Antoloji.com

Hürriyet Kasidesi Şiiri - Namık Kemal

Şiir
Antoloji.com Şiir Nedir? c Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
Şair Namık Kemal Namık Kemal Popülerlik=5/5
Bu nedir? 
Hayatı  Şiirleri  Forum  İstatistikler  E-Kitap  Zevkler 
 << Önceki ŞiirNamık Kemal ŞiirleriSonraki Şiir >> 
Hürriyet Kasidesi

Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten
Çekildik izzet ü ikbal ile bâb-ı hükûmetten

Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten
Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez iânetten

Hakîr olduysa millet, şânına noksan gelir sanma
Yere düşmekle cevher, sâkıt olmaz kadr-ü kıymetten

Vücûdun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandır
Ne gâm râh-ı vatanda hak olursa cevr ü mihnetten.

Muini zâlimin dünyada erbâb-ı denaettir
Köpektir zevk alan, sayyâd-ı bi-insâfa hizmetten

Hemen bir feyz-i bâkî terk eder bir zevk-i fânîye
Hayatın kadrini âli bilenler, hüsn-i şöhretten.

Nedendir halkta tul-i hayata bunca rağbetler
Nedir insana bilmem menfaat hıfz-ı emanetten.

Cihanda kendini her ferdden alçak görür ol kim
Utanmaz kendi nefsinden de ar eyler melametten

Felekten intikam almak, demektir ehl-i idrâke
Edip tezyid-i gayret müstefid olmak nedâmetten

Durup ahkâm-ı nusret ittihâd-ı kalb-i millette
Çıkar âsâr-ı rahmet, ihtilaf-ı rey-i ümmetten

Eder tedvîr-i âlem bir mekînin kuvve-i azmi
Cihân titrer sebât-ı pây-ı erbâb-ı metânetten

Kaza her feyzini her lutfunu bir vakt için saklar
Fütur etme sakın milletteki za'f u betaetten

Değildir şîr-i der-zencire töhmet acz-i akdamı
Felekte baht utansın bi-nasib- erbab-ı himmetten

Ziya dûr ise evc-i rif'atinden iztırâridir
hicâb etsin tabiat yerde kalmış kabiliyetten

Biz ol nesl-i kerîm-i dûde-i Osmaniyânız kim
Muhammerdir serâpâ mâyemiz hûn-ı hamiyetten

Biz ol âl-i himem erbâb-ı cidd ü içtihâdız kim
Cihangirâne bir devlet çıkardık bir aşiretten

Biz ol ulvi-nihâdânız ki meydân-ı hamiyette
Bize hâk-i mezar ehven gelir hâk-i mezelletten

Ne gam pür âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyet
Kaçar mı merd olan bir can için meydân-ı gayretten

Kemend-i can-güdâz-ı ejder-i kahr olsa cellâdın
Müreccahtır yine bin kerre zencîr-i esâretten

Felek her türlü esbâb-ı cefasın toplasın gelsin
Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azîmetten

Anılsın mesleğimde çektiğim cevr ü meşakkatler
Ki ednâ zevki âlâdır vezâretten sadâretten

Vatan bir bî-vefâ nâzende-i tannâza dönmüş kim
Ayırmaz sâdıkân-ı aşkını âlâm-ı gurbetten

Müberrâyım recâ vü havfden indimde âlidir
Vazifem menfaatten hakkım agrâz-ı hükümetten

Civânmerdân-ı milletle hazer gavgâdan ey bidâd
Erir şemşîr-i zulmün âteş-i hûn-i hamiyetten

Ne mümkün zulm ile bidâd ile imhâ-yı hürriyet
Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten

Gönülde cevher-i elmâsa benzer cevher-i gayret
Ezilmez şiddet-i tazyikten te'sir-i sıkletten

Ne efsunkâr imişsin ah ey didâr-ı hürriyet
Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten

Senindir şimdi cezb-i kalbe kudret setr-i hüsn etme
Cemâlin ta ebed dûr olmasın enzâr-ı ümmetten

Ne yâr-ı cân imişsin ah ey ümmid-i istikbâl
Cihanı sensin azad eyleyen bin ye's ü mihnetten

Senindir devr-i devlet hükmünü dünyaya infâz et
Hüdâ ikbâlini hıfzeylesin hür türlü âfetten

Kilâb-ı zulme kaldı gezdiğin nâzende sahrâlar
Uyan ey yâreli şîr-i jeyân bu hâb-ı gafletten
Hürriyet Kasidesi'nin Açıklaması:

çağın değer yargılarını doğruluktan ve samimiyetten sapmış görerek
kendi arzumuz ve saygınlığımız ile devlet kapısından ayrıldık.

kendini insan bilenler halka hizmet etmekten usanmaz,
mürüvvet sahibi olanlar zavallılara yardım etmekten kaçınmaz.

eğer millet, hor görülmüşse onun şanına bir eksiklik geleceğini sanma;
yere düşmekle cevher, değerinden özünden birşey kaybetmez.

vücudun mayası, vatan toprağıdır;
bu vücut, acı ve sıkıntı içinde vatan yolunda toprak olursa, en küçük bir üzüntü duyulmaz.

dünyada zalimin yardımcısı, aşağılık kimselerdir;
insafsız avcıya hizmetten zevk alan ancak köpektir.

hayatın değerini şöhretin güzelliğinden üstün tutanlar ile
geçici zevklere ebedî feyiz tercih edilir.

insanlarda hayatın uzamasına bunca düşkünlük nedendir;
insan emaneti koruyacağı yerde ondan niçin menfaat bekler?

kişi dünyada herkesten kendini alçak görür, ayıplanmaktan kaçınır,
fakat kendi nefsinden utanmaz.

akıllı ve bilinçli olanların, yaptıklarından pişman olup çalışmalarını artırması ve bunlardan ders alması, felekten intikam almak demektir.

başarının, üstünlüğün değeri, milletin gönül birliğinde durur;
koruma ve kollama eserleri ise ümmetin düşüncesinin çarpışması ile çıkar.

iktidar sahibi bir kişinin azim gücü, dünyanın bir düzene girmesini sağlar;
metanet sahibi kişilerin ayaklarını sağlam basması ile cihan titrer.

kader, her feyzini, her lütfunu bir zaman için saklar;
milletteki gevşeklikten, zayıflıktan sakın korkma!

zincire vurulmuş aslana ayaklarının güçsüzlüğü töhmet değildir;
bu dünyada nasipsiz himmet sahiplerinden talih utansın.

ışık yüksekliğin doruğundan uzaksa çaresizliktendir;
tabiat yerde sürünen kabiliyetten utansın.

biz o osmanlılar boyunun ulu soyundanız;
mayamız, bütünüyle şehadet kanıyla karılmıştır.

biz o yüce hamiyetli, çalışkan ve güçlü kişileriz ki
bir küçük aşiretten dünyaya hükmeden bir devlet meydana getirdik.

biz o yüce yaratılışlı milletiz ki
hamiyet meydanında ayaklar altında toprak olmaktan bize ölüm daha iyi gelir.

hürriyet mücadelesi korkulu ateş olsa ne dert,
yiğit olan bir insan gayret meydanından kaçar mı?

cellâdın can yakan kemendi acımasız bir ejder bile olsa,
yine bin defa esaret zincirinden daha iyidir.

felek her türlü eziyet yollarını toplasın gelsin,
millet yolunda hizmetten dönersem kahpeyim.

bu yolda çektiğim acılar, sıkıntılar anılsın;
bunun en basit zevki bile vezirlikten, sadrazamlıktan daha iyidir, yücedir.

vatan, bir vefasız alaycı sevgiliye dönmüş,
aşkına bağlı olanları gurbet acılarından ayırmıyor.

korkudan, yalvarma yakarmadan uzağım;
benim yanımda görevim menfaatimden, hakkım hükûmetin kötü niyetlerinden daha üstündür.

ey adaletsiz, milletin yiğitleriyle mücadeleden sakın;
senin zulmünün kılıcı hamiyet kanının ateşi karşısında erir.

zulüm ile, işkence ile hürriyeti ortadan kaldırmak ne mümkün;
eğer kendinde bir güç görüyorsan insanoğlundan idraki kaldırmaya çalış.

gönülde çalışma gevheri, elmas cevherine benzer;
ağırlığın tesirinden, baskının şiddetinden ezilmez.

ey hürriyetin güzel yüzü, sen ne büyüleyici imişsin.
gerçi esaretten kurtulduk derken senin aşkının esiri olduk.

şimdi kalbi fethedecek güç sendedir, güzelliğini gizleme;
güzelliğin, milletin nazarlarından ebediyete kadar uzak kalmasın.

ey geleceğin umudu, sen ne can dostuymuşsun;
dünyayı bütün üzüntü ve sıkıntılarından kurtaran sensin.

hükmetme çağı senindir, hükmünü dünyaya geçir;
allah yüceliğini her türlü belâlardan korusun.

ey yaralı kükreyen aslan, senin gezdiğin güzel sahralar zulmün köpeklerine kaldı,
artık gaflet uykusundan uyan!
 

 
SİZCE BU ŞİİR NE HAKKINDA Şiiri Etiketleyin Nedir?


Şu konularda daha fazla şiir: Vatan, Doğa, Çevre

 
 
 
Bu şiiri Antolojim'e ekleyeceğim
Bu şiiri bir arkadaşıma göndereceğim
Şiire puan vereceğim

puan
8.3 10
(97 kişi)

 

yaz | oku

 

Facebook'ta
Bu Şiiri Paylaş
 

 << Önceki ŞiirNamık Kemal ŞiirleriSonraki Şiir >> 
Hürriyet Kasidesi Şiiri Hakkında;
Bu şiir ile ilgili düşüncenizi paylaşın:
 
Mustafa Sâfî Beşe: Bu Hurriyet Kasidesi'ndeki birkaç ikilik,halkdilinde mesel gibi hâlâ söylenmektedir.İnsanlar N.Kemâl'i çok sevmiş,benimsemişler- dir. Bir gün Boğaziçi'yi geçmek üzere kayık tutar,denizin ortasında dalgalar kabarır,batma tehlikesi başgösterir.'Aman'der N.Kemâl kayıkçıya,'dikkât et,bana ne olacağı önemli değil de ölürsem efkâr ı umumiye de-kamuoyu-ölür'. Şunu da yazmış: 'Ölürsem görmeden millette ümid ettiğim feyzi, Yazılsın seng i kabrime,vatan mahzun,ben mahzun'. Nasıl büyüklük iddiasında ve bunda içten değil mi! Ama,hiçkimseyi,hiçbirimizi bu tutumu rahatsız etmiyor; sen de kimsin,demiyoruz asla,aklımızın ucundan bile geçmiyor; işte,bunu başarmış yani büyük! Yaptıklarını abartmadan,gizlemeden,şımarmadan,ne ise öyle yapmış; hele hele yaşadığı zamanlarda...Kadınlarla ve içki ile ilişkisi,en ileri aşamada.Sürgün ya da Saray'da başkâtip yardımcı- sı,hiç fark etmemiş.Ne ise,kim ise,öyle davranmış. Yani,dürüst! Ne büyük özellik,ne büyük güzellik! Bu adam sevilmez mi? ; Halk da sevmiş; hâlâ anlatılan cinsel içerkli fıkraların kahramanıdır da... Büyüklük,böyle olmaktır,başka şey değil ve Nâmık Kemâl,ço kbüyük adandır.

17 person liked.
12 person did not like.
Mustafa Sâfî Beşe: Nâmık Kemâl,büyük adam,çok büyük adam!

28 person liked.
4 person did not like.
Alper Kuş: bu şiiri öğrenmeyi gerçekten çok isterim hem güzel hem bana giden bir şiir

60 person liked.
32 person did not like.
sinyali: Sn Osman Tuğlu bey, ben de mesajınızı geç saatte görebildim...çok teşekkür ederim efendim..umarım tamamlarsınız bu şahaserin günümüz türkçesiyle yeni şeklini ve biz de sayfanızdan okuruz...bu şekilde li hali harika gidiyor diyebilirim...

45 person liked.
27 person did not like.
Nadir Şener Hatunoğlu: Saygı ile. Daha okul çağına gelmeden adını öğrendiğimiz Namık KEMAL'i rahmet ve huşû ile anyorum. ' Hürriyet Kasidesi'nin Her dizesi, bir atasözü gücünde. Benim yaşımda olanlar, şiirin yüzde seksenini rahat anlayabilir. Tümünün günümüz Türkçe'sine çevrilmiş olması, çok isabetli olmuş ; teşekkürler. Her dönemin sosyal, siyasal bunalımları oluyor. Ben de antoloji.com/da kayıtlı 'Post Modern' başlıklı şiirimle, Ulu şairimize eşlik etmek istiyorum: 'Hamakat hamağında, 'Eski bir horultuyu 'Geviş getiriyor iştahlı çığırtkanlık. 'Boyundan uzun ihtirasını masatlarken, 'Saçılan kıvılcımların siperinde 'Demlenmek ayıp değil. 'Zula lâbirentinde, 'Oryantal puştluğun alkışlarına boğulduk. 'Gizem zırhıyla gerinen kemlik, 'Mi bemol yellenmeyle havasını atıyor. 'her sorun ninni; 'Röveşata çözümler alesta. 'Arsız heveslerin uçurtmaları kan... *Nadir ŞENER HATUNOĞLU: matematikçi-bilim uzmanı*

51 person liked.
29 person did not like.
Osman Tuğlu 1: Sinyali dostum iltifat etmiş, okumaktan mutluluk duydum ancak geç okuma fırsatım oldu, günün yoğunluğu içinde. Arkadaşıma ancak bir kaç dize gönderebilmek imkanım oldu, çam sakızı çoban armağanı. Selamlarımla. Yargısını doğruluk ve içtenlikten sapmış görüp çağın Çekildik devletteki görevimizden onurla ve saygın Kendini insan sayan halka hizmetten usanmaz bıkmaz İyilikseverler ezilenlere yardım etmekten elini çekmez Şanına noksan gelir sanma hakir olduysa millet eğer Yere düşmekle cevher özünden kaybetmez bir değer Vücudumuzun hamur mayası vatan toprağıdır madem Eza ile cefa ile vatan yolunda toprak olsak da ne gam ...... .....

36 person liked.
25 person did not like.
kanra545: Hırsıza,uğursuza,cahiliyete, iki yüzlülüğe,yalancılığa,iftiracılığa, sahtekarlığa vb.hürriyet verilemez. Kayıtsız şartsız hürriyetin yavrusu terördür, karkaşadır,kaostur.savaştır.vesselam

36 person liked.
18 person did not like.
kanra545: Senindir hükmetme çağı, bütün dünyaya hükmet, Allâh güzel bahtını korusun her türlü âfetten. Eğer ömrü yetseydi istiklal mahkemeleri zamanında yaşasaydı Namık Kemalin delilleri bilahare toplanmak kaydıyle idamına hüküm verirlerdi Balbay gibilerinide tabiki.

22 person liked.
23 person did not like.
düşlerce: saygıyla anıyoruz namık cem

20 person liked.
17 person did not like.
kuşçu03: Hürriyetin hür olması için hürriyeti hür bırakmak lazım

23 person liked.
19 person did not like.
Meneviş Köylü: BAĞIMSIZLIĞA ÖVGÜ (Hürriyet Kasidesi) Görüp çağın hükmünü, doğrudan, güvenden uzak, Çekildik saygıyla, arzuyla hükümet kapısından. Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten Yiğit olan vazgeçmez mazluma yardım etmekten. Hor görüldüyse de millet, şanı eksilir sanma, Yere düşmekle cevher birşey kaybetmez değerinden. Hamurunun mayası vatan toprağı olan vücuda Dert değil, toprak olsa da vatan yolunda eziyetten. Dünyada zalimin yardımcısı alçaklık erbabıdır Köpektir zevk alan, insafsız avcıya hizmetten. Sonsuz ışığı hemen terk eder, geçici zevk için, Hayatın değerini üstün tutanlar, şöhretin güzelliğinden. Neden halk ömrün uzamasına bunca rağbet eder İnsana yararı nedir emaneti korumanın, bilmem. Kendini, dünyadaki herkesten alçak gören Kendi nefsinden utanmaz da utanır ayıplanmaktan. Felekten intikam almak demektir anlayışlı olana, Gayretini artırıp ders çıkarmak, pişmanlıktan. Durur başarının hükmü bir olan milletin gönlünde, Çıkar rahmet eserleri, milletteki farklılıktan. Hükmeder dünyaya bir iktidar sahibinin güçlü azmi, Cihan titrer metin olanın kararlılığından. Kader, bereketini, iyiliğini bir vakit için saklar, Ümidi kaybetme sakın milletin güçsüzlüğünden. Ayaklarının güçsüzlüğü, zincire vurulan aslanın suçu değildir, Kader utansın himmet sahibinin talihsizliğinden. Işık uzak ise zirvenin yüksekliğinden dolayıdır, Tabiat utansın yerde kalmış kabiliyetten. Biz o büyük Osmanlı soyundan gelen nesiliz, Yoğrulmuştur baştan ayağa mayamız şanlı kandan. Biz o yüce kudretli, çalışkan kişileriz, Dünyaya hükmeden bir devlet çıkardık bir aşiretten. Biz öyle yüce yaratılışlılarız ki, hamiyet meydanında, Bize ölmek daha iyidir alçaklara yenilmekten. Dert değil ateşli ve korkutucu olsa da hürriyet kavgası, Kaçar mı mert olan, bir can için savaş meydanından? Celladın can yakan kemendi, mahveden ejderha olsa, Üstündür yine bin kere, esaret zincirinden. Felek her türlü cefâ sebebini toplasın gelsin, Dönersem kahpeyim millet yolunda hizmetten. Anılsın çıktığım yolda çektiğim tüm sıkıntılar, Ki en azı bile daha zevklidir, başvezirlikten. Vatan, vefâsız, nazlı bir sevgiliye dönmüş ki, Ayırmaz sâdık aşıklarını gurbetlerden. Uzağım korkudan ve ümitten, bence yücedir, Görevim menfaatten, hakkım hükümetin kötü niyetinden. Milletin yiğitleriyle kavgadan çekin, ey zalim, Erir zulmünün kılıcı, hamiyet kanının ateşinden. Ne mümkün zulüm ile yok etmek hürriyeti, Çalış, anlayışı kaldır, insanoğlundan, yapabilirsen. Gönülde, elmas cevheri gibidir gayretin esası, Ezilmez baskının şiddetinden, yükün etkisinden. Ne büyüleyiciymişsin, hürriyetin güzel yüzü; Aşkının esiri olduk, kurtulmuşken esâretten. Senindir şimdi kalbi cezbeden güç; güzelliğini gizleme, Yüzün hiç uzak olmasın milletin bakışlarından. Ne can dostuymuşsun ah, ey gelecek ümidi, Sensin dünyayı kurtaran sıkıntıdan, üzüntüden. Senindir hükmetme çağı, bütün dünyaya hükmet, Allâh güzel bahtını korusun her türlü âfetten. Zalim köpeklere kaldı gezdiğin güzel yerler, Uyan ey yaralı aslan, bu gaflet uykusundan. (Çeviri : B. C. )

17 person liked.
10 person did not like.
sinyali: Tam da Dr. Osman Tuğlu'luk bir şiir dedim okuduğumda şiiri.. O'nun yapacağı bir dil içi çeviriden okumak isterdim şiiri diye...Gerçi daha önce bir çevirisi yapılmış ancak epeyce de eleştiri almış..Bu konuda Furkan öztürk isimli bir araştırmacanın makalesinde şu hususlardan söz ediliyor..Alıntılıyorum.. Türk Edebiyatının bir başka önemli şiiri “Hürriyet Kasidesi”nin diliçi çevirisi 1934 yılında Abdülganî Senî (Yurtman) 8 tarafından yapılmıştır. Sadettin Nüzhet Ergun, onun biyografisi ile birlikte bazı şiirlerinden seçmeler yapmış, bunların yanısıra “Hürriyet Kasidesi”nin diliçi çevirisini de vermiştir. Buraya bu şiirin ilk beş beyti ve diliçi çevirisi alıntılanacaktır “Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten Çekildik izzet ü ikbâl ile bâb-ı hükûmetten Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten Mürüvvet-mend olan mazlûma el çekmez iânetten Hakîr olduysa millet şânına noksan gelir sanma Yere düşmekle cevher sâkıt olmaz kadr ü kıymetten Vücûdun kim hamîr-i mâyesi hâk-i vatandır Ne gam râh-ı vatanda hâk olursa cevr ü mihnetten Muîni zâlimin dünyâda erbâb-ı denâettir Köpektir zevk alan sayyâd-ı bî-insâfa hizmetten… Türk şiiri ölçüsü ile ve Namık Kemal' in meşhur kasidesi, bugünkü dille Görüp hep sapkın olmuş her düzen durağından Çekildik kalkık başla biz beylik konağından Usanmaz soydaşlara er kişi yararlıktan Kırık gönlü yapmaktan, çekinmez o varlıktan Küçük düştüyse millet, sen sanma değersizdir Yere düşerse altın kirli sanmak yersizdir… Tenin öz varlığı bu yurdun toprağındandır Uğrunda parçalansın, canımız da ondandır Kıyan, can yakanlarla birleşmek ne alçaklık Köpektir kim ederse avcılara yardaklık… Ankara:1934” Alıntılanan diliçi çeviriye genel olarak bakıldığında “mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün” aruz kalıbıyla yazılan Hürriyet Kasidesi‟ nin Abdülgani Sanî tarafından 14‟ lü hece ölçüsü ile yeniden söylendiği görülmektedir. Bunun yanısıra şiirin aslına fazla bağlı kalınmadığı da göze çarpmaktadır. Öte yandan, “izzet ü ikbâl”in “kalkık baş”; “halk”ın “soydaş” ile karşılanması oldukça ilgi çekici olup bu diliçi çeviri çalışmasında şiirsellikten daha çok o yıllara hakim olan düşüncenin baskın olduğu sezilmektedir. Ancak bütün bunların yanında bu metin, 1934 yılında yani Hürriyet Kasidesi‟ nin yazılışından 74 yıl sonra (Hürriyet Kasidesi‟ nin 1860 yılında yazıldığı varsayılarak) o günkü dille yorumlanması, bir bakıma yeniden dönüştürülmesi bakımından önem taşımaktadır.

10 person liked.
8 person did not like.
Meneviş Köylü: dün 28 Mehmet Çelebi adını anmamızla birlikte bizim yönetime avrupayi hava solutma girişimleri başlamış. Lale Devri ve takiben matbaa, kitaplar, çiçek aşısı, resim ve minyatür sanatları ve elbette lale bahçeleri ve yüksek zümrenin zevk-ü sefası... ve isyan!. bir musibet bin nasihatten iyidir demiş atalarımız. işte Lale Devrinin az iyiliğinin yanında koca Osmanlının duraklama gerileme devri. Tanzimat ve hürriyete Tanzimat dönemi şairinden taçsız kaside. yok yok, daha ne olsun. saygılar,

8 person liked.
6 person did not like.
Orhan Balkarlı: Eskiden doktorun olmadığı yerde doktorluğu berberler terziler yaparmış.Savaşlarda cerrahi ameliyatları, ağrıyan dişi çekmeyi vesaire.Bu meslekler hakikaten mühim mesleklermiş.Osmanlı döneminde çok uzun yıllar teba olarak yaşayan toplum Tanzimat’tan itibaren batı ile tanışmaya, dünyada olan biteni tanımaya başlamış. Edebiyatımız açısından Tanzimat aydınları işte bu terziler berberler gibi mühim adamlardır.Çünkü toplum batıda uzun yıllardır yapılagelen tiyatro, roman,hikaye, vs. Edebiyat ve sanat ürünlerinden bibaherdi.Tanzimat aydınları bu yeni ürünlerin hepsine el attılar.Hepsini birden yaptılar.Çoğu aynı zamanda gazeteci idi. Namık Kemal gibi aydınlar hem yazar, şair, tiyatrocu, romancı, hem çevirmen siyasetçi vesaire bir çok hassalara sahipti.Şartlar böyle adamların çıkmasını gerektiriyordu. Namık Kemal ulusumuzun son 130-140 yılına yön veren fenomen kişiliklerin en önemlilerinden birisidir.Şiirleri şekil bakımından eski olmasına rağmen muhteva bakımından kendi çağının Osmanlı toplumunun pek bilmediği ve tanzimatla ile öğrenmeye başladığı hürriyet, vatan vb. Apolojik cihetli yeni temaları işler. Değişim ve yenilik kaçınılmazdı.Namık benzeri aydınlar batıdan yeni fikirlerler getirerek sanat ve edebiyatımızda yeni büyük alanlar açtılar. Ve kendi açtıkları bu alanları ilk dolduran da kendileri oldu. Onlar pek çok açıdan her şeyin ilki gibiydi.Belki onlardan sonra gelen nesiller çok daha orjinal ve güzel edebiyat ve sanat eserleri ürettiler.Ancak unutulmamalıdır ki onların öncüleri bunlardı.Bunlar olmasaydı onlar olmazdı. Ve özelde merhum şair atılgan, gözüpek, yenilikçi ve coşkun kişiliğini yansıttığı eserleri ile fikir, sanat ve edebiyatımızı hatta siyasetimizi geniş tesir altında bırakmıştır.Başta Atatürk olmak üzere cumhuriyetin kurucu kadrolarını ve aydınlarını derinden etkilemiştir. Kısacık ömrüne ne çok şey sığdırmış.Vatan bu vatanseverlere minnettardır.Bu ay onun hem doğduğu, hem öldüğü aydır.Çok çok isabetli ve yerinde bir seçki.Çok güzel eserlerinden birisi. Ruhu şad olsun.

6 person liked.
8 person did not like.
İrfan Yılmaz: Ne efsunkâr imişsin ah ey didâr-ı hürriyet Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten Öyle bir beyit ki başlı başına bir şiir! Nur içinde uyu üstad mekânın Cennetin Firdevs bahçeleri olsun. Antoloji yetkilileri ve günün şiirini seçen seçici kurulu tebrik ediyorum. Bu şiire bu gün bütün TEKİRDAĞ'lılar mutlu olmuştur. Sevgi ve saygılarımla. Dr. İrfan Yılmaz. TEKİRDAĞ.

10 person liked.
5 person did not like.
love and life/İbrahim EROĞLU: Damgalandık,fişlendik,itildik,horlandık... Düşünsene aşık olmak vatana ihanetti.! Ama sen 80 öncesini nerden bileceksin.! Ah ah.! ! Mehtapta umut pencereleri açacaktım izin verselerdi... Vietnamlı canını sattı özgürlüğe,ben de kitaplarımı, Bir Hollandalı,Ren kıyısında gülümserken İsveçli bir sarışına, Bir Japon Mekisika'da Rouseau okurken, Prag'da ışıklar nostalji sarısıydı.. ve..her sabah 'yaşasınlar' dayatıldı aç beyinlere bir yerlerde... ..... ....................... ....................................

7 person liked.
8 person did not like.
Jale Keskinkılıç: Çok güzel şiir.

11 person liked.
3 person did not like.
Perihan Pehlivan: ey hürriyetin güzel yüzü, sen ne büyüleyici imişsin. gerçi esaretten kurtulduk derken senin aşkının esiri olduk. şimdi kalbi fethedecek güç sendedir, güzelliğini gizleme; güzelliğin, milletin nazarlarından ebediyete kadar uzak kalmasın. ey geleceğin umudu, sen ne can dostuymuşsun; dünyayı bütün üzüntü ve sıkıntılarından kurtaran sensin. hükmetme çağı senindir, hükmünü dünyaya geçir; allah yüceliğini her türlü belâlardan korusun. ey yaralı kükreyen aslan, senin gezdiğin güzel sahralar zulmün köpeklerine kaldı, artık gaflet uykusundan uyan! Namık Kemal şairi saygı ile anıyorum. ne hallere düştük ey Namık Kemal! şimdi kelimelerde yetmez.. hürriyeti kendi elimizle sunuyoruz adeta kuzu postu giymiş kurtlara, sırtlanlara.. çok depdebeliyiz ama şimdilik, saç dökülüp kel görününce kıyamet olacak diye düşünemiyoruz.heyhat!

11 person liked.
4 person did not like.
kanra545: İmanı islamı tutsaklık sayarsanız elinizdeki hürriyeti (huzuru) elinizden kaçırdınız demektir.

7 person liked.
7 person did not like.
kanra545: Geleceği görebilseydik ne yapardık acaba? Ha bu devirde imanı muhafaza etmek en büyük derdimiz. Allah ın (cc)sağlam ipine sarılmaktan başka da yoktur çaremiz. Dünyamız titanik içinde insanlar zevkü sefaya dalmışlar Büyük büyük şeytanlar bunca insanları nasıl da aldatmışlar Şiirin ustasıymış lakin ömürü çok kısaymış vesselam.

8 person liked.
8 person did not like.
Bu şiir hakkında yazılmış 35 adet yorumu okumak için tıklayınız.
 
Bu şiir ile ilgili düşüncenizi paylaşın:

Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
 Bu Şairlerimizi Okudunuz mu? (bu da ne?)
İbrahim Ödemişlioğ...
Leyla Turan
Selma Ataç Bakan
Ayhan Duruk
İbrahim Halil Tay
Serdar Tunçluer
İlker Özer
Tamer Yolcu
 Bu Şiirimizi Okudunuz mu?
Sensiz Ateş (Hülya Arda)
 TOP 100 Şiirler
1  Beklenen  (Necip Fazıl Kısakürek)
2  Ağlamak İçin Gözden Yaş mı Akmalı?  (Victor Hugo)
3  Ben Sana Mecburum  (Attila İlhan)
4  Anlatamıyorum  (Orhan Veli Kanık)
5  Bence Şimdi Sen De Herkes Gibisin  (Nazım Hikmet Ran)
6  Kaldırımlar  (Necip Fazıl Kısakürek)
7  Ben Senden Önce Ölmek İsterim  (Nazım Hikmet Ran)
8  Sakarya Türküsü  (Necip Fazıl Kısakürek)
9  Hasretinden Prangalar Eskittim  (Ahmed Arif)
10  Ayrılık Sevdaya Dahil  (Attila İlhan)
» Tüm Top 100 Şiirler
 Konularına Göre Şiirler
Aile
Barış
Kadın
Allah
Bebek
Mutluluk
Ankara
Doğum Günü
Ölüm
Anne
Dostluk
Özlem
Asker
Gurbet
Savaş
Aşk
Hasret
Sevgi
Atatürk
Hayat
Sitem
Ayrılık
İhanet
Vatan
Baba
İstanbul
Zaman
 Günün Şiiri
Anılar öptü dudaklarımı (Pelin Onay)


  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2017. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: Hürriyet Kasidesi Şiiri - Namık Kemal

Antoloji.com
25.2.2017 18:25:28  #4.33#
[70463]
  » Şiir  » Nedir  » Gruplar  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim
[Hata Bildir]

#70463 ##10549