Antoloji.com

5A Eşrefoğlu Rûmî GÜLCE BAHÇE Şiiri - Osman Öcal

Şiir
Antoloji.com ŞiirKitapcEtkinlikler cŞarkılar cResimcForumcNedir?cÜyelercGruplarc Mesajlarım
Osman Öcal   (Şairin üye profili) Şair bu nedir >>Popülerlik=4/5
Hayatı  Şiirleri  Resimli Şiirler  Forum  İstatistikler  Zevkler 
 << Önceki ŞiirOsman Öcal ŞiirleriSonraki Şiir >> 
5A Eşrefoğlu Rûmî GÜLCE BAHÇE

Eşrefoğlu Rûmî (GÜLCE –BAHÇE)

Tanış olduk aşk ile
Bağrımız taşa geldi.
Gönül huşa gelince,
Bendini aşa geldi.

Mutlak menzilin özü,
Aşkın gizemli yüzü.
Bu sevdanın cefası,
Ağrıyan başa geldi.

Bulanık anı sildim,
Aslını canan bildim.
Aklımı baştan alan,
Ömrüme düşe geldi.

Ha kulu oldum ha ram,
On’suz yaşamak haram.
Bundan gayri divane,
Her anım şaşa geldi.

Közünde yanar oldum,
Göz ile pınar oldum.
Nabız oldu her damar,
Kanda dolaşa geldi.

Bu durumda bu yaşta,
Tutuştuğum savaşta,
Canan ile can olduk,
Nefsimiz tuşa geldi.

‘‘Eşrefoğlu Ruminin
Varlığı hepsi senin
Her ne kim senden geldi
Canıma hoşa geldi’’

Asıl adı Abdullah, Eşrefzâde izafî,
Doğum yerinden ötrü İznikî de denilen,
Bir de Eşrefi Rûmî şöhretinden söylenen;
Her eser bir işaret, der Eşrefoğlu Rûmî.

Mutasavvıf şairi İznik’ten doğan güneş,
Gönlü erenlere eş dalga dalga yayılmış.
Belli Yunus sayılmış bir Eşrefoğlu Rûmî.

Deryalardan nasipli Hâk kuşağı kuşanmış,
Nefsinden tam boşanmış inmiş susuz çöllere.
Güfte olmuş dillere bir Eşrefoğlu Rûmî.

‘‘Ey dervişim diyen kişi gayre gönül verme sakın
Canını aşk odu sanıp nefs oduna urma sakın

Aşkın odu âşıkların canın yakar ol dost için
At bu canı aşk oduna iki sanıp durma sakın’’

Mana uyak kaide,
İlahi tarzında bilinen,
Şiirinde bol bestesi bulunan
Mutasavvıflardan önde gelen bir şair.
Babası, çevrede Ahmet Eşref diye anılır,
Fazla tanınmayan biri, hüküm veren yanılır.
Önce Manisa’ya sonra gelmiş İznik’e,
Cahil saymamalı, tutsak muteber
Eğitime açık, öyle der:
Taraf olan menkıbe.

Doğum yılı belirsiz gaipten gelmiş gibi,
Karanlık kalan zaman tarihçinin zulümü.
Yaş yüz yirmi, yer İznik, verilmiştir ölümü
Bin dört yüz altmış dokuz tanıyıp bilmiş gibi.

İznikli dahi olsa bilinmiyor annesi,
Bu toprakla yâr olmuş bir ulu sevgilisi.
Ne Arapça ne Farsça O bir Türkçe delisi,
Anadolu halkından kültürü ananesi.

Nere olursa olsun babasının vatanı,
İster Anadolu’dur ister Mısır biline;
Yesevi geleneği hâkim olmuş diline.
Verdiği eserlerle öz Türkçenin sultanı.

Türkçede, doğudan batıya geçişin hızı,
Öneminden, dilde bozulum diye adlanır;
Öyle bir Türkçeci ki kartalca kanatlanır,
Sanatında şah olur Karahanlı dil izi.

‘‘Hakîkat bahrine taldum ma’rifet gevherin buldum
Tarîkatda satam alam ser’ ile bâzâr eyleyem’’

‘‘Tuymasun bu cân gönül ben dosta pinhân giderem
Akl u cân bîgânedür bî-dil ü bî-cân giderem’’

‘‘Gel bu aşk bâzârına gir yoğa sat hep varunı
Gel berci külli hevesden gönlüni boş eylegil’’

Tasavvufun yanında zorlu bir dava güder,
Müzekki’n-Nüfûs adlı eserinde şöyle der:

‘‘…Ben dahi bunların arasında uzlet idüp çıkdum
Ve kendümü gurbete bırakdum
Ve bu gurbet içinde
Nice nice nükteler avam dilinden işitdüm
Ve nice nice tas tas ağular nâdân elinden nûş itdüm
Ve nice kerreler şefkat gözi ile
Bu hâlleri tutan karındaşlara nazar eyledüm.
Bunların necâtlarına sebeb ola diyüp
Bu kitabı sırf Türkî dilinde cem eyledüm ki,
Ol kitabın fâidesi… ola.’’

‘‘Ey âşıklar ey sadıklar ey esrükler ey ayıklar
Kayurmaz can u başından girenler işbu meydane’’

İnsan ruhunu yükseltirken,
Benliğindeki manevi kuvvet kaynağını açıklar.
Hayatın ve kâinatın sırlarını anlatır
Şeriata uygun eserler verirken.
Birçok mutasavvıf gibi
Şathîye türünde eserleri de vardır.
Savaşa tutuşur nefis ile kibir ile
‘Hakk ile hâk’ olur tasavvufî tâbirle.

‘‘Çürümüş tenlere bir dem eğer dirsem bi iznî kum
Yalın âyâg u baş açık dururlar cümlesi üryân

Benim Mansuru dar iden benim ağyârı yâr iden
Benim her varı var iden benim hem giden hem duran

Zamansız bi zamanım ben nişansız bi nişânım ben
Dü âlemde hemânım ben benim görünen hem gören

Sanurlar Eşrefoğluyam ne Rûmîyem ne İznîkıy
Benem ol dâimül-Bâkıy göründüm sûretâ insân’’

İlk tahsili İznik’tedir,
İznik’ten Bursa Çelebi Sultan medresesine geçer.
Geç olmadan fıkıh üstadı “Kara Hoca” namıyla tanılan,
Tanınmış Afyon Karahisarlı Alâeddin Ali’ye asistan olur.
Olur, olur da Tasavvuf merakı sarar, mürşit arar.
Aranırken Abdal Mehmet adında bir meczubla tanışır.
Tanışıp kaynaşınca, bir olaydan ötürü, meczup Eşrefi’ye:
‘Eşrefi Rûmî ya sen olmayıp da kim olsa gerek’ der.
Demesiyle zahiri ilimden tasavvuf yoluna girmesine,
Girip batınî ilimleri öğrenmesine vesile olur o an.
O anda Yıldırım Beyazıt’ın damadı Bursa’dadır,
Bursa’da kalıp Emir Sultan’ın irşat halkasına katılmak ister.
İster istemesine de Emir Sultan O’nu Ankara’ya,
Ankara’nın büyük velisi Hacı Bayramı Veli’ye gönderir.

Ankara’ya varıp erişti düşe,
Nefs terbiyesiyle başladı işe,
Benlik ve gururu attı ateşe,
Doğmamak üzere yanası diye.

On bir yıl süreyle ilmini derdi,
Mürşidi Bayramî kızını verdi.
Hayrünnisa ile seyran ederdi,
Kızı Züleyha’nın anası diye.

Bir ara İznik’e gidip dönerek,
İlmini yetersiz, azca görerek,
Dedi ki:’Sultanım fazlası gerek,’
Kalp seyr-i ilallaha kanası diye.

Hacı Bayramı Veli Eşrefoğlu’nu
Hama’ya, Hüseyin Hamevi’ye gönderir.
Kısa bir süre sonra İznik’e döner,
Dağlara verir kendini, tek başına;
Hoşlanmaz kalabalıktan şöhretten şandan.
Silik bir hayat yaşar insanlardan uzak,
Doğmaz İznik üstüne göstermez ışığını,
Ta ki,
Hama’dan durumunu bilen bir kişi gelene kadar.
Anlatılan menkıbeleri dinleyince,
İznik halkı toplanır çevresine,
Işığında ısınmaya başlarken
İlk müridi Pınarbaşı’na bir tekke yapar,
Eşrefoğlu adına.
Zamanla irşat halkası genişler ünü varır saraya;
Sadrazam Mahmut müritleri arasında,
Katılır halkasına.
Dalga olur yayılır ışık ışık, uçmağa varana dek.
Dördüncü Murat tarafından onarılan türbesi
Yıkılır Yunan işgali sırasında.

Bir
Hayat
Bin nefes
Nefse kilit,
Her biri güneş
Bin bir esere eş.

Divan adlı eserinde:
Din ve tasavvuf temasını işler mısra mısra şiir şiir,
Bazen hece bazen aruz kullanır.
Müzekki’n Nüfûs’ta
Tasavvufun prensip¬lerini verir;
Nefsi terbiye etme ve güzel ah¬lâktır yolu.
Yazma nüshaları: Tarikat nâme
Delailü’n nübüvve, Fütüvvet nâme,
İbret nâme, Mâziret nâme,
Hayret nâme, Elest nâme, Nasihat nâme,
Esrârü’t tâlibîn, Münâcât nâme, Tâc nâme.

Ortalık kızıl derya meydan savaş alanı,
Anlatmaz mı mısralar nefse hâkim olanı.

‘‘Ey dünyayı cemeden
Sonra koyuban giden
Olmadın sen peşiman
Tevbeye gel tevbeye

Gelenler kamu gitti
Sevdiğini terk itti
Girdiler kabre uryan
Tevbeye gel tevbeye’’

Aşkı cem’dir gönülde,
Okunur hece hece.
Hem yürekte hem dilde,
Dört mevsim gündüz gece.

‘‘Her kim der ise daim
La ilahe illallah
Gönlünde dura kaim
La ilahe illallah

Endişesi Hak ola
Gönlü nur ile dola
Mahşeredek deygele
La ilahe illallah’’

Koru yakar kendini
Sevgidir yası,
Ulaşır peygambere
Sevdanın hası.

‘‘Cemii enbiyalardan
Muhammed cümlenin şahı
Yüzü nurundan almışalar
Felekler şems ile mahı

Vereydim canımı kurban
Senin yoluna ey Ahmed
Aceb bir kez yüzün görsem
Seher vakti sehergahı’’

İşte can işte yürek,
Güneş gibi yedi renk.
Hepsi kendine özgü,
Onu anlamak gerek.

‘‘Benden bana yakınsın
Canımdan sevgilisin
Ya ben seni isteyü
Kanda varayım canım

Eşrefoğlu Rumiyi
Aradan tarh ideyin
Senin ile bakayım
Seni göreyim canım’’

Hani nerde falan filan,
Biliriz ki dünya yalan.
Vuslatî der gitti Rûmî,
Anlayana budur kalan.

‘‘Gâh kendüme gelürem gâh yavi kılınuram
Gâh yok ile yok oluram gâh varlıkta bulunuram
Gâh denizlere düşerem mevc urup taşra taşaram
Gâh nadan eline düşerem kem behaya alunuram
Gâh çıkaram bu göklere dönerem çarh ile bile
Gâh ay ile bedr oluram gâh gün ile dolanuram
Gâh nebar olup biterem gâh toprak olup yataram
Gâh et gâh kan sünük olup hep tenlerde çalkanuram
Gâh Arafata çıkaram lebbeyk urup baş açaram
Gâh kurban yerine gelüp koç olup boğazlanuram
Gâh hanigahta sofiyem gâh meyhanede fasikem
Gâh raksa girüp dönerem gâh saz olup çalunuram
Gâh onaram gâh azaram bu halk içinde gezerem
Gâh şah olup şahbaz olup şikâr edüp avlanuram
Gâh çevgan elüme alup girerim aşk meydanına
Gâh top olup dost önünde şarktan garba yuvarlanuram
Gâh hassül has oluram gâh Hızır İlyas oluram
Yürürem yaşta kuruda yüklülere bölünürem
Gâh deniz gâh göl oluram gâh Sultan gâh kul oluram
Gâh bahar u gül oluram elden ele yulanuram
Gâh şakird ü gâh üstadem gâh dadsitan u geh Âdem
Gâh Şirin gâh Ferhadem kaya kesüp eğlenürem
Gâh av geh avcı oluram gâh yol geh yolcu oluram
Gâh yürürem gâh araram menzil menzil dinlenürem
Gâh ne menzil var ne makam ve ne vücud var ne adem
Haktan gayrı yok vesselam ya ben kande dolanuram
Gâh muti gâh asiyem gâh âlim gâh amiyem
Gâh Eşrefoğlu Rûmîyem bu dillerde söylenürem’’

Osman Öcal
 

Osman Öcal

 
SİZCE BU ŞİİR NE HAKKINDA Şiiri Etiketleyin Nedir?


(c) Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir. 5A Eşrefoğlu Rûmî GÜLCE BAHÇE adlı şiirde hata varsa lütfen buraya tıklayarak bize bildiriniz..
 
 
 

Bu şiirin hikayesi:

GÜLCE'DEN
 
 
Bu şiiri Antolojim'e ekleyeceğim
Bu şiiri bir arkadaşıma göndereceğim
E-kart olarak gondereceğim
Şiire puan vereceğim

puan
6.2 10
(24 kişi)

 

yaz | oku

 

Facebook'ta
Bu Şiiri Paylaş
 
 << Önceki ŞiirOsman Öcal ŞiirleriSonraki Şiir >> 
5A Eşrefoğlu Rûmî GÜLCE BAHÇE Şiiri Hakkında;
Bu şiir ile ilgili düşüncenizi paylaşın:
 
Adem Armağan: Çok başarılı, cok güzel bir çalışma, yürekten tebrikler.İyi günler...

0 person liked.
0 person did not like.
Mehmed İhsan Uslu 1: Tebrikler Üstad! Kudretli kaleminizden yine manidar, ibret dolu, muhteşem bir manzume okudum. başarılarınızın devamı dileğiyle saygılar sunuyorum. 100+anto. Selam ve muhabbetler..

0 person liked.
0 person did not like.
harputluşair: tarihi şahsiyetleri ders verir nitelikte öğretici şiiri yazan agabeyime teşekür ederim

0 person liked.
0 person did not like.
Necdet Arslan: Bir yazın öğretmeni olarak onca Edebiyat Tarihi'ni okumama karşın beni varsıllaştıracak böyle bir lirizmle karşılaşmadım,dersem yalan söylememiş olurum. Müthişti. Usta olmanın ayrıklığı sayfada çok saygın bir üretiyle kanıtlanıyor. İlgiyle okudum.Çok beğendim. Kutluyorum. Değerli ÖCAL'a selamla.

0 person liked.
0 person did not like.
hantal: Cok başarili, cok güzel bir calişma, yürekten tebrikler. Emeginizi 10 puanimla kutluyorum. Selamlar.

0 person liked.
0 person did not like.
Yüregim Acıyor: hocam yüreginize kaleminize saglık güzel dizler okudum kaleminizden saygılarımla

0 person liked.
0 person did not like.
Zikrettin Karaca: Öfffffffff offffffffff Osman hocam eline yüreğine sağlık harfi harfine kadar okudum biraz zaman aldıysada değdi kutluyorum muhteşem yüreği tam puan diyor selam ve sevgiler sunuyorum.

0 person liked.
0 person did not like.
Hasan Korkut: Çok-çok güzel emeğe değmiş doğrusu. Kutluyorum Osman bey selam ve muhabbetle...

0 person liked.
0 person did not like.
Doğa Deniz 1: Kutluyorum Hocam .. büyük emek bilgi paylaşımı ve aralarına serpitğiniz yürek sözleriniz .. helal olsun ne diyim destan.. çok eksiğimiz var ..okurken en çok onun farkına varıyorum .. teşekkürler .. şu yazılanlardan bi gıdımda olsa bilgi dağarcığma yerleştirdiğim .. ona bile şükür diyorum.. yüreğin emein var olsun .. aslında ara ara gelip sakin kafa ile okumak aslında kafa yormak gerek .. okurken acık zorlandım kendi cahilliğimden .. dedim y neler var ne kadr eksiklerimiz var yani biz şimdi nasılkendimize şair dereiz ki daha çok fırın ekmek yemek lazım derken.. işte bunlarıda hatmetmek gerek .. her anlamda donaımlı olacan ki ben şairim diyebilecen diyorumkendime o yüzdende kum tanesiyiz .. daha nerde .. bir dolu eksiğimiz varken .. yani okumadan araştırmadan böyle senin gibi uzun uzun detanlara yazamdıkdan sonra ... neyse .. işte kendimize karalıyoruz bişeyler de .. şair dedin mi edebiyat adamı dedim mi biliyorum ki edebiyatın her alnında aslında sanatın demek belki de .. her alanında donanımlı bilgili olmak demek bence.. sonrası kolay zaten . yüreğin emeğin susmasın hocam .. başarılı çalışmalarının devamını diliyorum ..

0 person liked.
0 person did not like.
Yener Sezgi: Maşallah hocam koskoca bir destan olmuş. Bu kadar azimli oluşunuz takdire layıktır. Kutluyorum ve selamlarımı gönderiyorum. Listemde.

0 person liked.
0 person did not like.
Rahime Kaya: Sayın Öcal, bilgi birikimi, duygu ve emekle harmanlanmış enfes bir şiir okuttunuz. Teşşekkürlerimle saygılar...

0 person liked.
0 person did not like.
ÖRENKÖYLÜ: EMEĞİNE SAĞLIK OSMAN HOCAM UNUTULMUŞ DEĞERLERİ GÜN İŞIĞINA ÇIKARMAK ADINA GELECEK KUŞAKLARA ŞİİR TADINDA HATIRLATMAK GÜZEL .SAYGILARIMLA KUTLUYORUM MEHMET KINDAP

0 person liked.
0 person did not like.
besteci-33: Begegeniyle okudum tebrikler

0 person liked.
0 person did not like.
uzungemici / cevat çeştepe: Bu seri, gülce çalışmalarının gerçek bir emek ve bilgi ürünü olduğu ilk dizeden son dizeye öylesine gösteriyor ki kendisini. Kutluyorum sayın Osman Öcal...

0 person liked.
0 person did not like.
Sadık Turan 1: Yürek dizelerinizi ve harika çalışmanızı canı gönülden kutlarım. Emeğinize sağlık sayın dost.

0 person liked.
0 person did not like.
Salih Kozan 1: Ne diyeyim abim Rabbim hayırlı sağlıklı uzun ömürler versim gıpta ile okudum tebrikler

0 person liked.
0 person did not like.
Hikmet Çiftçi 1: Sayın Öcal, Bu bahçede her şey olmalı. Gecenin bu saatinde 'BAHÇE' nazım türünü birkaç defa bakmama rağmen kendi boçamda bulamadım. Daha sonra tekrar bakacağım. Eşrefoğlu Rumî'yi farklı bir tarzda anlatmışsınız. Yani bir şair hakkında hem güzel bilgiler vereceksin, hem şiir gibi olacak, hem de gerekirse saza-söze uygun olacak. Kâh dizeler dar boğazlardan geçerken çağlayacak, kâh yatağının genişlediği yerlerde aruz rahatlığında seke seke, yayıla yaıla yoluna devam edecek. Kimi yerde de aşılmaz vadilerin arsında daracık geçitlerde şelalelere dünüşecek, şakır şakır dökülecek; kimi yerde de oluk oluk hece olacak, fıskıyeler gibi en doruklarada bulacak kendini. Akıp giden bir ırmak gibi. Bende daha çok köy kahvelerinde uzun kış gecelerinde ozanların, sazlarıyla çalıp çığırdıkları türküleri, arada anlattıkları masalları, hikayeleri ve hatta ders veren temsilleri hatırlattı bu çalışmanız. Bir Şaman'ın kopuzuyla çalıp çığırması, destanlar anlatması gibi bir uygulama. Eski Türkçe ile yeninin, hece ile aruzun, üçgen'lerin yer aldığı GÜLCE EDEBİ AKIMI'na uygun bir çalışma. İlk yenilen şeylerin ağızda tat oluşturması için zaman gerektiği, birkaç kez yenmesinde fayda olduğu muhakkak. Bu tür eserlerin de dikkatlice okunması gerekiyor. Açıkça söylemeliyim ki; bu tür şiirler genele hitap etmekten çok kültüre, bilgiye, seviye üstüne hitap edebilir. Sizi çalışmalarınızdan dolayı kutluyorum. Yolunuz açık, ilhamınız daim olsun. Tebrik ve takdirlerimle. Dostça ve sağlıcakla kalınız. 'GERÇEK DOSTLAR BİRLİĞİ'

0 person liked.
0 person did not like.
Refika Doğan: Kaynağından türkü dinlemeyi seven ve bunun - bu toplumun bir parçası, bir bireyi olarak; yoğrulduğum, mayalandığım hamurun özünün hangi kültürel bağlantılarla olgunlaştığını bilme, anlama bakımından- ne kadar derinlik dolu bir kültür olayı olduğunu anlayabiliyorum. Bu anlamda yoğunlaştı duygu ve düşüncelerim. Eşrefoğlu' ndan derlenerek notaya alınan türküleri dinlediğim yılları ve Halk Âşıklarına gönül vererek bu yolda çaba gösteren gençliği / gençliğimin nadide dönemlerini anımsadım. Bugün Türk Halk Müziğini hâlâ aynı sevgi ve ilgiyle seviyor olmamın yeğâne nedeni bu bereketli kaynaktır elbette. Bu Gülce/Bahçe şiiri okurken çok heyecanlandım Osman Bey... Farklı bir tat, farklı üslup ve içeriğiyle Gülce' nin yüz akı bir çalışma. Hiç şüpheniz olmasın ki; gelecek nesile yönelik kalıcı ve anlamlı bir esere imza atıyorsunuz.. Emeklerinize teşekkür ediyor, güzel ve naif kaleminize saygı diyorum.

0 person liked.
0 person did not like.
Bu şiir hakkında yazılmış 19 adet yorumu okumak için tıklayınız.
 
Bu şiir ile ilgili düşüncenizi paylaşın:

Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
 Bu Şairlerimizi Okudunuz mu? (bu da ne?)
İlhan Sağlam
Muhammet Emin Bozy...
Orçun Okçuoğlu
Ahmet Zühtü Çelenk
Osman Köksal
Cemil Öksüz
Tarık Torun
Hasan Özünal
 Bu Şiirimizi Okudunuz mu?
Misafir.. (Mustafa Çelebi Çetinkaya)
 TOP 100 Şiirler
1  Beklenen  (Necip Fazıl Kısakürek)
2  Ben Sana Mecburum  (Attila İlhan)
3  Ağlamak İçin Gözden Yaş mı Akmalı?  (Victor Hugo)
4  Bence Şimdi Sen de Herkes Gibisin  (Nazım Hikmet Ran)
5  Anlatamıyorum  (Orhan Veli Kanık)
6  Hasretinden Prangalar Eskittim  (Ahmed Arif)
7  Ayrılık Sevdaya Dahil  (Attila İlhan)
8  Kaldırımlar 1  (Necip Fazıl Kısakürek)
9  Ben Senden Önce Ölmek İsterim...  (Nazım Hikmet Ran)
10  Sakarya Türküsü  (Necip Fazıl Kısakürek)
» Tüm Top 100 Şiirler
 Konularına Göre Şiirler
Aile
Barış
Kadın
Allah
Bebek
Mutluluk
Ankara
Doğum Günü
Ölüm
Anne
Dostluk
Özlem
Asker
Gurbet
Savaş
Aşk
Hasret
Sevgi
Atatürk
Hayat
Sitem
Ayrılık
İhanet
Vatan
Baba
İstanbul
Zaman
 Günün Şiiri
Seyfo İle Antik Bir Resme Bakabilmek (Abdulkadir Bostan)
  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2014. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: 5A Eşrefoğlu Rûmî GÜLCE BAHÇE Şiiri - Osman Öcal

Antoloji.com
19.09.2014 06:47:13  #.234#
[1518598]
  » Şiir  » Kitap  » Etkinlikler  » Şarkı Sözleri  » Resim  » Forum  » Nedir  » Gruplar  » E-Kart  » Sinema  » Haber  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]

#1518598 ##52996