh safâ ise velî dâ'im cefâdır saltanat Bu cihânın devletine eyleme zerre tama' Pek sakın İlhâmî zirâ bî-vefâdır saltanat (İsen, Bilkan, 1996: 229) Osmanlı sultanlarından II. Mahmud (1784-1839) ve kızı Âdile Sultan'ın da sanatçı kişilikleri üzerinde durmak gerekmektedir. Hat ve musikî ile de uğraşan II. Mahmud, Adlî mahlasıyla şiirler yazmıştır. Mahur, Hicaz ve Hisarbuselik şarkıları bilinen II. Mahmud'un Hicaz Kalender bestesi şöyledir: Ebrûlerinin zahmı nihândır ciğerimde Gül ruhlerinin handeleri çeşm-i terimde Sevdâ-yı muhabbet esiyor şimdi serimde Takdîre ne çâre bu da varmış kaderimde II. Mahmud'un kızı Âdile Sultan, Osmanlı hânedanında Divan tertip etmiş yegâne kadın şairdir. Hece vezniyle de şiirler yazmış olan Âdile Sultan'ın şiirlerinde, Yunus Emre, Fuzûlî ve Şeyh Gâlip gibi şairlerin etkisi görülür: Bu gün meydân-ı aşk içre salâdır isteyen gelsin Geçip cân le hem başdan bu devrânı bilen gelsin Eğer kim cânına kıyan olur cânânınâ vâsıl Anınçün meclis-i tevhîde hep câna kıyan gelsin Visâl-i yâra tâlib zümre-i merdâna mhtâcdır Bu sözü fark eden insân-ı kâmil her zamân gelsin Bu gün al ders-i aşkı Âdile meydân-ı himmetde Zamândır ma'rifet tahsîline tâlib olan gelsin (Özdemir, 1996:426) Âdile Sultan'ın şiirleri, aynı zamanda Osmanlı ailesinin tarihine ışık tutan vesikalar niteliğindedir. Gerek babası, annesi gerekse kardeşleri hakkında yazdığı pek çok şiir, kendi aile çevresiyle ilgili önemli ipuçları taşımaktadır. Osmanlı Devleti'nin sanatkâr sultanlarından biri de II. Abdülhamîd (1842-1918)'dir. Onun şiir ve musikiyle ilgilendiği, gerek kendi hâtırâtında gerekse yakınlarının naklettiklerinde dile getirilmiştir. II. Abdülhamîd'in 1909'da tahttan indirilmesinden sonra yerine geçen Sultan Mehmed Reşâd (1844-1918)'ın Çanakkale zaferi üzerine yazdığı şiiri de Osmanlı sultanlarının şiir serüveni bakımdan önem taşımaktadır: Savlet etmişti Çanakkale'ye bahr ü berden Ehl-i İslâm'ın iki hasm-ı kavîsi birden Lâkin imdâd-ı İlâhî yetişip ordumuza Oldu her bir neferi kal'a-i pûlâd-beden Asker evlâdlarımın pîşgeh-i azminde Aczini eyledi idrâk nihâyet düşmen Kadr ü haysiyyet pâ-mâl olarak etti firâr Kalb-i İslâm'a nüfûz eylemeğe gelmiş iken Kaplanıp secde-i şükrâna Reşâd eyle du'â Mülk-İslâm'ı Hüdâ eyleye dâ'im me'men (İsen, Bilkan, 1996:251) Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülaziz (1830-1876), Batı müziğiyle ilgilenen ağabeyi Sultan Abdülmecid'in aksine, Türk müziğini tercih etmiştir. Ney üflemede de mâhir olan Sultan Abdülaziz'in besteleri arasında Şevkefzâ şarkı: 'Ey nevbahâr-ı hüsn ü ân' , Evcârâ şarkı: 'Ettiğinden utanmaz mısın', Muhayyer şarkı : 'Bî-huzurum nâle-i mürg-i dil-i dîvâneden', Hicaz sirto gibi sevilen eserler yer almaktadır. Osmanlı Devleti'nin son sultanı VI. Sultan Mehmed Vahîdeddîn (1861-1926) de sanatçı bir kişiliğe sahiptir. Kanunî ve bestekâr olan Vahîdeddîn'in bu yönü yakın zamana kadar teferruatıyla bilinmemekteydi. Vahîdeddîn'in bestelerini yayınlayan Murat Bardakçı, son Osmanlı padişahının bu hususiyetini de ortaya koymuştur. Vahîdeddîn'in çeşitli makamlarda toplam 41 beste yaptığı bilinmektedir. Son Osmanlının 8 Mart 1923'te Taif'te yegâh makamında bestelediği şu şarkı, onun içerisinde bulunduğu ruh hâlini de yansıtmaktadır: Hayli demdir ben cüdâyım lâne-i vîrâneden Düşümüşüm vahşet iline cümle-i cânâneden Aks-i sadâ bile gelmez nâle-i figâneden Kalmadı ümmîd ü kudret cism-i nâ-tuvâneden Âh yeter Allah'ım yeter ! Şuna insan dayanmaz Bunca mihen firkate hem ten ü cân dayanmaz (Bardakçı, 1997:10) Sultan Vahîdeddîn'in besteleri, sürgünde bulunduğu sıradaki yalnızlığını ve üzüntülerini de ortaya koymaktadır. Onun, güftesi Fuzûlî'ye ait olan şu Nihavend şarkısı, gurbetteki yalnızlık duygusuyla bestelenmiştir: Dost bî-pervâ bî-rahm devrân b'i-sükûn Derd çok hem-derd yok düşmen kavî tâlî' zebûn (...) Sultan Vahîdeddîn'in besteleri arasında dikkat çeken ana tema 'vatan hasreti'dir. Onun besteleri arasında bulunan ve muhtemelen güftesi de kendisine ait olan Sûzidil Şarkı, bu hasreti yansıtmaktadır: Felâket bâğını gezdim serseri Feryâd u zârımı duyan kalmamış Aradım o şâhin yiğit erleri Yattıkları yerde nişân kalmamış (Bardakçı, 1997:10) Osmanlı hânedanının son üyelerinin, Batı ile olan münasebetlerin kültür ve sanat alanlarında da yoğunlaşmasının neticesinde, daha ziyade Batı müziğiyle ilgilendikleri bilinmektedir. Büyük bir edebî geleneğin yozlaşarak 'aslî unsurlarını kaybetmesi', bir sonun başlangıcı olmuş ve Dede Efendi'nin de belirttiği gibi, 'artık bu oyunun tadı kalmamış'tır. KAYNAKLAR Ak, Coşkun, Muhibbî Divânı, Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ank. 1987 Aymutlu, Ahmet, Fatih ve Şiirleri, İst. 1959 Aynur, Hatice; Karateke Hakan T., III. Ahmed Devri İstanbul Çeşmeleri(1703- 1730), İst. Büyükşehir Bld., Yay., İst. 1995 Bardakçı, Murat, Sultanî Besteler, Pan Yay., İst. 1997 Çabuk, Vahid, Solakzâde Tarihi, II, Kültür Bak. Yay., Ankara 1989 Divân-ı Adlî, Millet Ktb., nr: 274 Divân-ı Avnî, Millet Ktb., Ali Emirî Ef., nr: 608 Divân-ı Bahtî, Millet Ktb., Ali Emirî Ef., nr: 53 Divân-ı İlhâmî, İÜ. Ktp., nr: 5526 Ersoylu, İ. Halil, Cem Sultan'ın Türkçe Divânı, TDK. Yay., Ank. 1989 İsen, Mustafa; Bilkan, Ali Fuat, Sultan Şairler, Akçağ Yay., Ank. 1996 İsen, Mustafa, Latifî Tezkiresi, Kültür Bak. Yay., Ankara 1990 Kara, Mustafa, Dinî hayat açısından Tekkeler ve Zaviyeler, Dergâh Yay., İst. 1977 Kayaalp, İsa, Sultan Ahmed ve Divânı, Hz. Akşemseddin Vakfı, İst. 1994 Kılıç, Filiz, 'Osmanlı Hânedanından Bir Şair : Şehzâde Korkud', Bilig, sayı : 2, 1996, s.203-220 Kırkkılıç, Ahmet, Sultan Üçüncü Murâd (Murâdî), Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Divânı'nın Tenkidli Metni, -basılmamış- doktora tezi, Erzurum 1985 Özdemir, Hikmet, Âdile Sultan Divânı, Kültür Bak. Yay., Ank. 1996 Üngör, Ethem Ruhi, 'Musikîşinas-Bestekâr Şehzâde ve Sultanlar', Musikî Mecmuası, sayı : 465, İst. 1999, s.48 İçindekiler Kategoriler Arama Tavsiye et Yayın ilkeleri Bağlantılar Hakkımızda Yağmur Dergisi Üç aylik Dil-Kültür ve Edebiyat Dergisi

23 person liked.
7 person did not like.
kanra545: başka bir sitede şiiraşağıdaki gibi yazılmış. Uyan Ey Gözlerim Sultan III. Murat Han bir sabah namazını kaçırmış. Üzüntüsünden Uyan Ey Gözlerim Gafletten Uyan'ı yazmış. Biz hergün kaçırıyoruz ama ne yazik ki o parçayı dinlemiyoruz bile? Uyan ey gözlerim gafletten uyan! Uyan uykusu çok gözlerim uyan Azrail? in kastı canadır, inan. Uyan ey gözlerim gafletten uyan! Uyan uykusu çok gözlerim uyan Seherde uyanırlar cümle kuşlar Dill-u dillerince tesbihe başlar Tevhid eyler dağlar taşlar ağaçlar Uyan ey gözlerim gafletten uyan! Uyan uykusu çok gözlerim uyan Semâvâtın kapuların açarlar. Mü? minlere rahmet suyun saçarlar Seherde kalkana hülle biçerler. Uyan ey gözlerim gafletten uyan! Uyan uykusu çok gözlerim uyan Bu dünya fanidir sakın aldanma. Mağrur olup tac-u tahta dayanma. Yedi iklim benim deyu güvenme. Uyan ey gözlerim gafletten uyan! Uyan uykusu çok gözlerim uyan Benim, Murad kulun, suçumu affet. Suçum bağışlayub günahım ref et. Rasûl? ün sancağı dibinde haşret. Uyan ey gözlerim gafletten uyan! Uyan uykusu çok gözlerim uyan...

12 person liked.
7 person did not like.
Xalide Efendiyeva: seherde uyanırlar cümle kuşlar özür dilerim 7+5 değil 7+4 olmuş

4 person liked.
10 person did not like.
Xalide Efendiyeva: .Önce her kese iyi akşamlar... Feyzi bey, sizinle aynı fikirdeyim. Şiirin de orijinal olup olmadığını Osman Tuğlu arkadaşımıza sormak lazım. Sanırım o bize yardım eder. Gelelim hatalara. Şiirde noktalama işaretleri yok, bazı yerlerde şapka kullanılmış ki, bu da aruza ait bir işarettir,dizeler büyük harfle başlamalı küçükle başlıyor. kafiye hataları var: uyan ey gözlerim gafletten uyan uyan uykusu çok gözlerim uyan Bu iki dizede 'uyan' rediftir, rediften önceki kelimeler kafiye olmalı, 'gaflet ' ve 'gözler' kafiye değil, seherde uyanırlar cümle kuşlar - ölçü 7+5 olmuş, 6+5 olmalı semâvâtın kapıların açarlar- 4+4+3 olmuş mü’minlere rahmet suyun saçarlar -4+4+3 seherde kalkana hülle biçerler - 6+5 uyan ey gözlerim gafletten uyan -6+5 uyan uykusu çok gözlerim uyan - 6+5 bu dünya fanidir sakın aldanma - 6+5 mağrur olup tac-u tahta dayanma - 4+4+3 yedi iklim benim deyu güvenme - 4+4+3 Burda 'güven' 'aldan' ve 'dayan' kelimesine kafiye değil Benden bu kadar, bu şiirin orijinali olamaz Saygılarımla

4 person liked.
12 person did not like.
kanra545: Hatalısı bile güzel hatasızı kimbilir ne kadar güzeldir.Öyle değil mi Xalide Efendiyeva: hanımefendi.Selam.:))

3 person liked.
14 person did not like.
Xalide Efendiyeva: Şiir baştan sona hatalı... belki de orijinal değil...

2 person liked.
19 person did not like.
Osman Tuğlu 1: Uyan Ey Gözlerim Akşamdan altıya kurdum saati, Nasıl da çalıyor, çan! çan! çan! adi. Uyan ey gözlerim gidelim haydi, Uyan ey gözlerim gafletten uyan, Uyan uykusu çok gözlerim uyan. Vardiya değişir kalmaz sekize, Kalkıp yetişelim hemen servise. Bu dünyada uyku harammış bize, Uyan ey gözlerim gafletten uyan, Uyan uykusu çok gözlerim uyan. Kulak duyuyor da beyin mi sağır, Çarşaf mı tutkallı, yorgan mı ağır? Yedi uyurlara yurt olmuş bağır, Uyan ey gözlerim gafletten uyan, Uyan uykusu çok gözlerim uyan. Geç kalırsak ustam vallahi oyar, Vardiya amiri fırına koyar, Allah muhafaza müdürüm duyar; Uyan ey gözlerim gafletten uyan, Uyan uykusu çok gözlerim uyan. Bey yattığı yerden alır ganimet, Seherde kalkanlar zor bulur nimet; Payımızmış deyip iki dirhem et, Uyan ey gözlerim gafletten uyan, Uyan uykusu çok gözlerim uyan. Fazla yaşamaz ki elin hamalı Gönlünce uyursun dikince nalı, Eve ekmek lazım şimdi kalkmalı: Uyan ey gözlerim gafletten uyan, Uyan uykusu çok gözlerim uyan. Osman TUĞLU

8 person liked.
15 person did not like.
Nadir Şener Hatunoğlu: Saygı ile.. On beş yıl kadar önceydi galiba. Önceki senatörlerden yakınım,, Ankara-Anadolu Kulübü'ndeki bir konferansa çağrılıydı. İngiliz uzmanlarla demokrasi konuşulacaktı Beni de götürdü. Dönemin milli savunma bakanı Vecdi Gönül de oradaydı. Bir de İngilizce konuşma yaptıydı. İngiliz konuşmacının bir vurgusu, beni pek duygulandırdı. Dedi ki: 'Sizler pek mütevazi insanlarsınız. Sizler ki altı yüz yıllık görkemli bir imparatorluğun varislerisiniz.' Doğrusu, benim düşüncemle örtüşen bir görüştü. Bu demek değildir ki hemen padişahlığa dönelim. Ben sadece altı yüz yili değil, Anavatan'a girdiğimizden bu yana geçen bin yılda, hep TÜRK egemen olmuştur. Yine bu imparatorluğun kahraman evlâtları, ulu çınara yeni aşı yaparak, Türk adını kalıcı kılmışlardır. Orta Asya'da Orhun Kitabeleri, Türk'e nasihatlerle doludur. Sultan III. Murad hanın bu şiiri de nasihatlarla dolu. Yüce imparatorumuza Tanrıdan rahmet dileriz. Antoloji.com/da kayıtlı 'Millî Oyun Türküsü' başlıklı şiirimin girişiyle, ruhunu şad etmek isterim: ' Gümbürdeyip duruyor davulla zurna, ' Sen de koş arkadaş bekleyip durma. ' Gürül gürül dolar ruhunda kurna *** Silersin tasanı tanıtsın Türk'ü, *** Davulun sesini duyun yeter ki. ' Yaylanır Dadaş'ım bar başlayınca, ............ ............ *Nadir ŞENER HATUNOĞLU: matematikçi-bilim uzmanı*

3 person liked.
11 person did not like.
Atila Yalçınkaya: Bu şiiri ve yorumları okuyunca Üstad Necip Fazılın Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir Oluklar çift; birinden nur akar, birinden kir. şiirini hatırladım

11 person liked.
5 person did not like.
kanra545: Şiirin altına Yahya Kemal yazmam gerekirdi.Neyse ki O nu tanımayan bilmeyen yok gibi.Bu vesile ile usta şaire Allah tan rahmet dilerim.Ruhu şadolsun.

2 person liked.
5 person did not like.
kanra545: İftardan önce gittim Atik Valde semtine, Kaç def’a geçtiğim bu sokaklar, bugün yine, Sessizdiler. Fakat ramazan maneviyeti Bir tatlı intizara çevirmiş sükûneti; Semtin oruçlu halkı, süzülmüş benizliler, Sessizce çarşıdan dönüyorlar birer birer; Bakkalda bekleşen fıkara kızcağızları Az çok yakından sezdiriyor top ve iftarı Meydanda kimse kalmadı artık bütün bütün; Bir top gürültüsüyle bu sâhilde bitti gün. Top gürleyip oruç bozulan lâhzadan beri Bir nurlu neş’e kapladı kerpiç evleri. Yârab nasıl ferahlı bu âlem, nasıl temiz! Tenha sokakta kaldım oruçsuz ve neş’esiz. Yurdun bu iftarından uzak kalmanın gamı Hadsiz yaşattı ruhuma bir gurbet akşamı. Bir tek düşünce oldu teselli bu derdime: Az çok ferahladım ve dedim kendi kendime: “Onlardan ayrılış bana her an üzüntüdür; Mâdem ki böyle duygularım kaldı, çok şükür.” Böyle duyguları bile kalmayan ins şeytanlarının şerrinden Allah a (cc) sığınırım.Vesselam.

1 person liked.
7 person did not like.
Nazır Çiftçi 2: Kendilerine hiç bir şey vermeyenlerin acı feryadı gişbi.Uyan ey gözlerim,iyibir gözüğn görmesi gerektiğini veya gören gözlere ihtiyacımızın olduğunu anlatabilen hoş bir şiir.Çünkü bakmak başka görmek başkadır.Yedi iklimde bir bütünlüğü n özlemi var mahrum oladan insanların hepsine eşeit davranılabilmesinin özlemi yatıyor gibi geldi bana. Acı bir özlem!...Uyan uykusu olmalı artık dercesine gülle diken gibi de olsak birliktelik şart mesajı verilir gibi. Güzel şiirdi saygılarımla.

1 person liked.
6 person did not like.
Mehmed Sarı: Bu imama 'kızıl' değil, 'kara' daha çok yakışır.

1 person liked.
10 person did not like.
Melahat Demir: Bu uyanış kolay mı? Elimizde tesbih,sabah akşam zikir etmemiz lazım. Çok çetin iş.

2 person liked.
8 person did not like.
Osman Tuğlu 1: Fazla yaşamaz ki elin hamalı Gönlünce uyursun dikince nalı Eve ekmek lazım şimdi kalkmalı Uyan ey gözlerim gafletten uyan Uyan uykusu çok gözlerim uyan Osman TUĞLU

3 person liked.
7 person did not like.
son söz: Sayın Mersin Oteli rumuzlu kardeşim, aslında ben aşağıdaki şiiri 03/07/2011 tarihinde yayınlamışım (ancak çok daha önce tasarlanmış bir şiir). Ve bu şiiri ben yirminci yüzyılın dünyadaki önemli olaylarını hatırlatmak üzere kaleme almadım.İnsanların üzerinde gürültü kopardıkları bu olaylar elbette çok önemli, üzerinde çokça durulup düşünülmesi ve ders çıkarılması ve bir şekilde tepkilerini dile getirmesi gereken olaylar...Ancak hepsi insanların ne kadar teşkilatlanırsa teşkilatlansın kolayca müdahale edip yönetebileceği türden olaylar değil.Etki uyandırabilecekleri siyasî olaylar veya doğal afetler.Fakat son olay insanım diyen fertlerin küçük katkılarıyla yönetilebilecek türden bir olay.Bu hafta cuma namazı sonrasında camiide yardım toplandığına şahit oldum.Akşam haberlerde konuya ilgi vardı.Ben de naçizane bu şiirimle acaba duyarlılığa katkı sağlar mıyım?diye düşündüm.Fakat şiirin altına düşülen yorumlarda da sizin yorumunuzda da diğer olaylara ilginin hâlâ esas olaydan dahaönemli görüldüğünü düşünerek bu açıklamayı sizlerle paylaşayım istedim.Saygıyla... Sallanıyor Dünya Yıl iki bin, Sallanıyor dünya, Altında kalıyor İkiz Kulelerin, Usame Bin Ladin; Yetmiyor gücü insanlığın. Ayağa kalkıyor Amerika velakin! Yıl iki bin, Sallanıyor Irak, İpin ucunda Saddam Hüseyin; Yetmiyor gücü insanlığın! Yoluna devam ediyor Irak velakin. Yıl iki bin, Sallanıyor Afganistan, Yıkılıyor heykeller bir bir, Yetmiyor gücü insanlığın. Çıkıyor altından Taliban, Ve kuruyor kin devletini velakin! Yıl iki bin, Sallanıyor Ortadoğu, Yanıyor misket bombalarıyla Gazze; Yetmiyor gücü insanlığın. Filistin soluk alıp veriyor velakin! Yıl İki bin, Sallanıyor Dünya, Tsunami yıkıyor nükler santralleri, Yetmiyor gücü insanlığın. Yine büyüyor Çin, Endonezya, Japonya velakin! * * * Yıl iki bin, Sallanıyor Afrika, Gözleri kapanıyor açlıktan, Binlerce zavallı zencinin… VEsi LAsı KiNi yok, Bir daha dönmemek üzere gidiyorlar, El sallayarak insanlığa! Yapabileceğiniz çok şey var oysa UYANIN! Necip Zeybek

3 person liked.
6 person did not like.
Osman Tuğlu 1: Bey yattığı yerden alır ganimet Seherde kalkanlar zor bulur nimet Payımızmış deyip iki dirhem et Uyan ey gözlerim gafletten uyan Uyan uykusu çok gözlerim uyan Osman TUĞLU

4 person liked.
13 person did not like.
Osman Tuğlu 1: Geç kalırsak ustam vallahi oyar Vardiya amiri fırına koyar Allah muhafaza müdürüm duyar Uyan ey gözlerim gafletten uyan Uyan uykusu çok gözlerim uyan Osman TUĞLU

4 person liked.
12 person did not like.
Osman Tuğlu 1: III Kulak duyor da beyin mi sağır Çarşaf mı tutkallı yorgan mı ağır Yedi uyurlara yurt olmuş bağır Uyan ey gözlerim gafletten uyan Uyan uykusu çok gözlerim uyan Osman TUĞLU

3 person liked.
13 person did not like.
Bu şiir hakkında yazılmış 34 adet yorumu okumak için tıklayınız.
 
Bu şiir ile ilgili düşüncenizi paylaşın:

Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
 Bu Şairlerimizi Okudunuz mu? (bu da ne?)
Hasan Sırma
Adnan Yamaç
Kemal Doğular
Mustafa Benkli
Tarık Torun
Evrim Evrensel
Mehmet Ali Çelik
Ömer Faruk Yılmaz ...
 Bu Şiirimizi Okudunuz mu?
Döğüşelim Barış İçin (Can Yücel)
 TOP 100 Şiirler
1  Beklenen  (Necip Fazıl Kısakürek)
2  Ağlamak İçin Gözden Yaş mı Akmalı?  (Victor Hugo)
3  Ben Sana Mecburum  (Attila İlhan)
4  Anlatamıyorum  (Orhan Veli Kanık)
5  Bence Şimdi Sen De Herkes Gibisin  (Nazım Hikmet Ran)
6  Kaldırımlar  (Necip Fazıl Kısakürek)
7  Ben Senden Önce Ölmek İsterim  (Nazım Hikmet Ran)
8  Sakarya Türküsü  (Necip Fazıl Kısakürek)
9  Hasretinden Prangalar Eskittim  (Ahmed Arif)
10  Ayrılık Sevdaya Dahil  (Attila İlhan)
» Tüm Top 100 Şiirler
 Konularına Göre Şiirler
Aile
Barış
Kadın
Allah
Bebek
Mutluluk
Ankara
Doğum Günü
Ölüm
Anne
Dostluk
Özlem
Asker
Gurbet
Savaş
Aşk
Hasret
Sevgi
Atatürk
Hayat
Sitem
Ayrılık
İhanet
Vatan
Baba
İstanbul
Zaman
 Günün Şiiri
Sen Gidince (Rıfat Ilgaz)


  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2017. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: Uyan Ey Gözlerim Şiiri - Sultan III. Murad

Antoloji.com
28.2.2017 20:08:54  #4.33#
[1592491]
  » Şiir  » Nedir  » Gruplar  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim
[Hata Bildir]

#1592491 ##94880